Det ondes problem

(Skrevet etter Oddvar Søviks: Hva skal vi svare?)


syndefalletProblemet omkring det onde gjelder egentlig tre felter:

Hvor kommer det metafysisk onde fra?

Hvorfor blir det utført onde gjerninger?

Hvorfor skjer det ulykker og katastrofer?

a) Det metafysisk onde:


Hvis Gud som Bibelen sier, har skapt alt som eksisterer har han vel også skapt det onde? Det første vi må holde fast er at Gud er kjærlighet (1.Joh. 4v8) Bare en er god, det er Gud (Mark. 10v18).

Skriftmaterialet er lite, men det synes å fremgå at djevelen fikk med en del andre englevesener i et opprør mot Gud. Gud må ha skapt englevesener med frihet til å velge om de fortsatt vil tjene ham, -på samme måte som mennesket fikk et valg
1.Mos. 3v5; Indikasjoner på at tilsvarende fall fant sted i åndeverdenen, forut for menneskets syndefall: Jes. 14.12, Jud. v6. Skal det være frihet, må muligheten være til stede for å velge både det onde og det gode. En kan altså si at det onde var til stede som en mulighet i skapelsen.

 

b) Det moralsk onde. syndHvorfor tillater Gud alt det onde som skjer i verden? Hvordan kan han se på råskap, hat og grusomheter?


For det første må vi klargjøre:
Det er ikke Gud som er skyld i alt det onde som skjer. Krig og hunger er som oftest fordi mennesker har trosset Gud og hans vilje. Vi er selv ofte skyld i lidelse som andre blir påført, fordi vi bærer det onde i oss selv. Noen mener at 95% av smerten og ondskapen i verden skyldes dette. Menneskene er ikke gode på bunnen. Dessuten gjør Satan og hans åndehær det de kan for forpurre Guds planer.

Hvorfor skapte ikke Gud menneskene slik at de bare kunne gjøre det gode? Han mente øyensynlig at det var verdt risikoen å skape mennesket med en fri vilje, selv om muligheten for å gå i en gal retning da er tilstede.

At Gud er allmektig tolker mange dit hen at han har all makt som finnes. Men det greske ordet "pantokrator" betyr: "Den som har makt over alt", og det blir noe annet. Gud har ennå ikke all makt (f.eks. Åp. bar 13v12). Men han har makt over alt og skal snart ta all makt tilbake: Åp. 12,10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: "Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt."

Hvorfor iverksetter ikke Gud dommen over det onde straks, f.eks. ved midnatt? Hvis vi spør noen om de ønsker dette, vil vel verken de eller mange andre være til stede dagen etter. Gud ønsker å få flest mulig med seg-frivillig! (2.Pet. 3.9)

c) Det fysisk onde


Hvorfor skjer det ulykker og katastrofer, hvorfor må uskyldige lide? Her rører vi ved vanskelige spørsmål, og det blir mer spørsmål om å forstå smerten, enn å forklare hvorfor. I stedet kan vi i stedet spørre hvortil? Selv om ikke Gud vil det onde, kan han bruke det onde, og vende det til det gode for oss (Job 33v17). For den kristne som har lagt sitt liv i Guds hånd, har vi løftet i Rom 8v28: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.


De gamle skilte mellom Guds velbehagelige vilje og Guds tillatende vilje:

Ikke alt er Guds velbehagelige vilje, men han må tillate det et stykke på vei, så lenge han har sin frelsesplan gående. Kom til meg!Vi må ikke ha et for snevert og "søtt" begrep om hva kjærlighet er. Det er heller ikke så enkelt at alt tilsynelatende godt kommer fra Gud, og alt som tilsynelatende er ondt fra den onde (se tukt). En god far setter grenser for barnas utfoldelsestrang, vi må ikke tenke annerledes om Gud.

Fred og rettferd er et gode, selv om det blir fremmet gjennom lidelse og smerte. Selv om det ikke løser tankefloker, kan det være en trøst for Guds barn å vite at ingenting når oss uten at det har vært gjennom Guds hjerte. (Matt10v29)

Endelig kan også noe av det fysisk onde, være ettervirkninger av menneskets opprør mot Gud i syndefallet. Da fikk de 1.mennesket (Adam) vite at jorden var forbannet for hans skyld (1.Mos3v17).


Dessuten er Jesus selv med i lidelsen på en merkelig måte, hos dem som har det ondt: Matt 25v39-40: 'Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' Og kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg."

Jesu seierMan løser i hvert fall ikke noe problem ved å fornekte Gud: lidelsen er der fortsatt, og man blir alene om å bære den. Vi som tror har det håp at Gud en dag skal gjøre slutt på all ondskap.


Gud har gitt et praktisk svar på lidelsens teoretiske problem: Golgata kors! Ved å sende Jesus har han gjort det mulig for oss å unnfly konsekvensene av det onde, og ha håp om evig forløsning.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund