Utenfor vitenskap, men ikke fornuft

(fra 'Gods undertaker' av John C. Lennox)

"Jeg er ofte overrasket over at det vitenskapelige bildet av den virkelige verden omkring meg, er så mangelfullt. Naturvitenskapen gir oss en masse fakta-opplysninger, og setter alle våre erfaringer i en sammenhengende orden, men den er uhyggelig taus om det som virkelig ligger oss på hjertet. Det som virkelig betyr noe for oss. Den .. kjenner ikke til det vakre, det gode eller det rette, Gud og evigheten.. " Erwin Schrödinger

Så langt har vi hevdet at selv om vitenskapen med all sin makt ikke kan løse noen av de mest grunnleggende eksistensielle spørsmål vi stiller, inneholder likevel universet visse antydninger om vårt forhold til disse spørsmål, på en måte som er vitenskapelig tilgjengelig. Den rasjonelle forståelighet av universet, peker f.eks. på eksistensen av en Tanke, som har vært ansvarlig for både universet og vår tankevirksomhet. Det er grunnen til at vi er i stand til å drive vitenskap, og oppdage forståelige matematiske sammenhenger, som ligger bak fenomenene vi iakttar. Vår voksende innsikt i universets finjustering i alminnelighet og jordens i særdeleshet, er i beste overensstemmelse med en utbredt bevissthet om at det er meningen vi skal være her. Denne planeten er vårt hjem.

Bilde 1. Bøker skrevet av John C. Lennox

Men om det er en Tanke bak universet, og hvis denne Tanke ønsker at vi skal være her, er det avgjørende spørsmål: "Hvorfor er vi så her?" Hva er formålet med vår eksistens? Det er fram for alt dette spørsmål som opptar mennesket. Vitenkskapelig analyse av universet kan ikke gi oss svar. Ikke mer enn en vitenskapelig analyse av tante Karens kake, kan fortelle om hun har laget den. Vitenskapen kan kanskje peke på at det kan være sunt for mennesket å spise en slik kake en gang i mellom, men nøyaktig hvilket formål det er med å lage kaken, kan ikke vitenskapen gi oss. Sann vitenskap erkjenner at den ikke er innrettet til å besvare slike spørsmål. På lignende måte ville det være en alvorlig metodisk feil, bare å se på jordens ingredienser, for å finne ut hvorfor den ble dannet. Det ultimate svar, om det finnes, må komme fra noe utenfor selve jorden, fra noe eller noen som står i samme forhold til jorda, som tante Karen til kaken.

Men hvordan kan vi finne ut av det? Vi har tidligere framført at det finnes indikasjoner på at det finnes en Tanke bak universet, en Tanke som har ment at vi skal være her. Vi er også utstyrt med tankevirksomhet. Det er dermed ikke ulogisk at vi har fått tankevirksomhet, ikke bare for å utforske vårt hjem, universet, men også at vi kan være i stand til å forstå noe om Tanken bak det, som har gitt oss vårt hjem. Videre er vi mennesker i stand til å gi uttrykk for våre tanker og formidle dem til andre. Det vil dermed være overraskende om den Tanke som står bak oss, skulle ha mindre mulighet for selvutfoldelse og kommunikasjon, enn det vi har. Spørsmålet blir da: "Finnes det seriøs og troverdig dokumentasjon på at denne Tanke noensinne har talt inn i vår verden?"

Mange av antikkens kosmologier befolket universet med 'guder' av mange slag. Disse ble vanligvis ansett for å stamme fra en kaostilstand i universet, og var i siste instans en del av universets eget urstoff. De kan ikke være svaret på våre spørsmål, da vi pr. definisjon søker etter en Tanke som eksisterer uavhengig av universet. Den greske filosof Aristoteles formulerte begrepet 'den ubevegelige beveger', som selv om han er uforanderlig, forårsaker endringer i andre ting. Aristoteles anså tanken om at denne 'ubevegelige beveger' selv skulle være omfattet av endringsprinsippet -for absurd. Men Aristoteles sin 'ubevegelige beveger' var for fjern og abstrakt til å være interessert i å tale inn i vår verden.

Lenge før Aristoteles (384-322 f.Kr) ble 1.Mosebok nedskrevet. Den begynner med ordene: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." (1 Mos1v1). Dette utsagnet står i fullstendig motsetning til tidens andre mytiske kosmologier, som f.eks. den babylonske, der 'gudene' var en del av universets stoff, og der verden var en omforming av det materialet 'guden' var laget av. 1.Mosebok hevder at det finnes en skapende Gud, som eksisterte uavhengig av universet, en påstand som er gunnleggende for jødedom, kristendom og islam. Den kristne apostel Johannes uttrykker det på denne måten: "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys." ( Joh1v1-4) Denne bibelske erklæring støtter en prioritering av informasjon over materien, og et er mer: Det greske ord, oversatt med Ordet, er Logos. Det ble ofte brukt av greske filosofer for det prinsipp som styrer universet. Her står vi med en teologisk forklaring på hvorfor det finnes en rasjonel forståelighet av universet, en finjustering av dets fysiske konstanter og dets ordlignende biologiske kompleksitet. Universet er et produkt av en Tanke, av det gudommelige Logos. For det som ligger bak universet, er mye mer enn bare et rasjonelt prinsipp. Det er Gud, skaperen selv. Det er ikke en abstraksjon, heller ikke en uprsonlig kraft. Gud, skaperen, er en person. Og liksom tante Karen ikke er del av kaken hun bakte, er heller ikke Gud del av de ingredienser hans unvers består av.

Bilde 2. Bibelsk Gud -en skaper-Gud

Hvis den ultimative virkelighet bak universet er en personlig Gud, har dette meget vidtrekkende konsekvenser for menneskelig søking etter sannhet. Det åpner nye muligheter for å kjenne den ultimative virkelighet, fremfor bare (det vitenskapelige) studium av tingene. For personer kommuniserer på en måte som ting ikke kan. Personer kan røbe seg selv ved talens bruk, og dermed formidle opplysninger om seg selv som selv avanserte scannere, anvendt på deres hjerne, ikke kan formidle. Alle personer kan derved komme til å kjenne andre personer. Dermed blir neste spørsmål: Om Skaperen er en person, har han da talt direkte til verden, til forskjell fra hva vi kan lære om ham indirekte, ved å se på universets strukturer? Har han åpenbart seg selv? Hvis det finnes en Gud, og han har talt inn i verden, så vil det han ha sagt være av avgjørende betydning i vår søking etter sannhet.

Her støter vi igjen på den bibelske påstand at Gud har talt på den mest gjennomgripende og direkte måte. Han, Ordet som er en person, har blitt menneske, for å vise at den ultimative sannhet bak universet {og livet -sml. Joh1v4 -oversetters tilføyelse} er personlig. "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet". (Joh1v14) Denne erklæringen er meget spesifikk. Den hevder at på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted, så har Gud, skaperen, kodet seg inn i menneskeheten. Det er naturligvis et overveldende utsagn, som har med en overnaturlig aktivitet av den høyeste orden å gjøre. Men som vi har sett på: naturvitenskapen kan ikke eliminere det overnaturlige. I innledningssitatet påpekte Schrödinger at det finnes ting naturvitenskapen ikke kan fortelle oss om, og som en sann vitenskap heller ikke påstår at den kan. Men som med så mye annet, utenfor naturvitenskapens kompetanse, innebærer ikke det at det ikke finnes dokumentasjon av dette. Slike forhold berører litteratur, historie og menneskelige erfaringer. I denne sammenheng kan vi si som Arthur Schawlow, vinner av Nobelpris, for sitt arbeid med laserspektroskopi: " vi er heldige som har Bibelen, og især det nye testamente. Det forteller oss så mye om Gud i lettilgjengelige menneskelige termer." (5)

Som konklusjon på spørsmål hvorvidt naturvitenskapen av avskaffet Gud, tillater forfatteren seg å mene at naturvitenskapen så langt fra har tatt livet av Gud, og ikke bare peker vitenskapens resultater i retning av hans eksistens, men vitenskapelig virksomhet i seg selv, henter sin validitet ut fra hans eksistens. Det er faktisk slik at det ikke bare er de som bedriver naturvitenskap som må velge hvilke forutsetninger vi skal ta utgangspunkt i: Det må alle! Det er faktisk bare to hovedalternativer: Enten har menneskelig intelligens, når alt kommer til alt, sitt utspring i åndløs materie, eller så finnes det en Skaper. Det er litt undelig at det finnes mennesker som hevder at det er deres intelligens som får dem til å foretrekke det første alternativet framfor det siste!

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund