Bare 'skeive' får tros- og ytrings -frihet

Like oppunder jul kommer Skeivt nettverk og krever "sin rett til å være kristne" -her. Det er et godt eks. på at konservative kristne legger noe fundamentalt annet i det å være kristen enn 'Skeivt nettverk'. Det tradisjonelle kristne synet, er at det å være kristen ikke er noen rett vi har krav på, det er en gave av nåde ved tro, som mennesker kan ta imot, eller la være. Men OM vi i tro tar imot (Joh1,12) den stedfortredende lidelse som Frelseren led for våre synders skyld (1Pet3,18), vil vi unngå å måtte korsfeste ham igjen, ved å fortsette å leve i synd (Rom6,14). Om vi ikke kan gjøre gode gjerninger for å bli frelst (Ef2,8-9), kan onde gjerninger føre til at vi ikke blir det (Gal6,7-9; 1Kor 6,19; Matt 25).

Noe som gjør en diskusjon med Skeivt nettverk vanskelig, er at det er ulike, delvis motstridende, forståelser både av 'skeiv' og 'kristen'. Innen skeiv ideologi er det ulike syn på hvorvidt kjønn skal defineres av biologi eller av følelser('kjønnsidentitet'). Om en frigjør kjønnsbegrepet fra biologien, slik Staten har gjort i sitt lovverk nylig, er det ut fra Bibelsk ståsted et konkurrerende livssyn/ideologi en antar. Da blir det i så fall heller ikke snakk om noen medfødt legning, noe som for øvrig bare kan forklare en brøkdel av seksuell tiltrekning -her. Det blir da et livssyn der menneskets ånd/bevissthet står over materien. Det bryter med prinsippet om en livssynsnøytral stat. At det ikke utredes noe forbud mot å konvertere mennesker til homofili, gjør ikke staten mer nøytral. I Bibelsk sammenheng er mennesket en helhet mellom legeme, sjel og ånd (1Tess5,23).

Likedan er det ulike oppfatninger om hva som ligger i å være kristen: Er det å tro at Jesus har levd, og at han bekrefter alle mennesker som de er -slik dere synes å hevde? Eller er det å tro at han er Herre, og kaller mennesker til å leve ut hvem de er kalt til å være, i Ham (Gal2,20)? å være en kristen innebærer at man trenger en Frelser (Joh3,18); Hva trenger man Ham til, om man skal la individet selv avgjøre hva som gjelder som rett, kristelig sett? Deres syn er en dom over forkynnelsen i vår tid, som har unnlatt å forkynne omvendelse i det å bli en kristen. Omvendelse var det første Jesus (Mark1,15) og disiplene (Mark. 6,12) forkynte.

At mennesket falt fra Gud i syndefallet, har sin virkning på alle mennesker, også deres seksualitet. Det er mye, også i heteroseksuelle menneskers virkelighet, som ikke holder mål (Matt5,28), og som de ikke klarer å etterleve. Men oppfordringen til oss som ikke holder mål, blir da å bekjenne (1Joh1,9) og vende oss bort fra dette (Ordspr.28,13). Det er en avgjørende forskjell på å være en synder og å være en tilgitt synder! At vi er falne syndere, gir oss ikke rett til å fortsette å leve etter våre syndige tilbøyeligheter. En slik 'rettighet' har heller ikke skeive. Gud elsker syndere (Rom5,8), men hater synd (Rom6,23). Ut fra dette, er det også en klar forskjell på hvem vi er og hva vi gjør.

Det styrker ikke akkurat troverdigheten til 'Skeivt nettverk' at det påstår å vite hvordan fremtiden blir -på det sjelesørgeriske plan; Uten å vite hvordan et 'konverteringsforbud' blir formulert! Så virker det da også som om dere har et annet syn på sjelesorg enn det som konservative kristne har. Slik dere skriver virker det mer som en utveksling av synspunkter på like fot, men det blir en relativistisk tilnærming i forhold til menigheter som mener at det er sannheten de forvalter. Nå er det jo logisk sett, i hverdagens virkelighet, slik at to motsatte 'sannheter', ikke begge kan være sanne på samme måte til samme tid. Dermed blir det et strategisk valg som skjer, dersom man vedkjenner seg det ene synet, vil det få konsekevser for det andre.

For meg gir det å kalle seg kristen lite mening utenom Bibelen. Den forteller hvordan de kristne tidligere ble kalt (Jesu) disipler (Ap.gj.11,26). En disippel er en som er undergitt sin Mester, og elsker Ham ved å holde fast på hans ord, mens en som ikke elsker Ham -ikke gjør det (Joh14,23). Jesu ord om skapelsesordningen som mann og kvinne, og ekteskapet dem imellom står greit gjengitt i Matt19,4-5. Selv om dette kan virke å være 'over evne' for noen, er det ikke mennesker gitt å endre ting som Gud, skaperen, har overgitt oss (Matt5,19-20). Budene er gitt av Han som opprinnelig skapte mennesket, og viste sin kjærlighet til det, ved å komme til jorden og dø for alle menneskers skyld (Joh3,16). Vi elsker fordi han elsket oss først (1 Joh. 4,19).

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund