Kommentar til anmeldelse av 'Derfor tror jeg' -her.

For en tid, inntil denne anmeldelsen, kunne det virke som om kristen-Norge kunne stå noenlunde samlet om å stille seg bakom en bok om trosforsvar. Men så kommer anmeldelsen til Erstad, og bidrar til å repetere denne splittelsen. Men blir den noe bedre eller 'sannere' av den grunn?

Spørsmål: i) Hvilke påstander blir gjentatt mange ganger i boka -uten begrunnelse?
Anmelderen legger opp til et bakteppe som har en negativ oppfatning 'blant de opplyste', men hvilken tilknytning har det til boka han anmelder?
At opptil flere av forfatterne han nevner kommer med positive merknader til 'Derfor tror jeg' forbigås i taushet. Det virker som det skal bygges opp til et konfliktsyn innen kristen-Norge. Hvem er tjent med det? -Bortsett da fra aviser, som synes leve av konflikter.

ii) Hvilke kriterier stiller anmelderen for målsettingen: -at trua mi skulle få meir sjøltillit?

Om troa fortjener mer selvtillit, avhenger av hva den er fundamentert på. Dersom den er 'bygd på sand', bør ikke det grunnlaget lites på. Tvert om kan byggverket trenge refundamentering. Det kan ikke være slik at det bare er argumenter som bygger oppunder det synet anmelderen på forhånd har laget seg, som skal øke selvtilliten.

iii) Visjonen fra astronom Robert Jastrow ble nevnt i en bestemt sammenheng, nemlig hvorvidt universet hadde en begynnelse eller ikke. Det er saken i dette tilfellet, ikke hvorvidt teologer gjør seg som vitenskapsmenn eller ikke.

iv) Om kirsebærplukking: I en begrenset bok, må det nødvendigvis bli et utvalg av argumenter. å kalle utvelgelsen 'hektisk' blir personlig føleri om motivasjonen bakom utvalget. Om det er tilblivelsen av boka han sikter til, kan den knapt kalles hektisk, da opprinnelsen til boka 'Hva skal vi svare? ' allerede ble utgitt i 1991 (Forordet)

v) Nevnte Casey Luskin har, i tillegg til PhD i juss, også diverse kurs i biologi fra ulike nivåer. Dessuten har han en enorm interesse og vilje til å sette seg inn i området. Vet ikke hvor mye Erstad har satt seg inn i 'alternative syn' i denne saken. Boka 'Science and Human Origins' kunne være en god begynnelse -her og her.

Det er en allmenngyldig menneskelig egenskap å forsøke skape et helhetlig, konsistent bilde av tilværelsen. Som Erstad nevner, kan det medføre en mulig fallgrube, men det gjelder alle mennesker til alle tider. Søvik holder i boka klart fram at av to logisk motstridende syn, kan ikke begge være rette på samme vis, samtidig.

vi) -Er så mysteriet i trua avlyst?
Denne påstanden synes være grepet ut av lufta. Ordet mysterium (entall) er benyttet 6 ganger i bokteksten (+4 i referanser).
a. Videre sier han (Jastrow): "For øyeblikket ser det ut til at vitenskapen aldri vil være i stand til å dra til side teppet som skjuler skapelsens mysterium."
b. Opprinnelsen til de fleste høyere kategoriene (av liv) er tilslørt i et mysterium
c. Mangelen på prekambriske fossiler (andre enn mulige encellete mikrofossiler) er det største mysterium i livets historie
d. Dette er et stort mysterium, uansett fra hvilken synsvinkel man ser det.
e. Et enda større mysterium for vitenskapen er hvordan mannen i (lik) kledet (i Torino) er blitt tatt ut av det, eller har forlatt det, uten å ta det av seg.
f. Vi finner et bredt spekter av perspektiver på Jesu død og oppstandelse, det som ofte kalles korsets mysterium.
Ordet 'mysterie-' er også benyttet diverse ganger bl.a. her: Er evangeliene bare en kopi av mysteriereligionene?

Om Erstad sitter igjen med at "heile mysteriet i trua er avlyst", får det stå for hans regning, og kan ikke begrunnes ut fra boka.

Tematisk kan trekkes fram fra innholdet i boka: -Bare den som er født på ny, kan se Guds rike, sa Jesus til Nikodemus. -Gjennom det som står skrevet virker Den hellige ånd og gir en visshet for at dette er sant slik at de kommer til Jesus. Dette understrekes, ikke overstrekes, i boka. Mange andre eksempler kan finnes av dem som leser boka, som tematisk dreier seg om trosforsvar.

Påstanden om at 'mysteriet i trua er avlyst' er betydelig overdrevet.
Men 'Derfor tror jeg' kan bidra til å løse noen av problemene mange opplever i den forbindelse.

 

Skrevet av Asbjørn E. Lund