Informasjon og intensjonalitet

Bokanbefaling: 'Stealing from God; Frank Turek. Navpress.


Ateist L. Krauss ble en gang spurt hva som kunne få ham til endre mening i spørsmålet om Guds eksistens. Han svarte: "Om jeg så opp i kveld, om himmelen er klar og stjernene re-arrangerte seg til å skrive på .. engelsk: "I AM HERE" så ville det være verd å tenke på."


Nå viser det seg at alle livsformer inneholder informasjonsrike sekvenser som er mye lenger enn ovennevnte "I AM HERE". Informasjonsteoretikere vet det. Biologer vet det. Faktisk sier noen at det er en signatur i cellen.


I to bøker av St. C. Meyer: Signature in the Cell og Darwins Doubt, fokuserer Meyer sin analyse av to betydelige begivenheter i livets historie: opprinnelsen til det første livet, og opprinnelsen til de første dyrs livsformer i den Kambriske eksplosjon. Meyers sentrale tese er at bare en bevissthet/intelligens kan forklare opprinnelsen til biologisk informasjon som er nødvendig for å bygge det første livet og nye livsformer.
Hvordan kom han til den konklusjonen? Meyer benyttet den samme undersøkelsesteknikken som Darwin benyttet: han tar en forensisk tilnærming ved å se etter spor som ble 'etterlatt', og trekker så en slutning til den beste forklaringen. Meyer kommer til en annen konklusjon enn Darwin, fordi han inkorporerer bevis som Darwin ikke hadde i 1859.


I Signature in the Cell viser Dr. Meyer at DNA-koden ikke kan forklares naturlig og forsyner positivt bevis for tidligere aktivitet til en designende intelligens. Om du tenker på det i bare ett minutt, så er det hardt å finne grunner til å være uenig med ham. Hvordan kan blinde naturkrefter skape en digital kode? De fysiske og kjemiske kreftene som forskere beskriver matematisk som naturlover, handler på høyst forutsigbare og regulære måter. Fysiske og kjemiske krefter kan produsere høyst repeterende orden, som vi finner i krystaller eller strømvirvler. Men de har ikke kapasitet til å generere en uforutsigbare ikke repeterende sekvens av symboler som karakteriserer alle informasjonsrike koder eller tekst.

Bilde 1. Informasjon innehar en metafysisk egenskap


Og det er hva ditt genetiske materiale (eller genom) er, det er en informasjonsrik tekst som er en genetisk beskjed. I andre ord, er ditt genom en sekvens på ca. 3,2 milliarder tegn. Alle de tegnene, bortsett fra en sjelden feil, må være i rett orden for at du skal overleve. Hvordan kom de i den rekkefølgen? Ikke ved materielle krefter. Meyer viser i Signature in the Cell at ingen fysiske eller kjemiske reaksjoner står for arrangementet av rekkefølgen av nukleotidene i DNA-heliksen-her. Fysikk og kjemi bestemmer ikke rekkefølgen av de genetiske tegnene mer enn fysikk og kjemi bestemmer rekkefølgen av norske ord i denne setningen. Bevisstheter bestemmer meldinger og koder, ikke naturlige prosesser. (4)


Det er hvorfor ateisten Roger ikke ville tilordne flg. melding på himmelen: "Hei Roger, dette er Gud!" til naturlige krefter. Det er også derfor du ikke ville tilordne rekkefølgen i bokstavene i noen bok til kjemiske lover mellom blekk og papir. De forteller hvorfor blekk binder seg til papir, men de gjør ikke rede for bokstavene som utgjør beskjeden på papiret. Beskjeden på siden ble produsert av et sinn.
Men kunne ikke mutasjoner og naturlig seleksjon forklare ordningen av genetisk informasjon, nødvendig for det første livet. Nei: mutasjoner og naturlig seleksjon kan bare skje med organismer som allerede har genetisk informasjon. Om det ikke er noe å mutere, så blir det ingen mutasjoner eller naturlig seleksjon som pågår. Selve ordet seleksjon, impliserer at det er noe å selektere.


Men kunne ikke den første koden være enkel og så mutere til den lengre koden vi ser nå? Problemet er at selv enkle informasjonsrike sekvenser, som "Hei Roger, dette er Gud!" krever intelligens. Og selv enkelt liv har en kode som er mye lenger enn det.Faktisk innrømmer R. Dawkins at encellet liv har informasjon i seg som tilsvarer 1.000 Encylopedia Britanica (5) Det å tro at 1000 Encyclopaedia Brittanica kom til eksistens, uten noen intelligent inngripen, er som å tro at en hel bokhandel resulterte fra en muggsopp i en trykkerifabrikk. Jeg har ikke tilstrekkelig tro til å tro det.


Informasjonsekspert Hubert Yockey (som arbeidet med Robert Oppenheimer på Manhattan prosjektet), gjør det klart at sammenligningen som Dawkins og Meyer gjør mellom engelsk alfabet og det genetiske alfabet ikke er en analogi, men en 1:1 sammenheng. Han skriver: "Det er viktig å forstå at vi ikke resonerer ut fra analogi. Sekvenshypotesen angår direkte proteinet og den genetiske teksten, så vel som på skriftlig tekst og derfor er behandlingen matematisk identisk. (6) Implikasjonen er klar: om en kort melding på engelsk krever intelligens for å komponeres, så gjør også en genetisk beskjed med lengde på flere tusen tegn det. Opprinnelsen til genetisk informasjon som inneholdes i den første levende cellen er bare det første problemet i å konfrontere ateister. Å forklare tilleggsinformasjonen som er nødvendig for å bygge nye livsformer er et like så gjenstridig problem.

Bilde 2. Amøbe; eng: billion tilsvarer milliarder, -likevel ikke få basepar


I Meyers 2.bok, Darwins Doubt, undersøker han den sentrale tvilen Darwin hadde om evolusjonsteorien. Nemlig at fossilregisteret ikke inneholdt den regnbue av mellomformer som hans teori om gradvise endringer krevde. Selv om han var bekymret over mangel på mellomformer, sturet ikke Darwin for mye over det. Han forutsa at fremtidige oppdagelser ville bekrefte hans teori. Meyer påpeker at de ikke har det. Vi har lett grundig gjennom fossilregisteret siden Darwin og bekreftet hva Darwin så for seg selv: diskontinuiteten, plutselige oppdukkinger av de første livsformene av komplekse dyrearter, i en fjern periode av geologisk historie, kjent som den kambriske perioden. Faktisk tror paleontologene nå at røft 20 av de 26 dyrerekkene (som representerer distinkte kroppsplaner for dyr), funnet i fossilregisteret dukker plutselig opp uten (kjente) stamfedre i en dramatiske begivenhet , kalt den Kambriske evolusjon.


Selvsagt visste ikke Darwin om DNA eller den tilleggs biologiske -informasjon som var nødvendig for å gjøre livet mulig. Om han hadde det, ville han visst at manglende fossiler ikke er det eneste problemet med teorien hans. Nå vet vi at nye kroppsplaner, lik de som poppet opp i den kambriske perioden, krevde millioner av nye tegn presist genetisk sekvensiert. Og all den informasjonen måtte oppstå raskt for å forklare den plutselige fremdukkingen.


Selv om en går ut fra det første livet med sin pre-ekisterende genetiske informasjon, hvordan kan blinde naturkrefter danne informasjon, som er nødvendig for nye kroppsplaner? Det å mutere eksisterende informasjon vil ikke fungere, da mutasjoner nesten alltid er skadelige. Hvor lang tid ville det ta å radbrekke denne setningen, om en tilfeldig startet å kaste om på bokstavene i den? For levende vesener gjelder: De dør når koden blir mutert i noe betydelig mon.


Hva med tilfeldighet? Det er ikke tilstrekkelig tid i jordens historie til å skape de store kvantiteter av ny informasjon, selv om noen mutasjoner tilfeldigvis var gunstige. Meyer viser gjennom eksperimentelt baserte beregninger, at standardmekanismen for mutasjoner og naturlig seleksjon ikke ville ha 'tilstrekkelige anledning til å produsere nødvendig genetisk, nødvendig for å bygge ett eneste nytt gen eller protein, langt fra alle nye gener og proteiner nødvendig for nye dyre-former." (7)


Men det enda et dypere problem: Selv om det var uendelig tid og anledning for naturen til å mutere DNA til nødvendig informasjon for nytt liv, så ville (heller ikke) det være tilstrekkelig for å skape nye livsformer. Det er fordi DNA alene ikke dikterer dannelse av nye kroppsplaner.
I senere år har biologer oppdaget en ny form for informasjon, kalt epigenetisk informasjon, som ikke lagres i DNA, men i celle strukturer av embryoniske celler, inklusive informasjon både fra egget (befruktet og ubefruktet -8). Med andre danner den fysiske strukturen av celler tidlig i utviklingen av å lage nye livsformer, kartlegger en utviklingssti for organismen.

Bilde 3. Meyer: Hva var årsaken?


I kap. 14 av Darwins Doubt beskriver Meyer flere slag av epigenetisk informasjon, som utviklingsbiologer har identifisert. Meyer hevder at bygging av strukturer krever:
1. DNA for å lage proteiner. 2. Proteiner blir organisert i celle-strukturer og celle-typer. 3. Celle-typer organiseres til vev. 4. Vev organiseres til organer. 5. Organer og vev organiseres til kroppsplaner.
Mens DNA bidrar til hver av disse fem basis-stegene, er epigenetisk informasjon nødvendig for å produsere høyere-nivå biologiske strukturer for stegene 2-5. DNA kan ikke gjøre det alene. Men kan ikke epigenetisk informasjon bli mutert på noe vis til å skape nye livsformer? Meyer svarer 'nei' på slike spørsmål, særlig fordi enhver betydelig endring i celler eller organ-strukturer, umiddelbart ville drepe organismen. Siden DNA ikke er tilstrekkelig alene for å danne nye kroppsplaner, vil det å mutere DNA ikke generere en ny kropps-plan. Om så tidsrommet var uendelig: Det vil aldri skje.


Hvordan reagerer så ateister på dette? R. Dawkins har tro på 'naturlover i gapene' tankefellen. Dawkins har tro på at vi en dag finner en naturlig årsak til digital informasjon. Skeptiker M. Shermer deler Dawkins tro. Shermer fastslo at vi 'burde gi vitenskapen 50 år til før vi trakk noen konklusjoner'. {Innen den tid håper han kanskje flesteparten av 'kreasjonistene' er borte? -oversetters tilføyelse.} Vel, vi kan fortsette å se etter naturlige årsaker til genetisk informasjon. Vi kan også fortsette å se etter måter å utvikle en 'perpetum mobile'. Men ingen gjør det, fordi termodynamikk er en 'lukket sak'. Vi har tilstrekkelig bevis for at den universelle naturen får nålevende orden til å bli uorden. Naturen kan gjøre et hus til en haug mursteiner, men den kan ikke få en haug mursteiner til å bli til en bygning.


Måten arkeologer og detektiver arbeider på, er at når de oppdager inskripsjoner eller forbrytelser, så er det ikke et gap i kunnskapen deres som får dem til slutte at det har intelligente årsaker. Det er en positiv kunnskap om at inskripsjoner krever inskriptører og forbrytelser krever kriminelle. Men noen kan innvende: Men det er fordi vi har sett mennesker danne inskripsjoner og forbrytelser tidligere, men vi har ikke sette denne mystiske designeren dere impliserer. Men selv om subjektet ikke er observert, betyr det ikke at det ikke er reelt. Det er mange usette realiteter som vitenskapsfolk benytter hver dag, slik som logikkens lover, naturlover, matematiske lover etc. Og vitenskapsfolk slutter fra virkningene (effektene) som de ser, til årsaker som de ikke ser.


John Lennox observerer, "å postulere en ikke-observert intelligens er ikke mer uvitenskapelig enn å postulere ikke-observerte makro-evolusjonære steg."(15) St. Meyer legger til flg: "Fysikken postulerer kraftfelter og kvarker, biokjemiskere slutter til submikroskopiske strukturer; leger diskuterer sine pasienters mentale helse. Evolusjonsbiologer selv slutter til ikke-observerte fortidige mutasjoner og påkaller eksistens av utdødde organismer og overgangsformer som ikke er representert i fossilregisteret. Slike ting, lik handlingene til en intelligent designer, blir sluttet til ut fra observerbare bevis i nåtiden, ut fra den forklarende kraft de tilbyr." (16)

Bilde 4. Poirot går ut fra sporene -som leder ham til forbryteren

Denne form for vurdering kalles 'slutning til den beste forklaring'. Det er en måte å oppdage en usett intelligent vesen. Det er også en måte å oppdage eksistensen til en usynlig Gud. Siden Gud ikke er et fysisk vesen, ser vi ham ikke som et annet objekt i universet, men i stedet som den kraft og bevissthet som skapte og opprettholder universet, og kilden til immaterielle lover som logikk, matematikk og moral. Med andre ord: Vi kjenner Gud utfra hans virkninger.


Nå er det ikke mulig fra den ene effekten som vi kaller biologi, å vite at designeren er Gud, selv om Gud visselig er et mulig alternativ for designeren. Det man kunne slutte fra biologi, om en ikke hadde avgrenset seg selv fra det ('kun naturlige årsaker'), er at årsaken til biologiske systemer er intelligent og har hensikt. Det er bare to av aspektene ved en teistisk Gud. Det er bare når en kombinerer evidens fra biologi med evidens fra filosofi, kosmologi, moral og andre områder, at vi kan sluttføre logikken om at designeren må være en teistisk Gud.

Referanser:


4. St.C. Meyer, Signature in the cell (New York: HarperCollins, 2009), kap. 15
5. Som Dawkins erklærer, "Det er nok lagrings kapasitet i DNAet til et enkelt lilje-frø til å lagre Encylopedia Britanica 60 ganger. Noen arter av de såkalte 'primitive' amøber har så mye informasjon i sitt DNA som 1.000 Encylopedia Britanica. R. Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: W.W. Norton, 1986), 116

6. Hubert P. Yockey, Self Organization, Origin of Life Scenarioes and Information Theory," Journal of Theoretical Bbiology 91 (1981): 16
7. St. C. Meyer, "To build new Animals, No New Genetic Information Needed?
8. St.C. Meyer Darwins Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design (New York: Harper Collins, 2013) Kindle edition
15. John Lennox, Gods undertaker (Oxford:Lion Books, 2011), Kindel edition
16. Meyer, Darwin's Doubt, 389

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund