Guddommelig design

(Oversatt fra kap 4. i 'I Don't Have Enough Faith to be an atheist' av Norman L. Geilser og Frank Turek)

Teleologisk argument:

A. Ethvert design har en designer

B. Universet har et høyst komplekst design

C. Derfor har universet en designer

Bilde 1: Ulogisk skille -hos noen 'forstå-seg-påere'

'Antropisk konstant':

i) Oksygen-nivå: På jorda utgjør oksygennivået 21% av atmosfæren. Om det hadde vært 25%, ville branner mye oftere starte spontant. Hadde det vært 15%, ville mennesker lide av oksygenmangel.

ii) Atmosfærens gjennomtrengelighet: Om atmosfæren var mindre gjennom-trengelig, ville ikke nok solstråler nå ned til jordens overflate. Om den var mer gjennomtrengelig, ville vi bombarderes med alt for mye farlige solstråling. I tillegg er atmosfærens presise sammensetning, med de rette nivåer av nitrogen, oksygen, karbon-dioksid og ozon, i seg selv antropiske konstanter.

iii) Karbon-dioksid nivå: Om CO2 nivået var høyere enn det er, ville det bygge seg opp en drivhuseffekt, der vi alle ville brenne opp. Om CO2 nivået var lavere enn nå, ville ikke planter være i stand til effektivt å vedlikeholde fotosyntesen.

iv) Måne-jord gravitasjon Om interaksjonen var sterkere enn nå, ville tidevanns-bølger, atmosfære og rotasjonsperiode for sterke. Om de var mindre, ville omløpsbane-endringer forårsake klimatisk ustabilitet. I ethvert henseende, ville livet på jorda være umulig.

v) Gravitasjon. Om styrken av den ble endret så mye som:

0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 01% (E-38 %), ville ikke vår sol eksistere, og dermed heller ikke vi (3).

Bilde 2: Newtons lov for tyngdekraft- innen 'rimelige' avstander

Det antropiske prinsipp: Designet er i detaljene -10 'antropiske konstanter' til:

vi) Om den sentrifugale kraften ved planetbevegelser, ikke presist oppveide gravita- sjonskreftene, kunne ikke noe holdes i bane rundt sola.

vii) Om universet hadde ekspandert en millionte-del saktere, ville ekspansjonen ha stoppet, og universet ha kollapset i seg selv, før noen stjerner hadde vært formet. Om det hadde ekspandert raskere, ville ikke noen galakser blitt dannet.

viii) Alle fysikklover kan beskrives som en funksjon av lyshastigheten. (Nå definert til å være: 299. 792. 248 meter/sekund. Selv en liten variasjon i lyshastigheten, ville endre de andre konstantene, og forkludre muligheten om liv på jorda.

Bilde 3: Lyset har en grunnleggende betydning for livet

 

ix) Om vanndamp-nivået i atmosfæren var større enn nå, ville drivhuseffekt forårsake for høye temperaturer for menneskelig liv; Om de var mindre, ville utilstrekkelig drivhuseffekt gjøre jordoverflaten for kald for menneskelig liv.

 

 

x) Om Jupiter ikke var i nåværende omløpsbane, ville jorda bombarderes med materiale fra verdensrommet. Jupiters gravitasjonsfelt, virker som en kosmisk støvsuger, som tiltrekker asteroider og kometer, som ellers ville kunnet ramme jorda.

Bilder 4 og 5: Jordkjerne/mantel og beskyttende magnetisme

xi) Om jordskorpas tykkelse var større enn nå, ville for mye oksygen blir overført for å støtte livet. Om den var tynnere, ville vulkanisk og tektonisk aktivitet gjøre liv umulig.

xii) Om jordrotasjonen tok lengre enn 24 timer, ville temperaturforskjellen mellom dag og natt, blir for stor for mennesker. Om rotasjonsperioden var kortere, ville vindhastighet i atmosfæren bli for høy.

xiii) 23 graders helning på jordaksen er akkurat riktig. Om den ble litt endret, ville overflatetemperaturen bli for ekstrem på jorda.

xiv) Om atmosfære utladninger (lyn/torden) var større, ville det bli for mye ødeleggelse, om den var mindre, ville det være for lite nitrogen-innhold i jorda.

xv) Om det var mer seismisk aktivitet, ville mange flere liv gå tapt. Om det var mindre, ville ikke næringsinnhold i elver og sjøer kunne resirkuleres tilbake til kontinentene, gjennom tektoniske bevegelser. Selv jordskjelv er nødvendige for å opprettholde livet i sin nåværende form.

Bilde 6: Jorda (mellom Venus og Mars) og to Hovedalternativer

Astrofysiker Hugh Ross har beregnet sannsynligheten for at 122 slike konstanter skulle eksistere tilfedlig for noen planet i universet. Han gikk ut fra at det fantes E22 (1 tall foran 22 nuller) planeter. Resultatet ble sjokkerende lave E-138; 1: 1 etterfulgt av 138 nuller (6).

Nå finnes det 'bare' ca E70 atomer i hele universet. I realiteten er dermed null sjanse for at noen planet i universet ville ha de livs-understøttende forholdene vi har, om ikke en intelligent designer sto bak det alt sammen.

Antallet slike fininnstilte faktorer øker stadig, og i følge denne videoen (Prager University) er det minst 200 slike. Antallet synes stadig å øke..

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund