Vi trenger flere dimensjoner, eller: Noen ganger må en komplisere for å klargjøre
C. John Collins ; 19. Mai, 2017
(Ovesatt fra: http://henrycenter.tiu.edu/2017/05/we-need-more-dimensions-or-sometimes-you-have-to-complicate-in-order-to-clarify/ )

Filosofen Alvin Plantinga hevdet i sin bok, "Where the Conflict Really Lies: Science, religion, and naturalism"-her, (Oxford University Press, 2011), den sentrale tesen: "Det er overfladisk konflikt, men dyp sammenheng mellom vitenskap og teistisk religion, men overfladisk samklang og dyp konflikt mellom vitenskap og naturalisme."
Nå skrev Plantinga om "teistisk religion", men hans hovedinteresse er selvfølgelig i kristendommen og jødedommen. Disse trosretningene avhenger igjen av deres lesning av de Bibelske passasjer, som kanskje, eller ikke, kan bringe inn mer av den "overfladiske konflikten" som Plantinga skriver om. Forfatterens (Collins') tilnærming til å lese 1.Mosebok støtter generelt Plantingas syn.

 

Bilde 1. Alvin Plantinga


Er ett perspektiv nok?
Her er noe vi gjør for å avklare hvordan ulike perspektiver er knyttet til hverandre. I politikken snakker vi for eksempel om "konservative" (eller "høyre-dreide"), mot "progressive" (eller "venstre-dreide"). I Bibelens oversettelsesteori beskriver vi oversettelser som "bokstavelig" (eller "formelt ekvivalent") eller "fri" (eller "funksjonelt ekvivalent"). De fleste innser at disse polaritetene (enten - eller) ikke er nok: En bestemt persons politiske syn vil ligge langs et spekter fra mer konservative til mer progressive - og det samme gjelder for bibeloversettelser. Men her vil jeg påpeke det åpenbare problemet, nemlig at virkelige ting er enda mer kompliserte enn det. For eksempel kan en person tro på å beskytte alle sårbare liv fra unnfangelse til naturlig død, og samtidig tro på å beskytte miljøet - synspunkter som, i hvert fall i USA, regnes som konservative og progressive. Det vil si at emnene "livets hellighet" og "miljø" er separate variabler.
Når det kommer til skapelse og vitenskap, har vi den samme type spekter foreslått. Variasjonen fra streng ung-jord-kreasjonist (UJK) til fullblods evolusjonist kan plasseres etter hverandre langs en linje..
---------------------------------------------------------
Dette bildet har viktige styrker, derfor bruker folk det: Det anerkjenner at synspunkter ligger langs et kontinuum, og kategoriene er ikke diskrete, lufttette bokser. På den annen side fanger denne typen bilder faktisk ikke nyanser av forskjellige stillinger. For eksempel, hva er en 'Gammel Jord Kreasjonist' (GJK)? (Behandlet under Aristotle 'Four Views on Historical Adam'? Zondervan s74) 1 Hvor passer "intelligent design" inn her? Det prosjektet, som artikulert av Discovery Institute, krysser over disse kategoriene. Forfatteren finner det vanskelig å finne seg selv på dette spekteret.
Og hva med Aristoteles? Han er i utgangspunktet naturalistisk eller deistisk, men også ikke-evolusjonær (i hvert fall som forfatteren forstår ham). Denne vanskeligheten fører til innsikt: Klassifikasjonssystemet kombinerer ulike dimensjoner, som ikke trenger å kombineres: "naturalisme" i den moderne vestlige kulturen har tendens til å være evolusjonær, Men Aristoteles eksempel viser at denne korrelasjonen ikke er nødvendig - den er ikke innebygd i selve tingenes natur.


Flere dimensjoner


Vurder hvordan vi finner elementer i vår erfaring. La oss anta at en venn har invitert deg til å bli med ham til et måltid på restauranten i 'Four Seasons Hotel' i Chicago sentrum. Hvis en trodde at det bare var å finne gateadressen .. var nok til å komme seg dit, ville en forbli sulten: Restauranten ligger i syvende etasje, mens hotellrommene okkuperer den 30. til 46. etasjen i skyskraperen. Det vil si, jeg trenger mer enn bare koordinatene, som er to dimensjoner (lengdegrad og breddegrad); Jeg trenger en tredje dimensjon, nemlig høyde, så jeg vet hvor jeg skal ta heisen. Vi kunne også legge til en fjerde dimensjon, nemlig tid: hvis vi spore et innkommende fly, ville vi se på koordinatene og høyden når de endres. ... Bilde 2. Perspektiv avgjør synspunkter


Akser
"Dimensjonene" eller "aksene" (merket x, y og z) tillater variasjon langs flere linjer; Og man kan holde en dimensjon stabil mens man varierer de andre to. Denne tredimensjonale representasjonen gir en metafor for de fagene vi vurderer (politikk, oversettelse, skapelsessyn). Det vanlige spektrumbildet antar at vi tilstrekkelig beskriver de ulike synspunkter i form av variasjon langs bare en dimensjon ; Men denne endimensjonale tilnærmingen kollapser faktisk for mange ideer til én akse - noe som betyr at den er utilstrekkelig. I mine tidligere innlegg om "genre" ( "RIP, Genre" og "Early Retirement?"-her ) Hevdet jeg at ordet sjanger dekker for mange dimensjoner (litterær form, stil, register, sosial funksjon, etc.) Vi trenger et bedre analyseverktøy. (En fortelling kan for eksempel bruke en stil et sted i området fra høy til lav, og språk på spekteret fra teknisk til hverdags til poetisk - akkurat som en sang kan gjøre.)

Bilde 3. Flere perspektiv å måle ut fra


Kontroversene som oppstår ved å diskutere politikk og bibeloversettelses-filosofi er like ugjennomtrengelige som de som virker rundt skapelsesvinkler - så jeg vil begrense min behandling her til bare ett emne. Hvilke dimensjoner skal vi bruke for å yte full rettferdighet til de ulike perspektiver på skapelse og vitenskap?


De mange dimensjonene om "Evolusjon"

Jeg vil her fokusere på evolusjonsspørsmålet, og for tiden forlate spørsmålet om hvor gammel jorden er. (Tross alt aksepterer selv mange skarpe unge jordkreasjonister en god utvikling av arter fra et mindre antall opprinnelige slag - fra de som Noah fraktet på arken.)
For det første kan vi vurdere graden til hvilken man aksepterer opprinnelsen til arter ved nedstigning med modifikasjon. En aristoteliker av den sterkeste typen vil bekrefte arters eller i det minste familiers' fiksering (Aristoteles ord for slag (kind) synes å være snevrere enn det taksonomiske 'familie', men bredere enn det vi nå kaller biologisk art.) Mange samtidige kreasjonister, av både 'gammel og ung jord', godtar noe utvikling, mens de også antar at de bibelske "slagene" er en slags grense. Andre vil anse det mulig at alle levende ting vi ser for øyeblikket, kommer fra den opprinnelige (eller få) livsformen(e).


En annen dimensjon ville være type av guddommelige handling involvert. Det kan variere fra ingen (den naturalistiske versjonen) til den nesten uskjelnbare "hands-off" (sterk deisme) til timet-inngripen (den sterk-formede teistisk evolusjonære posisjon), for å tillate det vi kan kalle "ekstra infusjoner" av guddommelig styring og tilrettelegging (av varierende nivåer). Kanskje vi kan kalle den ekstreme enden av denne dimensjonen 'okkasjonalisme' (Guds kontinuerlige inngrep), der det ikke er noen naturlige årsaksegenskaper i det hele tatt.


En tredje dimensjon handler om å oppdagbarheten av guddommelig handling. Det vil si at en person i teorien tillater at Guddommen (eller gudene) kan legge til ting i prosessen, men ikke etterlate noen klare tegn på slik tillegg. En annen kan anta at bare noen av tilleggene er merkbare, mens enda en annen kan hevde at mange av dem er. Selvfølgelig gjelder disse bare for de som holder en modell av guddommelig handling som gir mulighet for tillegg. De som ikke tillater det, kan likevel vurdere et total overordnet formål i prosessen, som er synlig for mennesker (som synes å være essensen av Aquinas versjon av argumentet fra design) eller ikke. Og selvfølgelig ned på deist eller naturalistens ende av denne linjen, vil de erklære alle slike handlinger av skjelning å være 'falskt positive'. Kristne som holder på noen form for "intelligent design", vil variere fra dem som kun bekrefter stor-skala-skjelbarhet til dem som også bekrefter skjelnbarhet i mindre skalaer.

Bilde 4. Hva er rette forutsetninger?


Vi kan også forestille oss flere diagnostiske dimensjoner. For eksempel kan vi også vurdere hvorvidt deres tilnærming til de andre dimensjonene er á priori (basert på filosofiske eller eksegetiske faktorer), i motsetning til á posteriori (en konklusjon utledet fra deres empiriske studium). Et annet eksempel er at kristne ofte leser 1.Mosebok som det krever at de bekrefter at 'slagene' setter en slags grense - og dette er noe de tar med seg til sine studier: som reiser spørsmålet, hvordan passer bekreftelsen de tror de finner i sine studier sammen med empirien og forventningene? På den annen side insisterer noen mennesker på at vitenskapens natur innebærer en forpliktelse til naturalisme (selv utover det metodologiske slaget), og vil derfor ikke tillate noen mulighet for at noe kan ha blitt lagt til prosessen. De som følger metodologisk naturalisme for vitenskapens skyld, må spørre om dette begrenser deres evne til å fortelle sannheten (som jeg tror at det gjør). Hvis man etter studien konkluderer med at prosessen var i stor grad - eller til og med helt - "naturlig", er det en annen sak.


En ytterligere faktor kan være noe analogt med det som Thomas Kuhn kalte "sammenlignbarhet" (commensurability), nemlig i hvilken grad folk kan argumenteres til å endre sitt perspektiv på noen av disse spørsmålene. ( Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions; University of Chicago Press, 1970). Utvilsom er det også andre dimensjoner.


Den såkalte "teistiske evolusjonisten"
Ved denne typen analyse, vurder noen som har blitt kalt "teistiske evolusjonister", nemlig Benjamin Warfield, CS Lewis og GK Chesterton. Navnet "teistisk evolusjon" fanger ikke helt hva de holdt til - med mindre vi begrenser ordet "evolusjon" bare til den biologiske prosessen med avstamning med endring, og etterlater spørsmålet om hvordan Gud var aktiv -åpent. Her er hva Lewis sa om emnet:
Igjen, for forskeren er evolusjon en ren biologisk teorimåte. Det tar over organisk liv på denne planeten som en varig anliggende, og forsøker å forklare visse endringer innenfor dette feltet. Det krever ingen kosmiske uttalelser, ingen metafysiske uttalelser, ingen eskatologiske uttalelser. ... Det forklarer ikke i seg selv opprinnelsen til organisk liv, heller ikke av variasjonene, og diskuterer heller ikke årsakenes opprinnelse og gyldighet. Det kan godt fortelle deg hvordan hjernen, gjennom hvilken fornuft nå opererer, oppsto, men det er en annen sak. Enda mindre forsøker den å fortelle deg hvordan universet som helhet oppsto, eller hva det er, eller hvorvidt det er ivaretatt. Men Myten kjenner ingen av disse tilbakeholdenhetene ... 'Evolusjon' (som myten forstår det) er formelen for all eksistens. (Lewis: The Funeral of a great Myth in 'Christian Reflections', s.88)

Bilde 5. Lewis: Hva er mening?

Bilde 6. C.S. Lewis så ting fra ulike perspektiver
Her erklærer Lewis sin teologiske likegyldighet til graden av nedarving med modifikasjon, sammen med sin insistering på tillatelsen av guddommelig handling som legger til hvilken prosess det enn er; Og i Lewis 'større sammenheng hevdet han at i det minste er produksjonen av menneskelig fornuft et av de merkbare stedene hvor tilsetning har funnet sted (selv om han ikke har tilbudt en vitenskapelig teori om hvordan det kunne ha sett ut - klokt , slik forfatteren dømmer det). Videre, siden Lewis argumenterte for det, antar jeg at han ikke aksepterte streng inkommensurabilitet. Lewis var mye mer motvillig til å bekrefte et merkbart formål i den samlede prosessen. Lewis 'påstand minner meg om hva Chesterton hadde sagt, i en bok som Lewis beundret (og forfatteren også gjør):
Ingen filosof benekter at et mysterium fortsatt festes til de to store overgangene: selve universets opprinnelse og opprinnelsen til selve livets prinsipp. De fleste filosofer har opplysning til å legge til at et tredje mysterium knytter seg til menneskenes opprinnelse. Med andre ord ble en tredje bro bygget over en tredje avgrunn av det utenkelige, da det kom inn i verden hva vi kaller fornuft og hva vi kaller vilje. (G.K. Chesterton, The Everlasting Man, Doubleday 1955 (1925) s.27).


Konklusjon


Denne analogien med flere dimensjoner belyser det som ellers var mørkt for forfatteren. Vi trenger ikke å se Genesis som å nektende, begrensende eller som bekreftende av avstamning med modifikasjon, så lenge som det betyr vi mener en vitenskapelig teori, åpen for eksaminasjon og kritikk, som ikke foregriper prosessens natur. Typen og skjelnbarheten ved guddommelig handling er mye viktigere, og et sted hvor konflikt virkelig kan ligge (for å låne et uttrykk): for eksempel når folk ønsker å definere både vitenskap og evolusjon i termer som importerer en form for naturalisme i definisjonen; Eller når en lesning av Bibelen krever at man ser etter en overnaturlig årsak når hendelsene er naturlige (som en god lesning av Bibelen ville ha bekreftet) - ... når alt kommer til alt, så er naturlige hendelser like mye Guds "direkte" handling som "overnaturlige" . (John Collins har skrevet om dette i flere bøker ..) Han tror dette forklarer hvorfor Paul Nelsons siste innlegg, "New Film Is Genesis History? Presents a False Dichotomy, -her" er rett på målet.


Det kan være grunner, vitenskapelig og filosofisk (og til og med teologisk) å underkaste ulike typer evolusjonsteori kritisk gjennomgang: det er flere versjoner av teorien der ute, og ideen om en upersonlig og meningsløs prosess passer ikke dataene, enten av biologi eller av Bibelen (et poeng lett gjort, og oppsummert i Witherspoon instituttets siste innlegg, "The Soul: Not Dead Yet"-her). Men i mitt arbeid med Genesis har jeg særlig lagt vekt på det som de troende skal få fra den boken; Det er, i troens perspektiv, som vi er sikre på at alt vi ser i verden kommer fra Gud og gjenspeiler hans hensikter for menneskeheten. Hvilken holdning bør da en god leser ta i seg å utøve herredømme over Guds verden? En av tro, tillit, forvalterskap og dristig omfavnelse.

Bilde 7. Ser vi fra rett perspektiv?

-----------------------
C. John "Jack" Collins (PhD University of Liverpool) er professor i Det Gamle Testamentet på Covenant Theological Seminary , og en Senior Research Fellow for The Creation Project . Han var gammeltestamentlig leder for den engelske standardversjonen av Bibelen, og er forfatter av Vitenskap og Tro: Venner eller Fiender? Og har Adam og Eva egentlig eksistert ?: hvem de var og hvorfor du skulle bry deg om .

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund