Er vi alle født som Guds barn?


Av Melissa Dougherty. Oversatt herfra


Mange tror at alle mennesker er født som Guds barn. Er dette sant? Jeg ønsker å undersøke Bibelens ord om denne vakre teologiske sannheten.


I følge Bibelen er vi ikke født som Guds barn. Troen på at vi alle er Guds barn er aldri undervist i Bibelen, og har forårsaket mye dårlig teologi. Skriften lærer at selv om vi alle er skapt av Gud, blir vi Guds barn gjennom åndelig adopsjon. Imidlertid er vi alle født i Guds bilde. Alle mennesker har verdi, er skapninger av Gud, og han elsker oss. Det er fordi han elsker oss, at han ble sin egen skapelse for å frelse oss og forløse oss. Det er nettopp derfor Jesus måtte komme i utgangspunktet. Hvis vi alle allerede er Guds barn, trengte ikke Jesus å dø for å forløse eller adoptere oss. Hva er det Han forløser eller adopterer oss fra? Dette er ordspråket som Bibelen regelmessig bruker når den snakker om Jesu død: Han "forløste" oss, vi var "slaver" under synden, og vi er "adoptert" til hans familie.


Guds barnJeg ønsker å utdype dette punktet. Det er en overflod av skriftsteder om den nye fødselen, å bli adoptert inn i Guds familie, å være en ny skapelse i Kristus som alle er eksplisitt klare på at det vi en gang var - slaver av synd som vi ikke lenger er som Guds barn. Å bli født på ny betyr å bli åndelig omskapt, fra å være et vredens barn, til å bli adoptert som et Guds barn:
Johannes 1:12-13 sier: "12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud."


Å bli født av Gud betyr å bli åndelig gjenfødt.
Rom 8,14-17 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 15 Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: "Abba, Far!" 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.


I troen er vi Guds barnVi blir Guds barn når vi blir frelst fordi vi er adoptert inn i Guds familie gjennom vårt forhold til Jesus Kristus. Galaterne 4 snakker også om dette. I kapittel 3 hadde Paulus nettopp forklart at vi alle er Guds sønner gjennom troen på Jesus. Det er vår tro på Jesus som gjør oss til hans barn. Hvis vi tilhører Kristus, så er vi Abrahams ætt, og som barn er vi arvinger. Dette er viktig fordi Paulus understreker at bare en arving, en sønn, kan motta arven.
Han sammenligner dette med noen som er en slave av verden kontra å være et Guds barn.


Det er to kategorier.
I begynnelsen av kapittel 4 sier han dette:
Gal 4,1-7 La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. 2 Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. 3 Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. 4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. 6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" 7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.


Guds barnDette er utrolig. Guds løfte til Abraham er vår arv. Vi var slaver av verdens "elementære prinsipper". I vs. 5 sier Paulus at Jesus kjøpte vår frihet, ettersom vi var slaver under loven og verden! Han adopterer oss.
Dette er forklart videre i Johannes kapittel 3, hvor Jesus sier at han ikke kommer for å fordømme verden, men for å redde verden, men folk elsket mørket i stedet for lyset. Nå er alle kjent med Johannes 3:16, så la oss starte der:
Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
La oss imidlertid fortsette å lese, for alle liker å bare stoppe der.


Joh 3,17-21 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."


Dette er viktig: Folk forstår ikke at ifølge dette er verden allerede fordømt. Folk tar det vanligvis baklengs. De tror at Gud fordømmer oss, men det er ikke det Johannes 3 sier. Synd er det som fordømmer oss. Siden vi er født til fordømmelse, må vi bli frelst fra det.
Hvis vi er adoptert inn i Guds familie gjennom Jesus, må du lure på hvem eller hva vi er adoptert fra, hvis Gud ikke allerede er vår Far. Hvordan ville vi bli adoptert inn i Guds familie hvis vi allerede er en del av den? Hvem tilhører verden? Hvem er faren vår?


I Johannes 8 og 1 Johannes beskriver Bibelen vår far som djevelen. Dette er grunnen til at vi må bli "født på nytt" fordi vi er født inn i fordømmelse som djevelens barn.
Vi har feil pappa!
Galaterne 3:22-25 sier: Men Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovet. 23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.
Første Johannes 3:10 forklarer dette enda mer at det er et dualistisk syn på dette. Hvis vi ikke er Guds barn, så er vi som standard djevelens barn:
1 Joh 3,10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.


Joh8v31-32Jesus kaller fariseerne djevelens barn i Johannes 8. Her er fariseerne i en ordkrig med Jesus, og de sier at de er arvinger til Abraham. Jesus setter dem på deres plass når det kommer til denne påstanden:
Joh 8,39-45 "Vår far er Abraham", svarte de. Jesus sa: "Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham. 40 Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far." "Vi er ikke født i hor", sa de. "Vi har én far: Gud." 42 Jesus svarte: "Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke.
'Akkurat som vi ikke er bokstavelig talt 'født" på nytt, som Nikodemus spurte om, er vi heller ikke bokstavelig talt 'født' som djevelens barn. Det er åndelig slaveri og åndelig gjenfødelse. Hvis du er et Guds barn, betyr det at du har opplevd den åndelige nye fødselen, er født på ny og er frelst.


Anbefalte ressurser til emnet:
Jesus, You and the Essentials of Christianity by Frank Turek (INSTRUCTOR Study Guide), (STUDENT Study Guide), and (DVD)
Stealing From God by Dr. Frank Turek (Book, 10-Part DVD Set, STUDENT Study Guide, TEACHER Study Guide)
Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund