Er Big Bang forkastet?

Resymé fra samtale mellom Steven C. Meyer og Frank Turek

Hentet herfraBig-Bang inflasjon

St. C. Meyer skrev en artikkel i Newsweek: Hvordan vitenskap stoppet å støtte ateisme, og peker tilbake på Gud.

Den har skapt røre blant ateister, og teistiske-evolusjonister -også i Norge. Andelen av kristne i USA har sunket fra 90 til 80%. Discovery Institute fant ut at det oppfattes som at vitenskapen driver vekk fra Gud: 65% av bekj. ateister hevdet at vitenskapens budskap gjorde Gud mindre aktuell. Det samme blant dem som støttet ikke-styrt evolusjon. Det virker som nyateisters syn mer har penetrert grunnen i USA.

Teorien om ikke styrt kjemisk og biologisk evolusjon, er sentral i hva som driver mennesker vekk fra Gud.
Flere kjendiser fremstår og hevder at vitenskap gjør Gudstro mindre troverdig.
Men hvor universet kom fra, hvordan det er så fininnstilt og livets ikke-reduserbare, spesifikke funksjonelle informasjon, peker jo i motsatt retning.

Bile 1. Big-Bang inflasjon

 

Universet har en begynnelse: Fra beg. av forrige århundre, ble det oppdaget at lys fra fjerne galakser ble skiftet mot rødt (Doppler-effekten).
J-Webb Space TelescopeOM alle galakser fjerner seg fra oss, er det logisk å hevde at de kommer fra samme start-punkt. En tilbakeføring av tiden, ville føre galaksene sammen til opprinnelsespunktet.'

Bilde 2. James Webb rom telekskop

Fysikeren D. Lerner hevder at Big-Bang ikke skjedde. Det viser seg at galakser har formet seg raskere enn beregnet.
Men rødskiftet, fra at galakser fjerner seg, er akkurat som forventet, viser J. Web teleskopet.

J. Web teleskopet er bygd spesifikt for å oppdage bølger med lang bølgelengde.
Materialet i teleskopet er kjølt ned til like inntil abs. nullpunkt, for å unngå stråling fra selve teleskopet.
Det er laget for å fange opp (Uber)super-rødskiftet lys: som trengs for å bekrefte Big-Bang modellen.
Uten at de fant signaler i det infrarøde-spekteret, ville de ikke ha funnet noe, men det gjorde de altså.

Hubble m.fl. oppdaget rødskiftet: Dess lengre en galakse er fra oss, desto raskere fjerner den seg fra oss.
Det overveldende majoritet av fysikere avviser Lerners hypotese, og hans versjon av årsaken til rødskiftet (-at lyset tømmes for energi).
'The tired light hypothesis', støttes ikke. Lerner måtte forklare hvorfor en type rødkift ble oppdaget, via J. Web teleskopet.

2-Term-lov2.Termodynamiske lov støtter ikke evig univers.
Historisk sett: Det fantes en teori om at ny materie poppet til eksistens, ettersom universet strakk seg utover. Det startet en singularitet i begynnelsen.
Denne ville danne en etterglød, som ble sporet i 1965 -det avgjørende slaget mot Steady-State teorien.

Bilde 3. 2.Termodynamiske lov

I forhold til jordens alder:
Meyer tror ikke Bibelen støtter en ny jord, ut fra 4.dag i skapelsen (sol og måne).
De hadde ingen måte å holde styr på tiden på da, i forhold til nå.
En må nesten gå etter vitenskapelige bevis for å begrunne dette. 7 Days who divide the world.
Prof. J. Collins - Dagene er ubestemmelig av lengde, for vi har ikke tidsmarkører som kan avgjøre det.

Spørsmålet for noen er hvorvidt andre univers eksisterer, og om Big Bang beskriver det vi vet om vårt univers evt. andre.
Meyer mener vårt univers har en begynnelse. Det oscillerende univers, er blitt benektet bl.a. ut fra:
1. Manglede masse til å forårsake en kollaps.
2. 2.Termodynamiske lov medfører en oppbygning av entropi, og manglende funksjonell energi, for hver oscillering.
Om tiden, i lag med rom og materie, hadde vart uendelig, ville universet allerede vært kaldt og dødt.
Siden dette ikke har skjedd, så er universet endelig i alder.

Bilde 4. St. Hawking

HawkingHvordan svarer ateister på dette:
Krauss populariserer A. Vilenkin: -som forutsetter at matematikk danner materie og energi, men matematikk beskriver bare hva som skjer.
Matematikk eksisterer i et sinn, det ville innebære at et sinn foreløp universet, at et sinn fantes forut for skapelsen.

J. Coine: Kvante kosmologisk arg. benytter det kvantemekakiske begrepsapparet. (Fysikken for 'det bitte-lille'.)
Vilenkin: Fysikkens loven beskriver materie og energi i rommet, de frembringer dem ikke.
Matematikkens medium er et sinn, en mental konstruksjon. Matematikk kan ikke produsere materie.

Dermed har vitenskapen teistiske implikasjoner, den driver ikke bort fra Gud.
Hawking startet med svart-hull fysikk, og tenkte bakover. Da fant han, ut fra Einsteins teorier,
at materie kurver rommet, men en nærmer seg en tilstand med maksimal krumning.
Dermed nærmer en seg et oppr. startpunkt, en singularitets-opprinnelse.
Hawking så lenge etter et 'loophole', for å unnslippe dette.

 

Bilde 5. Gud er den eneste evige

Gud- eneste evigeMatematikk og geografi beskriver hvordan vi kan benytte vår hjerne til å beskrive universet:
En kan ikke få bredde-og lengde-grader til å få ting inn i eksistens (ironisk).
En kan ikke få matematiske lover til å få noe til å inntreffe.

Turek: Filosofisk lov: En kan ikke gjennomleve et uendelig antall dager.
2.Term. lov: Entropi-oppbygning, tap av funksjonell energi. Siden vi IKKE lever i et univers uten funksjonell energi, så er dermed ikke universet uendelig gammelt.
Dette er bekreftet av J. Web-teleskopet, i motsetning til hva media synes å ha oppfattet.


4.ting som bekrefter Big-Bang's singularitets teorem:
Kosmisk bakgrunnstråling, Rød-skiftet, 2.term. lov, spesiell relativitet.

Meyers sluttkommentar: Ingen grunn for barn til å miste troen ut fra vitenskap.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund