Hva er sunn karismatisk fornyelse?

Av Tormod Engelsviken fra annonsebilag til Vårt Land 21.mars 2015Tormod Engelsviken

Oase er en norsk luthersk gren av den verdensomfattende karismatiske fornyelsesbevegelsen som brøt ut i USA ca. 1960. En over 50 år gammel fornyelsesbevegelse (Oase er ca. 20 år yngre) er ikke lenger noen nyhet, men behovet foråndelig fornyelse i den lutherske kirkefamilien er ikke mindre
i dag enn for 50 år siden, snarere tvert imot. Den karismatiske fornyelsen har vokst til - sammen med den klassiske pinsebevegelsen som den er i nær slekt med - å utgjøre den i dag største strømningen innen den verdensvide kirke etter Den romersk-katolske kirken.


Det har vist seg at teologiske avvik og usunn praksis også har forekommet innen den karismatiske bevegelsen. Derfor må vi reise spørsmålet om hva som kjennetegner en sunn karismatisk fornyelse. Vi vil forsøke å svare ved hjelp av fem korte punkter.

Nådegaver1. Sunn karismatisk fornyelse kjennetegnes en av en radikal åpenhet overfor Den Hellige Ånds livgivende og utrustende gjerning. Det innebærer en forventning om at Ånden gjør det samme i dag som på Det nye testamentes og oldkirkens tid. Slik som kristne på den tid ble oppfordret til å bli fylt av Den Hellige Ånd og få del i Åndens ulike gaver (karismer), utfordres vi i dag til å be om Den Hellige Ånd og vitne om erfaringen av Den Hellige Ånd både i den enkelte kristnes og i menighetens liv. Sunn karismatisk fornyelse forventer hele spekteret av nådegaver, inkludert profetisk tale, tungemålsgaven og helbredelsens nådegaver, men søker også gaver som undervisning, administrasjon og diakoni. Den forakter ikke noen av gavene, men søker dem alle, ikke for å forherlige mennesker, men forå bygge opp menigheten.

2. Sunn karismatisk fornyelse utfordrer kirkelige former og tradisjoner som oppleves tomme og lite meningsfulle. Den utfordrer tradisjonalisme og vanekristendom. Den Hellige Ånd er Guds skapendeÅnd som gjør kirken ny og levende og utruster den med Åndens gaver. Ånden utfordrer menneskelige maktstrukturer og maktmisbruk. Sunn karismatisk fornyelse vil derfor være kreativ og nyskapende når der gjelder møteformer og tjenester og avvise alle forsøk på manipulering og menneskedyrking. Når den utfordrer og fornyer, vil den ha sitt grunnlag og autoritet i Bibelens lære og Treenig Gudpraksis.


3. Sunn karismatisk fornyelse vil legge vekt på hele Guds åpenbaring både når det gjelder lære og liv. Den vil ikke være ensidig opptatt av Åndens gjerning, men vil fremheve Gud som skaper og far og Jesus Kristus som frelser og herre. Ånden vil herliggjøre Jesus og skape tro på ham. Derfor vil sunn karismatisk fornyelse være Kristussentrert og føre kristne inn i et dypere samfunn med den treenige Gud, i bønn og tilbedelse. Den vil ha Jesu eget liv og virke som forbilde, men samtidig erkjenne den dype vesensforskjellen mellom Guds Sønns og vår tjeneste.


4. Sunn karismatisk fornyelse vil være misjonal. Den vil vektlegge den enkelte kristnes kall og utrustning til frimodig vitnetjeneste, og den vil skape forpliktende misjonale fellesskap der den enkelte kristne får tjene ut fra sin naturlige og åndelige utrustning. I sitt misjonsarbeid vil den også i Jesu navn og med Åndens kraft bekjempe de onde åndsmakter som frister og plager mennesker, og befri dem som holdes fanget. Selv om den vil ha et bibelsk og realistisk syn på åndelig konflikt, vil den ikke være usunt og ensidig opptatt av den. Den vil heller ikke i sitt misjonsarbeid og menighetsbyggende arbeid lokke med løfter på Guds ellerSamme menneskemenneskers vegne som ikke vil innfris, f.eks. løfter om helse, penger og menneskelig suksess. Den vil heller ikke forlede mennesker til å tro at de kan sikre seg Guds velsignelse ved å ofre penger eller annet til menigheten eller kristne ledere.


5. Sunn karismatisk fornyelse vil ha omsorg for hele mennesket og vektlegge at Guds barn både er skapt i Guds bilde og gjenløst ved troen på Kristus. Den vil ha et holistisk menneskesyn og erkjenne både menneskets godhet og storhet og dets syndighet og svakhet. Den vil frimodig forkynne om Åndens kraft, også når det gjelder tegn og under, men samtidig erkjenne at Guds kraft kommer til uttrykk i og gjennom svake og syndige mennesker. Den vil ikke rose seg av seg selv, men av Guds ufortjente nåde. Den vil leve i spenningen mellom det at Guds frelsesrike allerede er kommet med sine tegn og gaver, men ennå ikke er kommet i sin fulle kraft. Den vil ha Ånden som pant mens den lever i forventningen om Jesu gjenkomst - da Gud selv skal gjøre alle ting nye (Åp. 21v5).

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund