Vanlige innvendinger i forbindelse med homofili/samkjønnet ekteskap


Grunnen til at jeg skriver dette, er at jeg ønsker vise at vanlige kristne kan bety en forskjell. Synene som kommer fram innebærer en kritikk av tradisjonelt kristent syn, og løssluppen seksualetikk, innebærer i seg selv en form for dyrkelse av nytelse og materialisme. Selv om media gir Pride-paraden mye oppmerksomhet, og de fleste partiledere har deltatt der, så er det likevel uenighet i befolkningen i hvilken grad synene som propaganderes for der, skal være styrende for lovverk, kirkesamfunn og undervisning. Dessuten fremføres mye hul argumentasjon i denne sammenheng, av det verste er at med en gang noen tar til motmæle mot dette synet, fremstilles en som homohater etc. Jeg er verken homohater eller homofob , og det er ikke først og fremst Pride-festivalen, som får meg til å ta til motmæle, selv om mye overfladisk støtte kan 'tigge motspørsmål'. Mest er det at det ligger såpass mye grums innbakt i den, og at aviser som Vårt Land synes å støtte den. Det drives på mange måter en krig mot tradisjonell, konservativ kristendom. Det fremstilles ofte som en kamp om anerkjennelse av følelser. Det hadde vært greit om konsekvenser også var inne i bildet, i større grad.

Bilde 1. Ønsker ikke å være homofob


1. Motstand mot homofili er diskriminering, og mot menneskerettene
Det er vel dette argumentet som fremfor noe har vunnet fram og åpnet slusene -særlig blant ungdom. I en mediaverden der seksuell aktivitet og nytelse fremføres som det eneste positive i en ellers meningsløs hverdag og verden. Det å hevde at seksuell aktivitet skal finne sted innenfor visse rammer, innebærer å diskriminere noen utfra seksuell legning. Det gjør ikke saken bedre at kirken har mistet troverdighet ved ikke å kjempe for sitt syn i praksis, men mer eller mindre stilltiende har blitt dradd med i en 'snøball-effekt'.
Debatten er ikke helt ny, og det har i noen tiår fra kristent hold vært hevdet at en må skjelne mellom seksuell legning og praksis. I den sammenheng har mange kristne homofile tidligere forsøkt å leve etter Bibelske forordninger i så måte. Dette har blitt vanskeligere når DnK har snudd i saken, og godkjenner samkjønnet ekteskap. Dette synes å få en smitteeffekt over i pinse-menigheter, og ingen frikirkelige sammenhenger skal se bort fra at slik praksis i større eller mindre grad blir akseptert. Men hjernevaskingen i pop-kulturens 'all you need is love' I en tid hvor mange gjør sex til livets mening, blir det å leve enslig stadig vanskeligere. Men livets mening er et område der opphavsmannen gjør krav på plassen.


2. Homokamp som åndskamp
For at noe skal fremføres som en menneskerett, bør dette kunne grunngis ut fra mer enn rettferds- og rimelighetsbetraktninger. En lignende betraktning i forhold til fordeling av rikdom og velferd, viser at vi som tilhører de 2% rikeste i verden, fort måtte dele ut meste-parten av vårt jordiske gods, dersom rettferdighet og større likhet skulle gjelde der. Men hvorfor kan ikke folk få leve som de vil, i forhold som ikke angår andre i særlig grad? Hvorfor hevde restriksjoner i måten å leve på, som synes å være diskriminering ut fra seksuell legning.
For i det hele å snakke om menneskeverd, bør det kunne grunngis hva som konstiturerer slike. Et naturalistisk syn, der alt er svirrende, kolliderende atomer, gir både et meningsløst univers, og heller ikke grunnlag for fornuft, vitenskap eller grunn til å hevde noen verdi for mennesket, til fortrengsel for andre organismer i verden -rettigheter.
Kristen skapelsesetikk grunngir sitt syn på menneskets verdi, ut fra at det er skapt av Gud -i hans bilde. I den sammenheng er det et viktig poeng at det var til mann og kvinne at Gud skapte dem. Biologien bekrefter dette synet ved at mann består av XY-kromosom og kvinner av XX-kromosom. Andre kjønnskromosomer er ikke kjent. Et slikt syn på kjønnene har vært basis i hjem og skole/samfunn inntil nå. Om en starter åpne for flere kjønn, er det ikke vanskelig å se at det vil ha vanskelig for å stoppe. Før det er åpnet for noe 3.kjønn, så er det allerede minst 7 som har krav/forventinger om å bli akseptert -lenke.

Bilde 2. Hvilken side er vi på i åndskampen?


Det har i betydelig grad blitt problematisert at noen opplever en konflikt mellom deres biologiske kjønn og deres psykologiske oppfatning av seg selv. Uten å ta hensyn til at slike oppfatninger kan endres over relativt kort tid, og at ikke minst media er med å påvirke synet som enkelte sårbare unge har av seg selv, så er det åpnet for at 16 åringer i Norge, ved et tastetrykk kan endre sitt registrerte kjønn. Og dette skjer før en vet hvor saken med det 3., eller blir det 7.kjønn ender opp. Den enkelte settes opp i valgsituasjoner som en før var forskånet for. Om en kunne ønsket å være av motsatt kjønn, så var det bare å gjøre det beste ut av det man var. Men i hvilken grad samfunnet følger opp, eller skal følge opp et slikt dramatisk valg av unge, er det liten klarhet i. Den enkelte overlates både valget og konsekvensene. Også politiske, økonomiske spørsmål er inne i bildet her, i tillegg til livssynsmessige.


3. Hvordan kreve at noen kan leve avholdende?
Selv om dette i første grad gjelder individet selv, så hevder et tradisjonelt Bibelsk syn at ekteskapet, mellom mann og kvinne, er den rette rammen for seksuelt samliv. At samfunnet har lagt til rette for samkjønnet ekteskap, endog godkjent av DnK, synes å si 'fritt fram'. Det er desto større grunn til å hegne om de som ønsker å fortsette å leve etter Guds vilje, slik de leser Bibelen. Det er ikke noe hold i at man ikke kjente til ekte homoseksualitet i NT-tid, og hvorvidt DnK vil holde på det synet i ettertid gjenstår å se. Men en ønsker å høre det som klør i øret i våre dager, og forførelse er foreløbig en mye større fare enn forfølgelse. Motstand mot ensrettingen i homo-kampen, kan bl.a. være det som fører til endring i så måte -lenke. Men det gjelder kamp mot absolutte syn på mange områder. Det eneste absolutte synes å være at alt skal være relativt.

Bilde 3. Mennesket mindre verdt enn ørn?


La det være sagt at kristne kirkesamfunn hadde virket mer troverdige i kampen mot samkjønnet ekteskap, om de hadde kjempet for Bibelske idealer i andre seksual-etiske spørsmål, som f.eks. samboerskap og utukt, skilsmisse/gjengifte. Det norske samfunnet er verstinger i antall brutte ekteskap, og dette påvirker negativt barn fra slike brutte forhold, i deres senere relasjoner. Vi har alle mye å stå til rette for, i form av unnfallenhet og slapphet. Når det gjelder samkjønnet ekteskap, så får det imidlertid også følger for barna. Mens det synes å være gjeldende syn i tiden, at foreldre har rett til barn, så sier det radikale kristne synet at 'barn har krav på to foreldre'. Det er ikke bare i tilfelle én av dem skulle falle bort, men gjelder også på det psykososiale området.

Det er stor forskjell på å hevde idealet om ekteskapet mellom mann/kvinne som eneste gyldige ramme, og det å gi alle slike fordringer på båten. At samfunnet synes dårlig arrangert for å følge opp et slikt syn -er det bare noen partier som vil gjøre noe med. Og at gamle konvensjoner synes komme i strid med lange utdanningstider før ekteskap, er noe vi foreldre kan være med å myke opp/legge til rette for. Det fødes for få norske barn, til at samfunnet vil makte å hamle opp med færre yrkesaktive pr. ikke-arbeidende. Abort ut fra velferdsgrunner, er et annet problem som er med å undergrave synet på menneskelivet som spesielt og gudgitt. Det å ha et menneskeliv på samvittigheten, er noe som knuger mange. Det går faktisk an å få tilgivelse også for det, liksom det går an å få det for å ha brutt idealet om mann/kvinne-ekteskapet som seksuallivets ramme.


At noen i så fall må være villig til å leve avholdende, ut fra et syn på Bibelen som forpliktende kan synes over evne, men i tillegg til tilgivelse (1.Joh1v9)-så er det mulig å prate med noen om dette via f.eks. Kirkens SOS og andre kirkelige kanaler. De synes for øvrig opptatt av at den enkelte har ressursene/løsningene 'i seg selv'. Om en er kristen, så har en tilgang til ressurser, også i seg selv, som gjør en i stand til å forholde seg til ett bud som: 'du skal ikke drive hor'. 'Hor' er her seksuell praksis utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne.


4. Hvordan kan noen være mot kjærlighet?
Den kjærlighet det vanligvis snakkes om, er den som kalles eros. Den vennskapelige kjærligheten (phileo), for ikke å snakke om agape-kjærligheten, som innebærer den guddommelige kjærlighet, som gir uansett omkostninger, synes ikke å være interessante. All oppmerksomhet rettes mot den kroppslig/fysiske eros-kjærligheten. Denne fysiske tiltrekningen skal gjelde som erstatning for omfattende, reell kjærlighet: "I'm in love wit your body." I den sammenheng kan nevnes at når nestekjærlighetsbudet angis som grunn for at kristne menigheter skal delta i Pride-parade, så er det agape-kjærligheten som omhandles der. Da blir det mer spørsmål om å være sannheten tro i kjærlighet, og hva som virkelig gagner vår neste. Jesu spørsmål i Luk9v25 får relevans: "Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?" Er det snakk om å overlevere noen til noe som på sikt ikke kan tilfredsstille, for å slippe å bry seg mer med vedkommende? Det er i så fall et dårlig eks. på nestekjærlighet.

Bilde 4. Tar du livsløgnen fra ett menneske..


Dersom en subjektiv følelse av kjærlighet og menneskelige avtaler skal danne normen, så finnes det allerede massevis av eks. på at dette fører helt feil av sted, i hvert fall for noen som anerkjenner objektive normer og anstendig menneskelig oppførsel (selv om begrepet kan være tøyelig). Slike subjektive normer er nå allerede på vei til at 3 partere skal være legitimt, og at incest skal være helt ok -her. Hvilke følger dette har for samfunnets grunncelle, ekteskap/familie, kan en bare forestille seg. Brytning av en grensegjerde (tabu), legger til rettes for brytning av det neste. Det finnes allerede sterke krefter som argumenterer for pedofili i vårt samfunn.

I Pride blir barne- og familieperspektivet stort sett forbigått i stillhet. Det samme blir Foreningen FRI's grenseløse samlivsideologi. I sitt Prinsipprogram (PP) røper FRI at de er positive til "alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og reelt samtykke". Fri sex, med andre ord. I et avisintervju sier lederen av FRI: "Vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har." Med andre ord: Fritt fram for polyamorøse forhold og "et mangfold av kjønn" (PP). I ordbøkene blir ordet "pride" blant annet oversatt med "hovmod" og "overmot". Les mer -her.


5. Hva om Bibelens syn er tidsbetinget?
Men må ikke Bibelen leses med 'vår tids briller' og at en må anvende vårt tids kunnskap og vitenskap på området? Dersom noe i direkte motstrid med Bibelen i så måte, var dukket opp, kunne argumentet vært verd å vurdere, men på dette område er det 'lite nytt under solen'. Kilder fra antikken levner liten tvil om at ekte homofili var utbredt da, f.eks. i Korint -lenke.
Men dersom vitenskapen viser at seksuell legning er genetisk bestemt og medfødt, skal ikke det ha noe å si for de homofile det gjelder? Igjen kunne det vært verd å vurdere, dersom det var tilfelle. Men i dette tilfellet er det ikke det -lenke, se også lenker på slutten av den artikkelen.
At biologisk vitenskap skal finne flere kjønn, enn de tradisjonelle XX/XY kan vi glemme, ut fra at kjønns-kromosomene er ferdig kartlagt -lenke Y-kromosom.

Bilde 5.Y-kromosom hos mennesket

6. 'Seksualitet er tilknyttet menneskets verdi'
Den sterke identifiseringen mange mennesker har med sin seksuelle preferanse, fører til at hvis man ikke anerkjenner homofil livsstil, så beskyldes man for å ikke anerkjenne dette menneskets verdi. Man knytter personlighet og verdi opp mot seksualitet. Det er en avsporing. Som kristne tror vi som nevnt at menneskets verdi består at vi er skapt av Gud, og har ingen ting med seksualitet å gjøre.
Alle mennesker er like mye verd! Vår verdi har ingen ting å gjøre verken med hva vi gjør, tenker eller føler, eller om vi er som andre fysisk og/eller mentalt. Dette trenger homofile så vel som heterofile å ta inn over seg. I likhet med en del andre spørsmål i tiden, hvor det kjempes kamper, så står homokampen i konflikt med Guds ord. Derfor blir dette også en åndskamp. Selv om mennesket opprinnelig er skapt i Guds bilde, til mann og kvinne, kom syndefallet inn og har bevirket økende grad av sekularisering, hjernevask fra populær-kulturen. Samt at tilfeldige mutasjoner kan virke ødeleggende inn på skaperverket -lenke.

 

Skrevet av Asbjørn E. Lund