Lev med hensikt

(Fritt etter 'Målrettet liv' av R. Warren; dag.40)

Det å leve et liv drevet av hensikt, er det eneste virkelige liv.

De fleste mennesker kjemper med tre grunnleggende saker i livet: Det første er identitet: "Hvem er jeg?" Det andre er betydning: "Betyr jeg noe?" Det tredje er innflytelse: "Hva er min plass i livet?" Svarene på disse tre spørsmålene finner vi i Guds hensikter med våre liv.

Da Jesus avsluttet sin tjeneste med å vaske disiplenes føtter som et eksempel, sa han i Joh13v17: " Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det. " Om vi skjønner hva Gud vil vi skal gjøre, kommer velsignelsen ved at vi virkelig gjør det. Det er mange gode ting vi kan gjøre i livene våre, men det er mange ting vi ikke må gjøre. Guds hensikter er det du må gjøre! Det er dessverre lett å bli distrahert, og glemme hva som er mest viktig. For ikke å drive ut av kurs, fra det som betyr mest, bør vi sette opp en hensiktspakke for livet vårt, og se på den ofte!

Hva er en hensikts-pakke/pakt?

Den er en pakke som summerer Guds hensikter med livet ditt. Med dine egne ord, skal du bekrefte Guds hensikter med livet ditt. Hensikter er evige: Sal33v11: Herrens råd står fast for alltid, hans hjertes planer fra slekt til slekt.

1. Det blir en pakt som peker på retningen i livet ditt.

Når du skriver ned dine hensikter, tvinger det deg til å tenke spesielt på livsvandringen: Jes26v7: For den rettferdige er veien jevn. Jevn er stien du bryter for den rettferdige. En hensikts-pakke/pakt sier ikke bare hva du vil gjøre med tiden, livet og pengene. Den innebærer også hva du ikke gjør: Ordsp10v23: Skamløs gjerning er til lyst for dåren, den forstandige gleder seg over visdom.

2. Det er en pakt som definerer 'suksess' for deg

Den hevder at det er viktig hva du tror, ikke hva verden sier er betydningsfullt. Den klargjør dine verdier: Fil1v10: slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag.

3. Det er en pakt som klargjør rollene dine

Du vil ha ulike roller på ulike stadier i livet, men hensikten endres aldri. De er større enn noen rolle du vil få.

4. Det er en pakt som uttrykker hvordan du er dannet.

Den reflekterer det unike ved deg. Det som Gud har skapt deg med for at du skal tjene Ham.

Ta tid til å skrive en hensiktspakt for livet. Ikke prøv å gjøre den ferdig med det samme, og sett det ikke som mål at den skal være endelig ved første utkast. Skriv ned tanker etter som de kommer. Det er alltid lettere å redigere enn å skape. Her er fem spørsmål som du kan tenke over når du forbereder denne pakten:

LIVETS FEM STØRSTE SPØRSMÅL

1. Hva skal være kjernen i livet ditt?

Dette er spørsmål om tilbedelse. Hvem skal du leve for? Hva skal du bygge livet ditt rundt? Det er mange aktiviteter en kan sentrere livet omkring. De kan være vel og bra, men hører ikke til kjernen i livet ditt. Ingenting av det er sterkt nok til å holde deg oppe, når livet begynner å falle fra hverandre. Du trenger en kjerne som ikke rokkes. Kong Sidkia sa til Jeremia: Jer21v2: "Søk råd hos Herren for oss!" Det er en definisjon på religion, som går på at det som er kjernen i livet ditt, er din Gud. Når du overgir livet til Kristus, flytter Han inn i sentrum, men du må bevare Ham der ved tilbedelse. Paulus sa: i Efv,17: Og jeg ber at Kristus mer og mer skal ta bolig i hjertene deres. Dere skal stå rotfestet og grunnfestet i hans kjærlighet. Hvordan vet vi at Gud er i sentrum av livet? Når Gud er i sentrum, tilber vi. Er han ikke det, blir vi bekymret. Når vi plasserer Ham i sentrum igjen, har vi fred. Bibelen sier: Fil4v7: Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

2. Hva skal være karakteren i livet ditt?

Det er et spørsmål om disippelskap. Hva slags person har du tenkt å være. Gud er langt mer interessert i hva du er, enn i hva du gjør. Husk at karakteren tar du med deg til evigheten, ikke karrieren. Sett opp ei liste over karakteregenskaper som du vil arbeide med og utvikle i livet. Vi kan begynne med Åndens frukt: Gal 5v22-23: Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! Evt. saligprisningene: Matt 5v2-12: Han tok til orde og lærte dem: 3 "Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Det tar et helt liv å bygge opp en Kristus-lik karakter. Paulus skrev til Timoteus: 1 Tim4v16: Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

3. Hva skal jeg bidra med?

Det er et spørsmål om tjeneste. Hvilken tjeneste skal du ha i Kristi legeme? Hva vil bli din beste rolle i Guds familie, når du er klar over din SHAPE (Spiritual gifts, Heart, Ability, Personality, Experiences)-profil: Kombinasjonen av åndelige gaver, hjerte, evner, personlighet og erfaringer. Hvordan kan vi berike fellesskapet? Er det en spesiell gruppe du er dannet for å tjene? Paulus pekte på to underfulle velsignelser som denne tjenesten gir i 2 Kor9v12: "For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud.". Selv om du er dannet for å tjene andre, møtte ikke en gang Jesus ALLE behov, mens han var på jorden. Du må velge hvem du kan hjelpe best, basert på din utrustning. Du må spørre: "Hvem ønsker jeg mest å hjelpe?" Jesus sa i Joh15v16: " Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn." Vi bærer alle forskjellig frukt.

4. Hvordan skal jeg kommunisere?

Dette er et spørsmål om ditt oppdrag blant dem som ikke er troende. Ditt misjonsengasjement er en del av hensikten med ditt liv. Det inkluderer din bestemmelse med å dele vitnesbyrdet og de gode nyhetene med andre. Du kan også sette opp en liste over det du har lært i livet, og det du føler Gud har gitt deg, for at du skal dele nyhetene med verden. Når vi vokser i Kristus, kan Gud gi en spesiell målgruppe vi kan nå. Få med dette i pakten din.

Om du er forelder, er en del av oppdraget å oppfostre barna til å kjenne Kristus, hjelpe dem til å forstå hva han vil med livene deres. Vi kan inkludere Josvas ord i pakten vår: Jos24v15b: Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Selvsagt må livet støtte og stadfeste budskapet vi formidler. Før de fleste ikke-troende aksepterer Bibelen som troverdig, vil de vite om vi er troverdige. Det er derfor Bibelen sier: Fil1v27: Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet.

5. Hvem er jeg sammen med?

Dette er et spørsmål om fellesskap. Hvordan vil du vise innvielsen overfor andre troende i Guds familie? Hvordan skal du praktisere befalingen om å ta dere av hverandre? Hvilken menighetsfamilie skal du slutte deg til som funksjonelt medlem? Jo mer du modnes, jo mer vil du elske Kristi legeme og søke å ofre noe for det. Bibelen sier: Ef5v25b: "slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den". I tillegg til å skrive en detaljert livspakt, vil det være til stor hjelp å ha en kortere uttalelse eller slagord so oppsummerer de fem hensiktene med livet ditt på en måte som du kan huske og inspirerer deg. Salomo ga dette rådet: Ordsp4v23: "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det."

Her er noen eks: Hensikten med livet mitt er: å tilbe Kristus av hele mitt hjerte, tjene Ham med alt Han har utrustet meg med, ha fellesskap med familien hans, vokse så jeg blir lik Ham i karakter og fullføre hans oppdrag i verden, slik at Han blir æret ved det.

Hensikten med livet mitt er: å elske Kristus, vokse i Ham, ha del i Kristus og tjene Kristus gjennom hans menighet og å lede familie og andre til det samme.

Målet med livet mitt er: likhet med Kristus, min familie er menigheten, min tjeneste er å fremme Gud som Skaper, mitt oppdrag er å føre mennesker tilbake til Gud -og mitt motiv er Guds ære.

En dag vil Gud se hvordan du har svart på disse spørsmålene: i) Plasserte du Jesus i sentrum i livet ditt? Utviklet du karakteren hans? Innviet du livet for å tjene andre? Forkynte du budskapet hans og fullførte du oppdraget hans? Elsket du og tok del i familien hans? Det er disse sakene som teller. Det er som Paulus sa: 2 Kor10v13b: "Vi .. bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss.."

Gud vil bruke deg

Paulus levde et målrettet liv. hans eneste grunn til å leve var å fullføre oppdraget som Gud hadde gitt ham. Slik det står i: 1 Kor 9v25-27: "Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort." Han sa: Fil1v21: "Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning." Tenk hvordan det kommer til å bli en dag, da vi kan stå foran tronen og presentere livene vår i dyp takknemlighet og lovprisning til Kristus. Sammen skal vi si som i Åp4v11: "Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg." Tenk om du kan oppleve som ettermæle over livet ditt, det Jesus sa i Matt25v21: Herren hans svarte: "Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!"

 

Nedskrevet og redigert av Asbjørn E. Lund