Guds skaperkraftKristent menneskesyn

(gjengitt etter Livshistorie og følelser; Gunnar Elstad)

Bibelen har ikke et ensidig negativt menneskesyn, tvert i mot!

Guds hand-DNAMennesket er skapt i Guds bilde. Det vil si, vi er skapt til:

i) Å leve i et nært personlig forhold til Gud.

ii) Å være hans tjenere og medarbeidere i naturen og kulturen.

iii) Ha en viss grad av fri vilje, så vi kan ta beslutninger og sette beslutninger ut i livet.

iv) Å være skapende både når det gjelder tenkning og praktisk arbeid.

Menneskets verdi er nært knyttet til at det er skapt i Guds bilde. Når mennesket i syndefallet brukte sin opprinnelig frie vilje til å bryte denne tilknytningen ble også menneskets vilje og Gudbilledlighet svekket, men gikk ikke helt tapt.

Gud beskytter KainBare fordi det finnes en Gud vi er ansvarlige overfor, er det meningsfylt å snakke om synd. Var det ikke slik, ville det ikke vært tale om noe annet enn svakhet og ufullkommenhet. Menneskets storhet er altså en forutsetning for at vi skal kunne snakke om synd. En datamaskin og en apekatt synder ikke når de gjør noe galt. De vet ikke bedre. De har ikke ansvar. Mennesket har forutsetninger for å vite bedre. Det har ansvar. Det er skapt i Guds bilde. Nettopp derfor kan det synde.

Syndefallet har satt sitt preg på alle de forholdene vi er skapt til å leve i. Det preger forholdet til Gud, forholdet til vår neste og forholdet til skaperverket.

i) Vi har fjernet oss fra Gud og har ikke lenger noe nært personlig forhold til Ham. Vi er opprørere som ønsker å være egne herrer i stedet for å ha Gud som Herre. For å si det med vår kirkes bekjennelse, er vi "født uten frykt for Gud og uten tillit til Ham" Vi er helt ute av stand til å søke Gud og leve i et rett forhold til Ham, dersom ikke Guds Ånd påvirker oss.

ii) Forholdet til vår neste er heller ikke som det skal være. Vi elsker ikke vår neste som oss selv. I stedet sårer og skader vi vår neste, både i familien, på jobben og i det kristne fellesskapet. Og vi blir selv såret og skadet av andre. Det skjer dessverre ikke bare ubevisst. Det kan også gjøre det bevisst. Synd mot vår neste, er også synd mot Gud (Mt. 25.41-46)luftforurensing

iii) I dag er det neppe tvil om at vi ikke har tatt vare på skaperverket slik vi skulle. Tvert i mot har vi langt på vei ødelagt det. Dette har skjedd mot bedre vitende, i hvert fall de siste 30 årene. Samtidig ser vi at mange lar naturen komme i Guds sted og begynner å dyrke skaperverket i stedet for Gud. I stedet for å snakke om naturen som noe som er under oss, tales det som den er over oss.

Synd må ikke bare beskrives som tanker, gjerninger og ord. Den må også beskrives som en makt som binder oss. Djevelen, verden og vår egen natur styrer oss mer enn vi liker å innrømme. Menneskefrykten er ofte større enn gudsfrykten. Vi kan da la oss styre til å gjøre ting vi ikke har lyst til, selv om det strider mot Guds vilje. Å akseptere seg selv, må aldri bli det samme som å akseptere synden. Den skal bekjennes og bekjempes uansett i hvilken form den framtrer. Den syndige natur vil gjøre seg gjeldende livet gjennom. Vi kommer aldri til å bli syndfrie. Det er med synd som det er med løvetann. Vi må luke, ellers blir plenen overgrodd. Men uansett hvor mye vi luker, vil det uansett spire fram nye løvetann.

Vi må skjelne mellom hvem vi er i forhold til Gud og det vi er i forhold til mennesker. Overfor Gud må vi som Abraham bekjenne at vi er "støv og aske" og at vi er bunnløse syndere. Men dette betyr ikke at vi ikke kan være gode mot hverandre og bety mye for hverandre på det menneskelige planet. Den augsburgske bekjennelse sier at vi har en viss frihet på det borgerlige planet. Mange trenger å oppmuntres til å ta denne friheten i bruk.

Stedfortredende lidelse!Mennesket trenger å bli frelst. Synden stikker så dypt at vi ikke på noe vis kan bidra til egen frelse. Luthers forklaring til 2. trosartikkel understreker dette for oss: Den understreker at jeg er tilgitt og frelst bare på grunn av det Jesus gjorde på Golgata. Forklaringen til den 3. artikkel slår fast at det er Den Hellige Ånd og ikke vi selv som bevarer oss, fra vi blir kalt til tro og til vi har stått opp til et nytt liv.

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund