Kreftfare ved alkoholbruk


(fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.29890/abstract)


Alkoholforbruk er en viktig årsak til sykdom og død. I en tidligere studie rapporterte vi at i 2002, kunne 3,6% av alle tilfeller av kreft og en tilsvarende andel av kreftdødsfall knyttes til inntak av alkohol. Vi forsøkte å oppdatere disse tallene til 2012, ved hjelp av globale anslag på krefttilfeller og kreftdødsfall, data om utbredelsen av drankere fra Verdens helseorganisasjon (WHO) globale undersøkelse om alkohol og helse, og relativ risiko for alkoholrelaterte svulster fra en nylig meta-analyse. Over 10-års periode, økte det totale antall alkohol-relaterte krefttilfeller til ca 770 000 på verdensbasis (5,5% av det totale antall krefttilfeller) -540,000 menn (7,2%) og 230.000 kvinner (3,5%). Tilsvarende har tall for kreftdødsfall knyttet til alkoholforbruk økt til om lag 480 000 (5,8% av det totale antall kreftdødsfall) hos begge kjønn kombinert-360.000 (7,8%) menn og 120.000 (3,3%) kvinner. Disse andelene var spesielt høy i WHOs vestlige Stillehavs-region, WHOs Europa-region og WHOs Sør-Øst Asia-region. En høy andel av kreft dødelighet og sykelighet skyldes alkohol, og folkehelsetiltak bør iverksettes for å begrense overdreven alkoholforbruk.
WHO: World Health Organisation (FN organisasjon)

 

Se også: Alkoholbruk direkte knyttet til 7 ulike kreftformer

Sammenligning av korttidsvirkninger: alkohol, nikotin og narkotika.

 

Oversatt og valgt ut av Asbjørn E. Lund