Evangeliet -grunnlag og forutsetninger for det

A) Grunnlaget: Vi nærmer oss reformasjonsjubileet. Luthers erfaringer som ledet fram til den berømte tesen om 'Sola scriptura'- at Skriften alene er grunnlag for menneskets frelse!
For Luther var forståelse av Skriften det samme som å være rammet av den. Evangeliet om syndenes tilgivelse gjennom Jesus, var ikke en lære en kunne vri og vende på, men hans egen livsviktige erfaring som befridde ham fra angstens fortjente straff.

B) i) Evangeliets innhold er at Kristus døde for menneskenes skyld, for å føre dem tilbake til Gudsforholdet som gikk tapt i syndefallet.

ii) Evangeliets konsekvens er at en synder som bekjenner sin synd og vender om til Kristus, blir rettferdiggjort ved tro.

C) I våre dager er 'Et annerledes evangelium' blitt på moten: Det moderne liberale evangelium, som vi er blitt kjent med, er noe annet:
"Å leve i strid med det sjette bud, utløser ikke Guds vrede. Det trengs ingen syndsbekjennelse.".

Faktum er: De som vil velsigne det som Gud fordømmer, står for et ”annet evangelium”.De gir mennesker frimodighet til å vandre videre på den brede vei med god samvittighet.

Det liberale evangelium forfører mennesker bort fra Gud. Slik undergraves rettferdiggjørelseslæren, den som kirken står og faller med. Det er vår felles oppgave i kirken å hjelpe mennesker til frelse og evig liv hos Gud.

 

D) Forutsetninger for evangeliet
i. God skapelse: Bibelen påpeker klart at den nyskapte jorda og alt på den var 'svært godt'.
ii. Menneskets syndefall: Forutsetningen var at mennesket var skapt godt, i Guds bilde, av den treenige Gud. Så misbrukte det sin frie vilje til å vende seg mot Ham, som hadde skapt det og sette sin egen vilje først.
Evolusjonslæren utelukker en historisk forståelse av de bibelske fortellingene om de første menneskene, syndefallet og utestengelsen fra Edens hage: Dersom mennesket var et tilfeldig biprodukt av en ikke-styrt utvikling, kunne det umulig bli noe 'svært godt', det måtte nødvendigvis være mangelfullt, og uten skyld for egen tilkortkommenhet! Om det er såkalt 'teistisk evolusjon', ville Gud være den som var ansvarlig!

Her kan konservative få problemer. For dersom IKKE skapelse og syndefall på en eller annen måte var historiske hendelser, hvordan skal man da forstå det som skjedde i syndefallet?
Læren om synd og nåde er basert på tanken at at Adam og Eva er alle menneskers forfedre. Da de satte seg opp mot Guds vilje, ved å misbruke sin egen frie vilje og spiste 'kunnskapens frukt', altså det som er kalt syndefallet, skjedde noe med dem: Uskylden forsvant. Gud måtte ta avstand fra dem.
Siden da har alle Adam og Evas etterkommere, ifølge tradisjonell luthersk teologi, hatt en nedarvet defekt. Luther beskriver den slik: «de er uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær». Dette gjør at også nyfødte barn i prinsippet ses på som syndere.

iii. Forsoningen ved menneskets representant og Guds enbårne Sønn.

Det glade budskap, evangeliet, har som sin forutsetning at forholdet mellom mennesker og Gud er gjenopprettet. De er blitt forlikte (forsonet).

Bibelvers som understreker dette:
Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning (1 Kor1v30)
Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem (Hebr9v15).
Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham enten vi våker eller sover (1 Tess5,10)
For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. (2 Kor5v14-15).

 

 

Kilder: Martin Luther, 18.febr i 'De fulgte Jesus' av Peter og Joel Haldorf.
Et forførende evangelium, fra Verdidebatt.no 14 febr. av Jon Kvalbein
Eva, Adam og homo erectus; Verdidebatt.no av Alf Gjøsund

 

Redigert til .htm-format ved Asbjørn E. Lund