'Gammelt-nytt' på Kristen-ressurs:

(Tilbake til nyheter)

Generelle nyheter: Sekulær kultur (kjennetegn); 'My life is yours' (sang); Intervju med John C. Lennox; Argumenter -Guds egenskaper; Pre-evangelisering; Teori og praksis (queer-bevegelsen); Vil vi forsvare Finmark? Spørsmålet om Gud; Flere partier vil ha et 3.kjønn/UV vil fjerne juridisk kjønn ; Toleranse og ytringsfrihet; Slavehandel i historien; Sans for humor? 'I can only imagine'(Om film); Diskusjon Ruse-Lennox; Noen vil utvide abort-grensen; Anonyme angivere utelukker ytringsfrihet; Hvorfor unge kristne faller fra; Grunner til å vende tilbake; 1Kor.brev; Meninger om PRIDE-tog; Samling om hva? Bibelkritikk -tilbakevist; Vet statsministeren hvem hun støtter? Moralske lover? Syn på verden (Rosling 2015); Om toleranse; Queer-ideologien; Kommende bok 'Vitenskapshistorie og religion'; Upresis oversettelse 'olam'; Korrespondanseteorien; Om rettferdighet og rettigheter; Om kjønnsnøytral ideologi seirer; Hvorfor er kristendom sann? Vesentlig fosformangel i universet; I 'FRI Flyt'; Er det en objektiv moralsk lov? 'Pride'; Ingen hvit Jesus'(video, 1:51)? Argument fra uvitenhet? A-teisme(invertert); Fake-news spredd via NTB; Hva er standarden for rett og galt? Kristendom: Begrunnelse; Gudsbevis (42min); Dødshjelp i Nederland; Makroevolusjon og Gud; Muslim ble kristen; Moderne slaveri; Jesus helbreder blind; Argumenter for Gud; Tankerekke om opprinnelsen; Sekularismens tyranni; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Kjærlig Gud-helvete? Familiepolitikkens talsmenn i KrF; Jesu gjenkomst (bryllupsskikk); 'Homofili ikke medfødt'; Bokanbefaling: 'Tro for en tid som denne'; Trosforsvar: Damaris; Snakkomtro; Reasonablefaith; Helhets eller sektor-tenkning (forsvaret); Om kristningen av Norge (Olsok); Hva holder oss til Gud? MorFarBarn: WWJD, 25 annonser; Diskusjon om 'gudstro og filosofi'; Neste istid utsatt; Vranglære i katolisismen; Om Jesu gjenkomst; Sto Jesus opp fra de døde? Om Jehovas Vitner; Jesus og treenigheten; Folkemord i Nigeria; '7 dager som deler veistidrden'(J.Lennox); Jesus er Messias; Hvem definerer sannhet? Debatt Meyer-Haarsma; Mening uten Gud? Da Jordan styrte Jerusalem; Den viktigste saken; 'Pride er problemet'; Nyåndelighet og kristen tro (regnbuens farger), tilhørende pdf (advarsel: -her); Eng: Jesu guddom; 5 pekere: Barn; Granske alle religioner?; De var overbevist om Sannheten; Forkynn evangeliet MED ord; OM evolusjonsteorien er sann, er ateisme feilaktig; Hva med de som angrer kjønnsbytte? Tid for ettertanke; Stevneguiden; Moral og ateisme; 'Hat-kriminalitet'? Lik Sodoma og Gomorra? Fri vilje?; Samlivs-teologi; 'The Atheist Delusion'; Handlet Gud umoralsk? 7 grunner til å tro på kristendom; Var Jesu oppstandelse 'plagiat'? Josef møter sin far (video); Glimt fra USA (feil retning); En annen side av saken (Sv. M. Pedersen); Ta sitt kors opp (andakt); 'Astronomisk uforstand' (universet/tro); Om universets opprinnelse (trosforsvar); 'So will I' (sang); Sommer-Camp(DvergsnesTangen Kr.Sand); Mer enn et offer; 'Hva tror du-hvorfor?'; Trosforsvar-videoer; Kristne og politikk (USA); På hvilket grunnlag praktiseres yoga (forening)? Forslag til bønneliste; Én rett religion?

Om kunst (diskusjon); Situasjonen i California (jus/religion); Krisehåndteringsdirektivet (økonomi); Eglon-funnet (Arkeologi); 'Sprekker i norsk beredskap'; Ideologi: Fotball-VM; Gud og/eller multivers; 10-års erfaring (kjønnsnøytral ekteskapslov); Svar innvendinger: (ondt-kriger); Tvilsomt om krigen mot Syria; Endringer i livssyn (gallup); Tro for en tid som denne(bokomtale); Medskyldige i Jesu død; Undring over eksistensen(meditasjon); 'Hvorfor er jeg en kristen'(W.L.Craig); En gang kristen, alltid kristen? Konformitetspress og bias i vitenskap; MOT kjønns-kaos; Over 1/2 million fostre fjernet (Norge); Det sekulære Europa; Messias-troende (vitenskapsmann); For barn/tweens; Guds allvitenhet og fri vilje; Konstantinopels fall; Bibel -ulike språk; Sanger: Above all, What a wonderful name it is, Mighty to save; Gud er nødvendig; 'Hvilken nytte har ungdom av kristendom'? Hva vitenskapen ikke kan bevise;Intervju m. W.L Craig; Opprinnelsen - mot ateister; Hva er ille ved helvete? Jesus i Islam; 'Kan Gud gjøre feil'? 'Islamisering av Nigeria'; 'Tvetydigheter'; 'Enkelt å vinne venner' (bli som barn) Om 'Pascals spill'; Film om Paulus; Legendary Vocals; Mot selvgodhet (klikk i ramme); Ikke mobillading i senga; Omvendelse fra baktalelse; Mening uten Gud?; Nyttige telefonnumre; Nearer my God to thee; Om hykleri; Ateisme -en form for tro; Objektiv moral/verdier ; Om Kristi himmelfart; Argument fra uvitenhet; Grunner mot naturalisme; Mange feil med F-35; Mot Israel-Iran konflikt? (Syria); 12 spørsmål til stortingspolitikere (Ø. Benestad); Innvendinger mot moralsk lov; 5 vitenskapsmenn omvendt til Gud; 4 hovedgrunner til at folk blir ateister; Adam og Eva mulige; Ateister stjeler fra Gud: del 1(livet); del 2 (årsakslov), del 3(tro/fornuft), del 4 (informasjon); del 5 (hensikt); del6 (moral), del 7 (det onde); del 8 (Vitenskap), del9-10 (Evangeliebekreftelse). Er alle Guds barn? Treenigheten del1, del2; Hvilken sannhet (lyd); Om vitenskapsfolk og Gudstro; Om sannhet og ufeilbarlighet; Johannes evangeliet -påsken; Fri vilje; Universets fininnstilling -argument; Argumenter for Jesu oppstandelse; Iran offensive i Syria; Ny lov om Palestina-bistand; Det store bildet -seksualitet; Fordeler: kaldt soverom; Gen-editering; Pre/post-evangelisering; Kristen helt (bekreftet via katolske medier); 'Hvem skapte Gud'? Dyrene slår tilbake; Hevder Jesus å være Messias? Barneoppdragelse; Feil i skolebøker; Hva er livet? Nye typer blodtester; Kroppens celler; Kristendom og (profan)humanisme; Er mirakler mulige (Fare for høy lyd!)? Darwins kvante-sprang; Bibelens kanon ; 'Greier oss selv'? 'Bare én gud mindre'; Homoseksualitet; Bevis for skapelse; Gjør heller et dagsverk; Verdierklæring om ekteskapet; Å stå for noe; Logiske absolutter; Hawking var ingen filosof; Gud og St. Hawking; Repriser: Er religion skadelig? Om seksualitet og verdi; Materialismens problem: materie og her.

 

Her er en oppsamling av enda litt eldre nyheter som har stått på kristen-ressurs sida:

 

Om mennesker: Kreftfare ved alkoholbruk, Hvor kommer moral fra?

Filosofi og naturvitenskap: Teisme gir en konsekvent og rimelig begrunnelse for at universet kan forstås rasjonelt. Gud - vitenskap, - fornuft og -engangsbegivenheter.

 

Intelligent Design (ID): To evolusjonister ramponerer teorien; Embryonisk utvikling; Homologi-argument redusert; Humor i ID-bevegelsen? -her; Hjerne ulik bevissthet -her; C.S. Lewis om evolusjon; Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer;

Impliserer likhet felles avstamning: Del 1; Del2. Hvalens evolusjon?(video) Evolusjonære sjanse-innovasjoner; Hva er liv?; Menneskelig: proteom; -matematisk evne; Funksjonell sammenheng -dokumentert; Fortsatt manglende link; Liv ulikt ikke-liv; Fingertupp-design; Naturalisme sliter med fininnstilling; Er hunder utviklede ulver? Behes utfordring -20 år senere; Konvergens vs. avstamning; Rekk opp armen; Opprinnelse til liv og informasjon; Nano-teknologi i celler; Hvordan bygge en celle (video: 3m:10sek); Funksjonelle proteiner; Livets opprinnelse og Fri energi; Selvorganisering; Termodynamikk. Vitenskapens blinde flekk; Livets opprinnelse; Origo Norge; Evolusjonær informatikk (ny bok); Celle-maskiner opprettholder planetens liv –her; Celler med livline; Dyr og språk; design i marihøne; Ingen kontroverser om darwinismen? Flere konvergens-problemer; Feilaktig evolusjons-logikk; Kommentar til evolusjons-forkynnelse: fisk; fugl; primat. Virveldyrfisk funnet i Kambrium –her; Når er skepsis sunt? Mer kambrisk eksplosivitet; 'ID-forsvar'; Livet ulikt naturlige prosesser; 'Perfekte molekylære maskiner'; Evolusjonær informatikk; Kollisjon: fantasi og virkelighet; Tilfeldighetenes grense; Om ekkolokalisering; Stillas uten tegning (Cambrium); Der maskin-metaforen feiler;

 

Se evt: Enda eldre 'nytt'.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.