Jeg er ikke verre enn andre!

sint mann

Om vi "ikke er verre enn andre", noe erfaringsmessig ca 80% av befolkningen tror, så holder det på ingen måte innfor Gud som krever fullkommenhet. Ingen mennesker er fullkomne, Rom 3,23-24: "for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus."

Det ville ikke vært verken rettferdig eller mulig for Gud å bare slippe syndere inn i himmelen, fordi "han var nødt". Da ville himmelen fort bli et like dårlig sted som jorda. Hellig betyr for øvrig atskilt fra synd, og Gud kan ikke ha med synd å gjøre uten å dømme den. Hvert enkelt menneske synder minst tre ganger om dagen, om de er ærlige og tenker etter. Tre ganger om dagen blir over tusen ganger pr. år. Så spørs det hvor lenge en har levd? Etter tjue år har vi minst tjue tusen synder overfor Gud på samvittigheten. Det er ganske mange, og vitner om stor egenrettferdighet og selvgodhet å kreve at Gud bare dropper urettferdighet som har gått ut over mange mennesker i løpet av et liv..

Hvis det hadde vært noen annen utvei enn at Jesus måtte dø, for at mennesker kunne bli frelst så hadde Gud benyttet den! Men nå var det ikke det, mennesket var fanget av synden fra fødsel til død: Joh. 8,34:"Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell." Det har aldri vært noe menneske som har vært så godt at det er fullkomment, bortsett Jesus korsfestetfra Jesus som sonte straffen for alle oss andre. Rom 3,23: "for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet."

Det er et poeng at vi ikke er benådede syndere: straffen ikke ble ettergitt! Den ble sonet fullt ut, men Gud lot sin Sønn ta straffen. Et bilde kan illustrere: Etter å ha idømt en straff, som ville bli for hard for den skyldige, går dommeren ned fra dommersetet, tar av dommerkappen og stiller seg på den dømtes plass- og sier: Jeg tar straffen. Den dømte kan gå, dommeren må sone straffen fullt ut!

Det gjør at vi i stedet for å være syndere, kan bli tilgitte syndere. Det er en avgjørende forskjell der! 1 Joh. 1,9: "Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." Rom 6,23: "Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Når mennesker ikke vil benytte seg av Guds botemiddel- korset, så blir konsekvensen at de tror Bibelens ord om Gud er løgn. 1 Joh. 5,10: "Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn." Om en ringeakter en så TIlgittdyrekjøpt gave, er det i virkeligheten å ringeakte Giveren, som er Gud selv.

For Skriften vitner klart, at den eneste måten mennesker kan bli frelst på er å bøye seg under rettferdigheten fra Gud Rom 10,3-4: "De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud. "

Hva ønsker du være innfor en hellig Gud: en synder eller en tilgitt synder?