Det moralske prinsipp:

Donalds samvittighetFilosofen Immanuel Kant var meget kritisk til de to foregående "gudsbevisene", men mente å kunne påvise Guds eksistens ut fra hva han kalte "det kategoriske imperativ". Mennesket kjenner på et bydende "bør" i sitt indre, som ikke kan forklares ut fra mennesket selv, men må ligge utenom mennesket.

Også dette synet har støtte i Bibelen. Paulus sier det slik i Rom 2,14-15:" For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem."

Hvem har skrevet lovens krav i hedningenes hjerter? Det peker hen på en lovgiver.

Det finnes en naturrett, en lov om rett og galt som alle mennesker til alle tider har erkjent.

Når det gjelder moraloppfatning, er det den store likheten som slår en om en sammenligner folks oppfatning fra ulike kulturer. Hvis det ikke fantes en slik naturrett, ville det være meningsløst å straffe nazitidens forbrytere. Over enhver fører, står det en høyere rett.

vist oss hvem Gud erDenne rett erkjenner vi, selv om den ikke kan forklares ved flertallsbeslutninger eller sosiale konvensjoner. Naturretten er ikke en beskrivelse av hva vi mennesker gjør, men hva vi burde gjøre. Kilden for denne rett må være utenom oss, noe som ligner mer på ånd enn på materie. Moralloven kommer nemlig fra ånden, ikke fra materien. Og vi kjenner i vårt indre at dette vesen utenfor oss er interessert i vår atferd, i ærlighet og sannhet, uselviskhet, kjærlighet og rettferdighet. Dette vesen må være en personlig Gud. For bare en person kan gjøre mennesker virkelig ansvarlig for sine handlinger.

Dermed er det ikke uten videre bevist at vi har med Bibelens Gud å gjøre. Han kan vi først kjenne fullt ut gjennom åpenbaringen i Jesus Kristus: "Joh. 1,18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Sønn, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er."

Men vi har sannsynliggjort at det finnes en Gud, for ellers ville all tale om rett og galt lett havne i relativisme.