Hovedbudskapet i Bibelen:

En sak er sikker for oss alle: vårt liv skal komme til en avslutning. Men få mennesker er sikre om de vil komme til himmelen da, selv om de innerst inne ønsker det.

Noen håper å komme til himmelen ved å være religiøse, ved ikke være verre enn andre, ha beholdt barnetroen etc. Andre sier det ikke finnes noen slik plass. De fleste håper de har vært såpass gode at Gud vil slå en strek over det som ikke er fullkomment. Hva mener du?

Hovedbudskapet i Bibelen er å fortelle oss hvordan vi kan få del i frelsen, eller det evige liv. Det innebærer et liv i fellesskap med Gud her på jorda, og så få komme til himmelen når vi dør.

Gud sier til deg gjennom Bibelen:

gratis gave

HIMMELEN ER EN GRATIS GAVE

Joh. 3,16: "For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Joh, 1,12: "Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

DU KAN IKKE GJØRE DEG FORTJENT TIL FRELSEN:

Uansett hvor mye godt vi gjør, blir vi aldri gode nok.

Tit, 3.5: "Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd"

Grunnen til at du ikke kan frelse deg selv, er at det er umulig for deg å bli god nok. Guds standard er nemlig fullkommenhet i alt vi gjør så lenge vi lever.

Matt 5,48: "Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen."

våpen og krig

Intet menneske, med unntak avJesus har noensinne levd et fullkomment liv.

ALLE FEILER/KOMMER TIL KORT OVERFOR GUD

Jes, 59,2: "Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere."

Rom 3,12: "Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste."

Hvis vi ser på mennesker omkring oss, synes noen å være bedre enn andre. Men sett fra Guds synsvinkel, kommer vi alle til kort.

Sett at to personer satt på bunnen av en dyp brønn på 1000 meter. Den ene er meget dyktig (til å klatre) og klarer å komme 100 meter opp. Den andre er ikke så dyktig og klarer kun komme 10 meter opp. Konsekvensen blir imidlertid den samme: Ingen når til toppen, opp til Gud ved egen kraft.

Selv om du aldri skulle ha gjort noe galt, er du likevel en synder, fordi synd er mer enn å gjøre galt. Jesus sa at hat er like mye synd som mord er det..

VI KAN IKKE FRELSE OSS SELV

De to største bud er: Mark 12,30-31: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft." Det andre er dette: "Du skal elske din neste som deg selv." Ikke noe annet bud er større enn disse.

Gjør du dette? NEI!

Da er du allerede fortapt, hvis du ikke stoler på Guds barmhjertighet.

Rom 3,23-24: "for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus."

Joh 3,18: "Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn."

Joh 6,28-29: Da sa de til ham: "Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?" Jesus svarte: "Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt."

Hvorfor vil Gud at vi skal bli frelst, når vi ikke har gjort noe som kan gjøre oss fortjent til det?

Svaret er enkelt:kjærlighet og skjønnhet

HAN ELSKER OSS - ØNSKER IKKE Å STRAFFE OSS

Bibelen sier:

1 Kor. 13,13: "Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten."

Jer. 31,3: "Langt bortefra viste Herren seg for dem: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare."

1 Joh. 4,8: "Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet."

Men Guds kjærlighet setter ikke hans rettferdighet ut av kraft.

dommen felles

GUD ER ABSOLUTT RETTFERDIG OG MÅ STRAFFE SYND

Hvis han så gjennom fingrene med vår synd, på grunn

av sin kjærlighet, ville han ikke lenger være rettferdig.

Guds lov er fullkommen og står fast:

2 Mos. 34,7: "Han lar sin miskunn vare ... Men han lar ikke den skyldige slippe straff..."

Hebr. 9,27: "Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen"

Jes. 13,11: "Jeg vil straffe jorden for dens ondskap, de gudløse for deres misgjerning. Jeg gjør ende på de frekkes stolthet og lar voldsmenns hovmod bøyes"

Hvis Gud holdt sin kjærlighet tilbake på grunn av vår synd, ville han likevel være absolutt rettferdig. Men Gud forente sin kjærlighet og rettferdighet på en underfull måte:

GUD BLE MENNESKE I KRISTUS JESUS

Derfor feirer vi jul!

JESUS ER GUD

Bibelen gjør dette helt klart.

Joh. 1,1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh 1,14: "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."

Kol. 2,9: For i hans(Kristi) kropp bor hele guddomsfylden

Joh. 10,30: "Jeg og Far er ett."

Joh. 14,9 Jesus svarer: "Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: Vis oss Far?"

Joh. 14,11: "Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. "Jesu kors

Hvorfor kom Gud inn i vår verden?

HAN KOM FOR Å TA STRAFFEN FOR DIN SYND

Derfor feirer vi påske.

En fattig stakkar sto en gang foran en dommer. Han hadde fått en straff han ikke kunne klare å sone ferdig i live. Dommeren visste dette, tok av seg kappen og kom ned fra dommersetet. Han sa jeg tar straffen. Stakkaren var fri. Han hadde ikke fortjent det, men dommeren var barmhjertig mot ham. Loven som ble anvendt, var heller ikke satt til side fordi straffen ble sonet. Dommeren viste kjærlighet uten å gi avkall på rettferdigheten.

Gud gjorde det samme for deg!

Rom. 5,8: "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere."

Rom. 5,10: "For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! "

Gal. 2,21: "Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte."

gratis gave

Det du nå har lest, er Bibelens hovedbudskap!

DU KAN DET EVIGE LIV SOM EN GAVE:

 • - hvis du tror at:

 • Joh. 3,16: "For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn,

 • den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå     fortapt, men ha evig liv."

  2 Tim. 1,9: "Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av"

 • Gratis, men ikke billig:

 • 1 Pet. 1,18-19: "Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod."

 • Rom. 1,16: "For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker."

 • Når det står: hver den som tror er du inkludert da?

  prestasjoner

  STOL PÅ JESUS ALENE

  Å tro dette, er å stole helt og fullt på Jesus alene, hva din frelse angår.

 • Du får da ta imot hans tilgivelse og liv som en gave.

  Før stolte du kanskje på dine egne ferdigheter, logikk eller kanskje religiøs aktivitet. Men ved disse ting alene kan du aldri fortjene frelsen:

  Ef. 2,8-9: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv."

  Fil. 3,9: "og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro."

  Gud sier i sin kjærlighet: " Vend om til meg, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, Allhærs Gud." (Sak 1,3)

  skitne

  Du vender om til Gud ved å:

  OMVENDE DEG FRA DIN SYND

  Det betyr ikke bare å være lei deg for de tingene du har gjort galt. Det er klart du blir lei deg når du oppdager hvor mye du skuffer Gud ved å gå din egen vei.

  Jes. 59,2: "..det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere."

  Å vende om er som å gjøre en U-sving:u-sving

  1. Erkjenn at du kjører i feil retning!

  2. Stopp opp. Bekjenn din synd for Gud, og be om hans tilgivelse!

  3. Drei rattet (sjekk om klart), og begynn å kjøre i motsatt retning!

  Når du vender om fra din egen vei til Guds vei, så sier du at:

 • HAN ER HERRE!

  Han vet hva som er best for livet ditt. Du kan stole på at Han vil lede deg til et rikt liv, så lenge du følger hans vei.

  Joh. 10,10: "Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod."

  vandre veien

  Vi kan ikke bli frelst ved gode gjerninger, men:"vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." (Ef 2,10)

  Et nytt liv vil gi seg utslag i en ny levemåte:

  Gud ønsker at du skal få del i det evige liv her og nå, og så få eie det i all evighet.

  Å tro er ganske enkelt å komme til Ham og ta i mot frelse fra Ham. Du trenger ikke kjempe for å få det til. Gud gir deg sin Ånd og virker i deg med sin kraft.

  Tit. 3,5: "Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd"

  nyfødt

  GUDS ÅND GIR LIV

  Joh. 3,6: "Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd."

  Joh. 5,24: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet."

  Når du får del i det nye livet, blir du et Guds barn. Da får du også det privilegium å tilhøre:

  Guds familie

  GUDS FAMILIE

  Menigheten er like naturlig for en troende som bøker for utdanning eller et hjem for familien.

  Joh. 1,12: "Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

  Ef. 2,19: "Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie."

  PÅ VALG

  valgets kval

  Forstår du at frelsen er gratis gave?

  Forstår du hvilket svar Gud ønsker fra deg?

  ønsker du å motta Guds tilgivelse og evig liv som gave?

  Stoler du på at Han alene kan frelse deg

  Vil du omvende deg fra din synd og ha Jesus som Herre i ditt liv?

  ønsker du å bli et Guds barn, og medlem av hans familie, menigheten?

  Hvis du kan si "ja" på hvert av disse spørsmålene, så kan følgende bønn hjelpe deg til å svare Gud slik han kaller deg til - og komme inn i Guds plan for ditt liv:

  Hvis du ba denne bønnen og mente det, ønsker Gud du skal vite at du har evig liv!

   

  Se hva Guds løfter sier.

  kristenlivets vitaminer

   

  Gud vil hjelpe deg til å vokse ved:

  Sitt nærvær

  Gud ønsker at du skal vite hvordan du skal leve.

  Derfor har han gitt deg en rettesnor: Sitt skrevne ord: Bibelen.bibel og bonn

  Gud taler til deg gjennom Bibelen.

  Du kan snakke til Gud ved å bruke bønnens gave.

  Sin familie: menigheten.fellesskapet

   

  Sin plan for ditt liv.

  veien videre

  GUD VELSIGNE DEG I KRISTENLIVET!

  1 Kor. 5,4: "Når dere samles i vår Herre Jesu navn,

  .. og vår Herre Jesu kraft er med oss"

  Har du spørsmål til noe av dette, kontakt Asbjørn Lund.

  Hvis du ønsker bli en kristen eller bli med i Frikirka, kontakt en kristen du har tillit til!

  korset