1. Mos 2v19: Herren Gud {hadde*} formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn.

*: 'uklarhet grunnet manglende hebraiske tider av verbet' -se evt. kommentar.

Bibelen Guds Ord (BGO) har:

1. Mos 2v19: Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem. Og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet det fikk.