1 Mos 2v19-20: Herren Gud {hadde*} formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20 Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.

*: 'uklarhet grunnet manglende hebraiske tider av verbet'-se evt. kommentar.

Bibelen Guds Ord (BGO) har:

1. Mos 2v19: Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem. Og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet det fikk.