Borger av to riker

på jorda

(fra Verdier for Livet-Arbeid; Asbjørn Kvalbein)

tjene-elske-GudKol 3v23: Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.

Som et menneske, skapt i Guds bilde, er du verdifull for ham med alle sider i ditt liv. Han er ikke bare interessert i din sjel og din evighet. Nei, ditt jordiske liv, med evner, krefter og anlegg står i Guds interesse. Det kan være egoistisk og ubibelsk å tenke at jeg kan bli frelst og nå himmelen, så har livet mitt på jorden liten betydning.

I den første kristne menigheten i Tessalonika var noen i ferd med å bli litt overåndelige. Det var ikke nødvendig å arbeide, mente de. -Gud ville nok sørge for dem. Da ga apostelen Paulus dem en nyttig formaning. Arbeidet var Guds vilje for menneskene, og kom inn i verden før syndefallet. En annen sak er at arbeidet, som alt annet, ble preget og farget av det samme fallet. Arbeidet er vår gudstjeneste til hverdags.

tjen hverandreDagens tekstord setter fokus på livet her på jord, og vår tjeneste som kristne. Dette gjelder både vår tjeneste for Gud og vårt liv og tjeneste for våre medmennesker på jorda. Da er det to forhold apostelen setter fokus på: Han framstiller vår tjeneste overfor våre arbeidsgivere og han minner oss om ikke søke ære hos mennesker. Vi kan ha en tendens til å prøve framstille oss selv i et så gunstig lys som mulig, selv om det kan gå på bekostning av andre.

Vi har et kall til å være ærlige og trofaste mot våre overdordnede. Dette gjelder både vår arbeidsgiver og andre som er satt til å ha myndighet mellom oss. Å skulke arbeidet uten grunn, er å stjele fra vår arbeidsgiver. Det er å være ulydig. Kanskje kan dagens ordning med egenmelding for sykdom være en fristelse til å gjøre det litt mer behagelig for oss selv? Vi skal være lydige i alle ting, i alt som er rent og ære verdt. Over en slik holdning hviler Guds velsignelse.

tjen som JesusOg så er det dette med øyen-tjeneste: Gud har flere formaninger til oss om denne faren. Øyen-tjenesten gir en kortvarig glede, der velsignelsen uteblir. "La derfor ingen rose seg av mennesker" blir de troende i Korint formant. Tjen mennesker og Gud med et ærlig og ydmykt sinn, og du skal få leve i velsignelse.

Derfor bør vi takke Gud hver morgen vi kan stå opp og ha noe som må gjøres, enten vi liker det eller ikke. Det å være nødt til å arbeide og gjøre så godt vi kan, vil styrke selvkontroll, flid, viljestyrke, glede og tilfredshet m.m.m. Derfor er arbeidet en verdi, ja en velsignelse vi bør takke for. Henrik Wergeland skrev et dikt hvor poenget var at frukten av ærlig strev gir de største gleder;-for de som er i stand til det, underforstått.

 

-og i himmelen

(Fritt etter takk for dagen - takk for nåden 17.juni; Kjell Furnes; Sambåndet forlag)

1.Tess. 5v23: Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.

tre sider ved mennesketDet er nok flere av oss som har hatt problemer med den guddommelige tredeling hos oss mennesker: ånd, sjel og legeme. Legemsdelen er grei nok, den kan vi fysisk registrere og ta på. Men hva med de andre to innslagene: hva med dem? Profeten tar i bruk disse faktorene i sin erkjennelse: Han sjel lengtet og hans ånd søkte Gud. La oss kort ta med litt om de to andre innslagene: Sjel betyr pust eller ånde på hebraisk, åndedrag på gresk. Et leksikon forteller at sjelen betegner et fysisk livsprinsipp. Den danner personlighetens indre liv. Sjelen er på en måte bindeleddet mellom kropp og ånd. Mens legemet formidler kontakten med den verdslige virkeligheten, så formidler ånden kontakten med den guddommelige dimensjon. Sjelen er det usynlige bånd mellom disse.

Hva da med ånden? På hebraisk betyr ånd: vind, blåse på gresk. Vi kan forstå det slik at sjel og ånd trekker samme vei: Pust, vind, åndedrag - blåse. Men ånden er det mer fart i. Den virker sterkere: Gud selv er ånd. Han er åndenes far, og han opprettholder alt hva ånd heter. Ånden skjenker legemet liv. Uten ånd er legemet dødt. I skapelsen av mennesket blåste Gud livets ånde inn i Adams nese, og mennesket ble til en levende sjel. David ber Gud gi ham en 'ny og stødig ånd'. Det mennesket som er uten svik i sin ånd, kalles salig. Likevel er Gud nær, og vil frelse den som har en knust ånd. Ordet sier også at den som vil tilbe Gud, må tilbe i ånd og sannhet. Bønnen vil da komme fra en gudinspirert ånd. Den er derfor ikke bundet av tid og sted. Bønnen blir barnets samtale med sin Far.

Kan vi få noe ut av dette? Jeg tror det: Min sjel lengtet etter deg om natten, min ånd søkte deg. Det er en del av oss som ikke får sove alle timer om natten. Hvor godt da at sjelen lengter etter Gud! Den stille sjelspusten drar lengselen mot Gud og hjemlandet. Det kan bli rike nattetimer når sjelens lengsel får tid og rom. Men dager kommer da gudslivet blir mer aktivt. I nød og ulike situasjoner har man behov for mer aktiv hjelp fra Gud. Da søker den ånd vi har fått etter Gud, ja, vi banker på i vår nød. Godt at vi har både legeme, sjel og ånd -samt at disse er en enhet!

Sal 42v2: Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.

Min sjel lengter etter Gud på min vei,
som hjort etter rennende vann.

I det stille søker min ånd etter deg,
og dype kilder var det jeg fann.

som hjorten lengter etter vann

 

Omgjort til .htm-format av Asbjørn Lund.