Teistisk Evolusjon (TE)

(Fra boka: 'Theistic evolution' a scientific, philosophical and theological critique').


1. TE hevder at 1. 1Mos.1-3 er allegorisk litteratur- ikke historiske beregninger.
Typiske utsagn i så måte: "Adam eksisterte ikke" D. Lamoraux; "Skrifter kommer med utsagn om hvordan Gud skapte levende organismer som faktisk aldri inntraff" og "Faktisk historie i Bibelen starter ca rundt 1.Mos.12 med Abraham," (8) Walton sier at "Bibelen ikke kommer med noen informasjon om fysiske menneskelig opprinnelse." (14)
Konklusjonen er altså at 1.Mos1-3 ikke skal forstås som å rapportere faktisk historie.

2. Definisjon av Teistisk Evolusjon (- Gilberson og Collins):
Modellen for guddommelig styrt evolusjon som vi foreslår her, krever således ingen 'inngrep' fra utsiden for at den skal gjelde som Guds kreative prosess, unntatt opprinnelsen til naturlige lover som styrer prosessen. (17)
Til tross for dette synet, hevdes at mennesket også er unikt på måter som trosser evolusjonære forklaringer og peker mot vår åndelige natur. Det inkluderer eksistensen til den moralske lov (kunnskap om godt og ondt), og søket etter Gud som karakteriserer alle menneskelige kulturer gjennom historien. (18)

3. Gud var skaper av materie, ikke av levende skapninger
Like fullt kan en høre teistiske evolusjonister hevde at "Gud er skaperen av alt liv": "I likhet med alle kristne hevder vi at Gud er skaperen av alt liv -inkludert mennesker i sitt bilde. Vi bekrefter fullt ut at Bibelen er Guds inspirerte og autoritative ord. Vi aksepterer også evolusjonsteorien som den beste beskrivelsen for hvordan Gud frembragte livet i all dets forskjellighet på jorda." (19)
Ofte mener de at Gud skapte materie i begynnelsen med visse fysiske egenskaper og disse var tilstrekkelige til å frembringe alle levende vesener uten flere direkte inngrep fra Guds side. (20) Det eliminerer problemet med mulige konflikter i forhold til vitenskap, fordi moderne evolusjonistisk teori holder for at materie av seg selv utviklet seg over en lang tidsperiode til alt levende.

4. Det var ikke bare to, men minst ti tusen stamfedre for den menneskelige rasen
Fr. Collins skriver, "populasjonsgenetikere .. konkluderer at .. vår art .. stammer fra et felles sett av opphav, ca. 10.000 i antall som levde for ca. 100 til 150 tusen år siden." (21)
Om dette se f.eks. her.
Men hvor kom så de 10 tusen fra i følge dette synet? En forestiller seg at evolusjonære mutasjoner i tidligere livsformer skjedde 'bit for bit' blant tusener av ulike 'nesten-mennesker'. Disse paret seg med noen som hadde andre fordelaktige mutasjoner med flere overlevende. Til slutt dukket flere tusen mennesker opp fra denne evolusjonære prosessen, hvor alle var etterkommere av tidligere, mer primitive organismer. (23)

5. Hvem var så Adam og Eva
Hvor blir det så av de Bibelske skikkelsene Adam og Eva? Denis Alexander beskriver flere mulige modeller A..E (24) der han velger modell C (25) som han beskriver som følger:
I følge modell C valgte Gud i sin nåde å åpenbare seg for et par av neolitiske jordbrukere i det nære Østen. .. Visselig fantes religiøs tro før den tiden, men 'homo divinus' det guddommelige menneske (som korresponderte til Adam og Eva i 1Mos1), var dem som Gud åpenbarte seg og sine hensikter for menneskeheten for første gang. Verdens befolkning på den tiden varierte mellom 1-10 millioner, genetisk like Adam og Eva. Men i modell C var det disse to jordbrukerne av alle, som Gud valgte å åpenbare seg selv. (26)

6. Syn på skapelsen i Teistisk evolusjon:
I følge teistisk evolusjon - var (i følge 'Teistisk evolusjon'; W. Grudem s.72-73):
1. Adam og Eva ikke det første menneskelige par (og kanskje eksisterte de ikke).
2. Adam og Eva var født av menneskelige foreldre
3. Gud handlet ikke direkte eller spesielt for å skape Adam av støv fra jorda (1.Mos2v7)
4. Gud skapte ikke Eva direkte fra et ribben, tatt fra Adam (1.Mos2v21-22)
5. Adam og Eva var aldri syndfrie menneskelige vesener
6. Adam og Eva begikk ikke den første menneskelige synd, for menneskelige vesener gjorde moralsk onde ting lenge før Adam og Eva.
7. Menneskelig død kom ikke som resultat av Adams synd, for menneskelige vesener eksisterte lenge før Adam og Eva - og de var dødelige.
8. Ikke alle mennesker stammer fra Adam og Eva, for det var tusener av andre menneskelige vesener på jorda da Gud valgte to av dem som Adam og Eva.
9. Gud handlet ikke direkte i den naturlige verden for å skape ulike slag av fisk, fugler og landdyr
10. Gud hvilte ikke fra sitt arbeid i skapelsen eller stoppet noen spesifikt skapende aktivitet etter at planter, dyr og mennesker dukket opp på jorda.
11. Gud skapte aldri en opprinnelig 'svært god' naturlig verden (1.Mos1v31) i den betydning at verden var en trygg omgivelse, fri fra torner og tistler samt andre skadelige ting.
12. Etter at Adam og Eva syndet, bidro ikke noen forbannelse til å endre virkemåten til den naturlige verden (1.Mos3v17-18) og gjøre den mer fiendtlig for menneskeheten.

Ingen ville oppnå en slik måte å tolke teksten på ved bare å lese den! Hver av de 12 punktene over motsier én eller flere av deler av teksten i 1.Mos.1-3, om den forstås som historisk fortelling. Men selv om noen lesere er uenig med noen av forfatterens punkter, og tolker dem figurativt eller analogisk, ville ikke det fjerne spenningen mellom den Bibelske teksten og TE. Å fjerne den spenningen ville kreve å benekte historisitet av hele teksten i 1.Mos.1-3. Selv om fortolkere erkjenner at 1.Mos. benytter noen talemåter og allegorisk språk, for å formidle dypere, men konkrete, historiske realiteter som noen fortolkere har, så vil TE motsi en slik lesning av teksten.

En slik måte å forstå teksten på samstemmer mer med nåværende darwinistisk forståelse av biologisk opprinnelse, siden den teorien bekrefter den kreative kraften til ubevisste, ikke-styrte prosesser av naturlig seleksjon og tilfeldige mutasjoner. Men den samsvarer ikke godt med en naturlig lesning av teksten, eller med historisk doktrine til den kristne kirke (eks. Joh1v3-4; 1.Kor8v6; Kol1v16; Hebr1v2) og Nikensk trosbekjennelse -lenke.

 

Til bokoversikten -her.

Referanser:


8. Lamoraux, "No historical Adam", 56, 44.
14. J.H. Walton, The Lost World of Adam and Eva: Genesis 2-3 and the Human Origin Debate (Downers Grove, Inter Varsity press, 2016, 74)
17. Gilberson og Collins, Language of Science and Faith, 115
18. Fr. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (New York, Free Press, 2006), s200
19. biologos.org/common-questions/Christianity-and-science/biologos-id-creationism
20. Se e.g. Alexander, Creation or Evolution, 436
21. Fr. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (New York, Free Press, 2006), s209
23. Alexander, Creation or Evolution,s.298
24. modell A: Adam og Eva er en myte, som ikke begrenses av historiske spesifisiteter (288), B: Enten en mye eller del av den tidligste afrikanske urbefolkning på ca. 200 tusen individer. C -se teksten over. D. Gammel jord kreasjonistisk syn (GJK) der Adam og Eva skapes direkte av Gud. E. Ung jord kreasjonistisk (UJK) (294) Alexander mener at D og E er uvitenskapelige.
25. Alexander, Creation or Evolution,s.303
25. Alexander, Creation or Evolution,s.303
26. Alexander, Creation or Evolution,s.s.290-291

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund