1- Pinsedag: Åndens komme med kraft

Jesus ville ikke at disiplene skulle spres utover, men at de skulle holde sammen og styrkes i fellesskapet inntil Pinse. De var ennå ikke rede til å starte på oppdraget han ga dem, men når Talsmannen kom, skulle de få være vitner i hele Jødeland, ja i hele den da kjente verden. Dette var Jesu siste vilje her på jorda. Når vi omtaler et menneske med respekt, ønsker vi følger opp hva dette mennesket uttrykte-særlig som sin siste vilje. Det er en æressak overfor dem vi står nærmest. Hvor nær står vi Jesus, hva med vår holdning til Hans siste vilje - hvor mye er vi opptatt av å følge den?


Før han forlot disiplene lovet ham dem kraft fra det høye til å være hans vitner overalt:
Apg. 1v8: "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender."


I perioder har det vært prat om kraftkriser i Midt-Norge eller Vestlandet. Noen føler seg fysisk kraftløse i hverdagen, da kan en få sjekket f.eks. magnesium-innhold i blodet. Noen ganger kan vi føle at det også er en åndelig kraftkrise. Vi trenger Åndskraft fra oven for å være Jesu Kristi vitner og lede mennesker til et levende liv med Gud. Vår egen kraft kan utrette lite, men Guds kraft kan utrette uendelig mye. Heldigvis har vi mottatt talsmannen, Den Hellige Ånd (Joh14,26). Han fyller de troende med kraft og frimodighet. Noen omtaler dette under som om Guds Ånd er gitt til egne opplevelser og nytelse. Men det er ikke fullstendig ut fra Bibelen. Ånden skulle komme og utruste disiplene for det oppdrag Herren hadde gitt dem (Ef4v11-12). De kjente helt sikkert på kraftkrise der de satt på øvre sal i Jerusalem. Men så kom det en mektig vind fra himmelen og fylte huset (Ap.gj. 2.2) Jeg er ikke i tvil om at det ble en stor opplevelse for disiplene. Men hensikten med Den Hellige Ånds komme til alle folkeslag, var menneskers frelse. Det ble da også lagt til 3000 sjeler denne 1. Pinsedag.

Opplever du en kraftkrise i ditt liv? Be om (1Joh5,14-15) Guds kraft (1Joh5,4-5) og gå på det kall Han har gitt deg! Da vil du få kraft til å være Hans vitne, og til å tjene Gud med de gaver Han har gitt deg. Guds sannhet, trofasthet og alle Hans løfter er oppfylt i Kristus. Jesus Kristus er et stort JA til alt Gud har sagt og lovt. Alt er bekreftet ved (1Kor1v30) og oppfylt i (2Kor1v20) -- Jesus!


Apg. 2v1-11: Siden det var Pinse og en av de store pilgrimsfestene, var det flere titusener pilgrimer i Jerusalem, i tillegg til byens innbyggere. Disiplene holdt sammen i Jerusalem mellom påske og pinse. I Apg. 1 nevnes en gruppe på 120 disipler som var samlet i forbindelse med valget på en ny apostel.
Ånden og ilden finner vi sammenstilt i en rekke av tekstene i NT (Luk3,16; Matt3,11). I døperen Johannes' sin forkynnelse uttrykker denne sammenstillingen både kraft og renselse. Samtidig som jødene feiret loven på pinsedag, utøste Gud sin Ånd på tempelplassen, og oppfylte både loven og profetene. Ånd, vind og pust er samme ordstamme på hebraisk (Joh3,8). Nå er det Kristi evige nærvær som skal feires(Joh16,7).


Pinsedagen har tre umiddelbare følger som belyser Åndens under:
a) Folket hører at Gud blir lovprist på deres eget språk. Dette kan være et språkunder, hvor disiplene taler mange språk. Underet har også vært tolket som et høreunder, hvor tilhørerne får tydning av disiplenes tungetale.
b) Peter får frimodighet til å forkynne om Jesus til omvendelse og syndenes forlatelse. Mennesker blir døpt.
c) De troende søker sammen i enhet og viser en praktisk omsorg for hverandre.


Da Ånden kom ga den disiplene kraft og overbevisning, en kraft de ikke hadde i seg selv. I tillegg vet vi at Ånden virket sammen med Ordet som ble forkynt på Pinsedag, slik at tre tusen mennesker ble overbevist av evangeliet. Noen mener dette er det egentlige Pinseunder, det som gjorde at mennesker fikk nytt liv og som følge at en verdensvid kristen kirke ble til. Det nytter uansett ikke å splitte opp den indre kraften apostlene fikk og den ytre virkningen av Ordet, i form av at mennesker kom til tro og ble døpt. Begge var til stede i rikt mål på Pinsedag. Hva med oss som tror på Kristus i dag: Vi har den samme Ånd. Formidler vi noe budskap fra Gud? I så fall er det Åndens sak å la Ordet virke i mennesker som trenger frelse, i dag som den gang.

 

 

Skrevet ned av Asbjørn E. Lund