Vil demokratiet overleve dagens liberalisme
(Gjengitt med tillatelse, fra starten av kap 10 i Kristen tro og politisk tenkning av Kjell Skartveit)


PostmodernismePostmodernismen oppsto med utgangspunkt i Frankrikes intellektuelle miljø, etter 2.verdenskrig, Ideene fra den har erobret den offentlige debatten, og ideene deres dominerer universitets- miljøene i den vestlige verden. Sannheten angripes også i vitenskapelige miljøer, og en grunnleggende skepsis til alle påstander om at det er mulig å oppnå objektiv kunnskap er framtredende. De forkynner troen på at alle samfunn er bygget opp av usynlige maktstrukturer, som avgjør hva og hvordan en kan vite noe. Budskapet har også en klar målsetting om å frigjøre de undertrykte fra en undertrykkelse de ikke alltid vet om. Kunnskap om disse strukturene er nøkkelen til et bedre samfunn, ifølge woke-idelogien.

Bilde 1. Kjennetegn på postmodernisme


Den hevder at makten er til stede i alle sosiale relasjoner, fordi en gitt type kunnskap er legitimert og akseptert som sann. Makten er urettferdig fordelt, og manifesterer seg i skjevheter og mulighet til å få innflytelse. Kjernen i det som kalles woke, handler om jakten på sosial rettferdighet. En må avsløre maktforhold som er usynlige for andre, som bare betrakter dem som internalisert, en del av hverdagen. Selv i ordinær vitenskap finnes slike maktstrukturer. Om man blir klar over dem og forsøker ødelegge dem, betegnes en som woke (våken). Judit Butler har vært opptatt av hvordan språket er sentralt for å etablere slike kategorier som redskap for undertrykkelse. Svensk journalist Ivar Arpi kaller det en form for postmoderne marxisme, der kapitalister er bygget ut med hvite, heteroseksuelle menn. Judit Butlers budskap er at dersom språket endres vil også de undertrykkende strukturene endres.


Guds OrdFor dagens liberale, er postmodernismens virkelighetsforståelse om sosial rettferdighet, avvisning av objektive sannheter og kampen for LHBTIQ-rettigheter blitt en viktig del av deres ideologiske plattform. En følge av dette ble bl.a. et kjønnsløst språk i USA, siden januar 2021. Borte er fedre om mødre, og vi kan ikke snakke sant om noe, heller ikke om biologiske realiteter. I motsetning til marxismens revolusjon, gjennomføres dagens frigjøring i kjærlighet, toleranse og inkludering, i det minste i navnet). Dagens liberale kristne avviser ikke toren på underet eller Gud, men peker på at en kjærlig Gud alltid vil være opptatt av de undertrykte. Dagens slaver bærer ikke lenker, men får ikke definere sitt eget kjønn eller gifte seg som de ønsker. Fordi en objektiv sannhet ikke finnes, må den defineres, og Gud ‘må’ velsigne den for dagens liberale kristne. Konsekvensen blir at det ikke lenger er Gud som tjenes, men dagens liberale plattform. Vi må forstå denne tenkningen for å kunne forutsi politisk utvikling i USA og resten av vestlig verden.

Bilde 2. Er Gud den vi setter høyest?


Det er delvis en gåte hvorfor en gruppe aktivister har fått så stor makt, og debatten never postmodernismens relativisme, Yogyakarta-bevegelsens menneskeretter, og vekten på sosiale relasjoner og følelser, især ifbm. krenkelser. Kristne har tradisjonelt vært mer opptatt avĀ  ytrings- og religions-frihet, enn av ideologiske prinsipper som gjør LHBTIQ-historier til en del av normalen, og ikke unntakene som de tallmessig sett er. I en woke-kultur, er det en kristen høyskole og J.K. Rawling som undertrykker, og er en fare for sine omgivelser. Rawling ønsker at vi forholder oss til vårt biologiske kjønn, og den kristne NLA-høyskolen ønsker å bygge på en kristen virkelighetsforståelse. Disse står i sterk motsetning til postmodernismens krav om at den moralske relativismen skal være retningsgivende og til fraværet av biologiske sannheter.

Bilde 3. Jordan Peterson måtte nylig si opp, grunnet gjentatt trakassering


Jordan PetersonEn kan nok, i mangfoldets navn, anerkjenne retten til å tro på kristendom eller klassisk vitenskap, men man vil ikke akseptere de praktiske konsekvensene av en slik tro, lever etter den og forkynner det til sine medmennesker. Jordan Peterson i Canada, advarte mot en langsom dreining i retning av det totalitære. Det skjer ved at man begynner å utelate deler av sannheten, og til slutt ender opp med full kontroll over hvilken fortelling allmennheten får tilgang til å høre. Motstandere vil da etterhvert være luket bort.
Dermed blir wokeismen en destruktiv kraft i et demokratisk samfunn. Den krever at vi bøyer oss for en total relativisme. Vi er vitne til en kultur i strid med seg selv, som vi ikke kan stå utenfor. Men det er kristendommen som har lagt grunnlaget for en kultur og sivilisasjon som verden ikke har sett maken til. Uten troen på en sannhet, er demokratiet historie. Derfor utgjør post- modernismen først og fremst en fare for demokratiet, men i deres kamp mot en objektiv sannhet, også for tradisjonell kristendom.


Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund