Totalforbud mot konverteringsterapi

fornaermeSå har det skjedd, den presumptivt liberalte staten, er blitt illiberal. Regjeringspartiene vil totalforby konverteringsterapi. Det vil også gjelde markedsføring og reklame for det, og ingen øvre aldersgrense skal gjelde. Under jubel fra homo-miljøet, får de en mulighet til å rette på dårlige galluper. Det spørs bare om alle i den lobbyen vet hva konsekvensene vil bli, og hvilket medisinsk eksperiment barn og unge tvines inn i, med lovforbud mot motforestillinger. Det "var mulig å gå lenger enn Solberg-regjeringen" sier Trettebergstuen, underforstått da måtte man jo det. Men i stedet for å være flinkere enn flink, blir det dummere enn dumt, skal jeg argumentere for. Det å bekrefte barns biologisk kjønn, kalles konverteringsterapi. Mens fullstendig å omforme kroppen ved hjelp av operasjoner og kjemisk vanedannende medikamenter for livet, kalles kjønnsbekreftende behandling. Skjønner folk hvor viktig, men samtidig hvor misvisende språkbruken er i denne sammenheng?

Bilde 1. Viktig å holde fast på sannhet og løgn


Hvorfor er det så dumt? -lurer noen. Er det ikke en menneskerett ikke å bli påvirket til noe som strir mot naturen? For det første er det mye i naturen som ikke holder stand mot lover som vil hindre vold og utnyttelse av andre. For det andre så vil et totalforbud gjelde også der individet selv søker hjelp, fordi det er i en vanskelig posisjon. Men hvorfor skulle man ellers søke hjelp? I flyten av stadig ny-funne menneskeretter, er det også flere som strir mot hverandre. Og endelig er det ikke noen menneskerett ikke å bli krenket, ennå, i alle fall. I så fall måtte makthaverne garantere seg og rettsvesenet mot kritikk, for stakkars dem som skal styre, om alt skal kunne tolkes krenkende. Da blir man nødt til, slik man nå har gjort, å prioritere visse gruppers rettigheter, og skjerme seg og andre mot kritikk, ut fra rådende ideologi.


Går man inn og ser på enkeltheter i lovforslaget, oppdager man fort flere innbyrdes motstridende forhold. Lovforslaget innebærer totalforbud mot metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Hva er ille ved det? Faktisk volder gjeldende syn i lovverket på seksuell orientering og kjønnsidentitet tankevansker: For å ta kjønnsidentitet, så forstås det nå i lovverket som noe flytende, ikke fast. -For å 'inkludere alle', også transe/queer-mennesker, så defineres kjønnsidentitet som noe flytende. En har faktisk problemer med å definere mann/kvinne. Man er det man føler seg som, og det kan variere.. Hvordan kan det forbys å endre, fornekte eller undertykke noe som hele tiden flyter? Heller ikke seksuell orientering er noe fast og bestandig, da ville bifile og andre som veksler, bli 'diskriminert'. Kampen til mange lesbiske/homofile gjaldt for 50 år siden, å få anerkjent en (medfødt) seksuell legning. Flere av disse kjemper mot synet på kjønn som en subjektiv forestilling. Transer kan ikke være lesbiske, i følge dem.

Bilde 2. På hvilket grunnlag hevdes påstander?


Dermed er premisset om at det er individet selv som har all kompetanse/autoritet i å fastslå sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, omstridt. Synet er en følge av en ny ideologi, der det autonome individ, settes i førersetet. Det er ikke en materialistisk ideologi, for da ville synet på kjønn, som biologisk bestemt, vært enerådende. Jeg ville tro det utelukker noen hundre tusen materialister/ateister fra å være enige i dette synet på kjønn (gender). Om ikke de er enige i alt som strir mot tradisjonelle, kristne normer og verdier, da. Det er en tydelig metafysisk/ånds-dimensjon inne i bildet, som her kalles kjønnsidentitet. Noen høyere åndelig enhet enn selvet, tas ikke i betrakting. Der Gud utelates, kommer selvet inn som høyeste instans. I prinsippet burde det stride mot en kristen oppfatning. Det merkelige er at DnK er med på slike føringer, men her bygger biskopene og Kirkerådet på sandgrunn (les postmoderne relativisme). Likevel inkluderes hundre-tusener av kristne, i dem som vil bestride et slikt grunnlag. Om man lenger våger å si fra da, for kristne har lenge vært presset i Norge.


Til slutt noe lovforslaget ikke omtaler: Hadde staten vært konsekvent, ifht. at 'betydelig psykisk skade' skal vektlegges, som i straffeutmålingen i lovforslaget, ville den vel også foreslått forbud mot å få en annen til å endre/undertrykke kjønnsuttrykk. Men i så fall ville bildeimidlertid statlig kjønnsbekreftende behandling, kunnet havne på tiltalebenken. Det kan vel ikke tenkes noen større og mer inngripende endring på enkelt-individer, enn den staten foretar ved såkalt kjønnsbekreftende behandling. Irreversible operative inngrep og livsvarig kjemisk medisinering, skal besørge at kvinner blir menn og vv. Med sterilitet og livsvarig avhengighet, til gagn for legemiddelindustrien, som følge. Mine innvendinger er ikke rettet mot individer som pasienter for behandlingen, men mot mangel på logikk og fornuft som statlig styring preges av.

Bilde 3. Feilaktig reklame(?)


Den nye statsideologien vil vel råde inntil andre vinder kommer blåsende, vi vet ikke hvilke, bare at vi må følge dem. Uten innsigelser, slik dette lovforslaget legger opp til, ellers vanker bøter og/eller fengsel i årevis. Demokratiet styrer mot meningstvang og 'absolutt demokrati', les flertallstyranni. En burde vel gratulere meningsmotstanderen, de klarte akkurat å få Norge bort fra kristendom som bærende statsideologi før tusenårs-jubileet, da kristenretten ble satt på Moster i 1024. Men å gratulere blir likevel for dumt, for prisen er alt for høy: Logikk, rasjonalitet og språkbruk må gå i skammekroken overfor et autonomt individ, som med statens velsignelse, blir det styrende på området. Regjeringens lovforslag stryker på flere logiske tester.

 

En kommentar, bak betalingsmur -her.


Asbjørn E. Lund