Politisk plattform -Foreningen FRI - hentet herfra.

Kritikk mot foreningen FRI’s norm(er) på Generelt grunnlag: Kommentarer til paragraf 1

Bilder:

1. Normer, identitet, kjønn og seksualitet

Normer:

FRI’s grunnleggende norm synes å være at ‘alt er like greit’, så lenge det er snakk om samtykke: På hvilket grunnlag de hevder dette, omtales ikke, heller ikke hvem en slik holdning går ut over i sine konsekvenser. Noen regler for hvordan slikt samtykke innhentes er ikke observert, heller ikke i hvilken alder, tilstand (bevisst/edru), sosial rang (#metoo) eller autoritet (øvrighetsperson/politi/lærer) etc..

Kjønn:

'Kjønn' søkes erstattet med ‘kjønnsidentitet’: Hvilken oppfatning den enkelte har av seg selv, er det eneste gyldige. Overført til det medisinske området, kan man da vedta legge ned, f.eks. hypokonder-klinikken. For ‘den enkeltes overbevisning er jo den rette’.

Seksualitet:

(Eks. Anette Trettbergstuens bok ‘Homo’, der hun veileder i hvordan folk kan ende opp med homoseksuell oppfatning.)

Her synes betydningen å være den indre, iboende subjektive trangen. Den som ‘ingen andre får påvirke,’ mens folk hjernevaskes av sex og voldsvideoer på nettet. En logisk følge, ‘ingen andre får påvirke’ den, burde være å forby alt slikt. Da kunne det vinne støtte hos flere. Unntatt fra ‘ingen andre’, synes å være de som ivrer for at folk skal bli homofile/lesbiske.

 

Medlemsrett: Alle som støtter FRIs formål
Antall medlemmer er p.t. ca. 3 tusen, hvorav noen da er medlem på rent ideologisk grunnlag: 'En ønsker ingen begrensende normer for egen seksuell utfoldelse'. Fremfor seg kjører man grupper som har uttalt at de ikke ønsker å være gisler for FRIs propaganda.

En slik organisasjon har gjennom smart manøvrering klart å kapre sentrale posisjoner og ved å spille diskrimineringskortet og klart å kuppe lovverket i en slik grad at det ikke er tillatt å ta til motmæle mot det, uten å bli beskyldt for å diskriminere noen.

Til sammenlikning fikk aksjonen ‘Ja til To kjønn’ ca. 20 tusen underskrifter på kort tid, da den lå ute høsten 2019. I og med at Stortinget brøt egne lov-prinsipper for hva kjønn er, må en regne at saken fortsetter å komme igjen. (Representanter for Intersex i Norge, ønsker verken utsettelse av kjønnskorrigerende behandling eller at det opprettes noen 3. kjønnskategori)

Kamp for likeverdige liv, åpent og uten frykt for utstøting, trakassering og diskriminering

Knapt noen bestrider at det var slik tidligere. Ingen ønsker seg tilbake dit. Men nå er man havnet i andre grøfta, der de som mener at det heteroseksuelle ekteskapet bør prioriteres av staten, ikke kan hevde det uten å bli beskyldt for å diskriminere/trakassere. 'Stakkars dem som .. '

Kaos: Et ikke-ønsket alternativ:

En av FRIs viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid

Det drives en betydelig influenser og lobbyist-virksomhet, som igjen støttes av store offentlige bevilgninger. En får en akselerende ferd, men hvem styrer kursen, og mot hvilket mål? Er målet like mange meninger, eller helst flere, enn det finnes mennesker på jorda (kaos)?

Kronargumentet: 'hindre diskriminering'

Det er dette ‘alle kjøper'. Men hvem skal bestemme hva som regnes som diskriminering. I følge Diskrimineringsloven er det omvendt bevisbyrde, der den som kommer med påstander selv må bevise at de ikke er diskriminerende ('skyldig inntil det motsatte er bevist'). I forhold til andre lover er man 'uskyldig inntil det motsatte er bevist'!

 

 

FRI er en del av en global rettighetsbevegelse. FRI legger menneskerettighetserklæringen til grunn

Her siktes nok til Yogyakarta-prinsippet -her, som ble ‘smuglet inn’ i vårt lovverk, uten forutgående debatt. Mens det for seksuelle minoriteter, er tilstrekkelig å hevde at man 'føler seg diskriminert' ved et utsagn. Hvilken ballast en har når en kommer med slike utsagn (erfaringer/livssyn etc.), synes irrelevant for lovgiver. Tolkningen bærer preg av fravær fra ‘likeverd for loven’. Enkelt mennesket råder over andres skjebne, og bestemmer hva det skal være tillatt å ytre og formidle.

Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet verden over skal ikke sykeliggjøres

(Sitatet til høyre ble fremført av Åshild Brun Gundersen, Stortingets talerstol, 17.12.19)

Her slås alle normer for kjønn og seksualitet verden over sammen, med unntak av den ene normen FRI står for: ‘At all seksuell aktivitet mellom samtykkende, er like verdifull’.


Hva med mennesker som motsetter seg DEN normen, slipper de sykeliggjøres? Praksis viser det motsatte: ‘Det er underskriverne av brevet til Stortingsrepresentantene som trenger terapi.’

Reelt kjønnsmangfold er et mangfold av ulike identiteter og uttrykk både innenfor kategoriene kvinne/mann, men også utover disse etablerte kategoriene.

Når forbindelsen til en opprinnelig skapelse, med to kjønn, brytes, ligger veien åpen til forvitring og kaos (sml. 2. Termodynamiske lov). Det innføres styring uten noen annen kurs enn enkeltmenneskets subjektive oppfatninger. Det eneste som kan motstå slik forstyrring av kompasskursen, er at man har noe stabilt å styre etter.

 

Politisk plattform - Foreningen FRI - hentet herfra.

Normkritikk mot foreningen FRI’s norm(er):
Kommentarer til paragraf 1

 

Det er en demokratisk rett å ha meninger og snekre politiske plattformer ut fra disse.

Så er det også en demokratisk rett å kunne ta til motmæle. Det skal kunne skje uten å bli kalt for idiot eller anbefaling om terapi, slik det er gjort fra Stortingets talerstol.

‘diskriminert’ og ‘trakassering’

Hva legges i ordet ‘diskriminert’ i Diskrimineringsloven: Det blir faktisk forbudt å uttrykke uenighet om lovens formål og hevder man tradisjonelle normer, utviser man en form for ‘fobi’. Hvorfor er ikke den type meninger/holdninger beskyttet mot diskriminering?

Om en slik ensretting fortsetter å styre utviklingen, synes samfunnet kunne utvikle seg i autoritær retning (mot det politisk korrekte samfunn), der målet blir total ensretting.

Frivillig arbeid

Det gjelder sikkert altoverveiende majoritet, like fullt mottar FRI millioner i statsstøtte, selv om de diskriminerer tradisjonelle holdninger og verdier, bevisst og uprovosert.

 

‘Likestilling’ av hva: Kjønn eller følelser?

 

Likestilling er tradisjonelt benyttet i bl.a. kjønns-kamp. Nå vil FRI på sikt rive ned tradisjonelle kjønnsbegrep. Likeså problematiseres medfødte ‘legninger’. Kjønnsidentitet tas helt ned på individ-plan, og til den enkeltes følelser om seg selv. Disse opphøyes til verdier som skal beskyttes som menneskeretter, selv om de 'kan endres'..

Ivaretakelse av alle

Dette er allerede ivaretatt i menneskerettene. Hvorfor skal noen grupper prioriteres framfor andre? Det er IKKE likestilling.

§1.1.1 Normer og ‘stereotypiske’ kjønnsroller

 

'Stereotypisk identitet':

Disse har vært under kamp de siste 100 år. Nå kommer FRI og vil fjerne kjønn som en meningsfull kategori. Det fjerner grunnlaget for likestilling mellom kjønn og fjerner biologisk kjønn som meningsbærende enhet.

Dette må være hva som er biologisk bestemt. Ved å pulveriseres kjønns-kategoriene, flytter man utgangspunkt for kjønnsidentitet, fra skrittet til hodet. Subjektive forestillinger som støttes oppunder av lovverk og statsstøtte, går under kategorien livssyn. At staten skal støtte bestemte livssyn fremfor andre, går mot statlig praksis og holdning, etter siste grunnlovsendring.

 

‘berikelse for alle’

Likesom det tidligere var begrensninger for hvem som ble regnet med i det gode selskap (‘alle’), blir det fortsatt slik om FRI’s Program får gjelde. Det tjener dem ikke til ære at deres blinde flekk hindrer dem i å si, evt. se det. At f.eks. de som hevder at det finnes overordnede normer, også på det seksualetiske planet, blir trukket fram som mostander, og fjernes fra begrepet ‘alle’, blir undertrykket.

§ 1.1.2 Identitet: ‘Kjønn og seksualitet er en viktig del av identiteten’

‘Forsøk på å endre andres identitet, skal ikke forekomme’

‘Kjønnsidentitet .. kan forandres over tid’

I så fall er FRI med å undergrave en viktig del av identiteten, når barn læres opp i at det ikke er selvsagt at deres biologiske kjønn er deres egentlige. Eller når de motsier at det er naturlig at seksualitet retter seg mot det andre kjønn, når det er slik samfunn er videreført i årtusener.

Underforstått unntak: Andre, enn foreningen FRI og meningsfeller, skal ikke kunne forsøke å påvirke disse.

Det er empirisk bevist, men hva skal drive endringen om den enkeltes oppfatning om seg selv er den eneste rette? Dominante trender i media samt politisk korrekthet?

§ 1.1.3 Kjønnsmangfold: Det finnes et mangfold av kjønn

Ja, om man forholder seg til juridiske begreper. I så fall er man kommet opp i titalls aksepterte benevnelser. Ved å gi biologi på båten, starter man et gigantisk kjønns-eksperiment. Vitenskap er gitt på båten, etter først å ha blitt brukt til å motsi medfødte legninger.

FRI mener dessuten at offentlige tilskudd bare skal gis til trossamfunn som aktivt tar avstand fra og arbeider mot diskriminering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet -mer her. Det til tross for at alle betaler kirkeskatt til DnK, uten at de selv er medlemmer der.

§1.1.4 Seksualitetsmangfold

Seksuell orientering:

‘Rett til å definere og utforske egen seksualitet’

‘seksuelle opplevelser, frie for tvang, diskriminering og vold’.

'fetisjisme og bdsm-utøvelse -basert på respekt, likeverd og samtykke'

Dette har tidligere vært i den private sfære. Å hevde dette som 'rett' er å ‘slå inn åpne dører’, om ikke det er ment å gjelde i offentlig virksomhet. Det er i den sammenheng en må se veiledning av ‘sex-leker’ hos barn i barnehager -se mer her.

Ved ensretting av samfunnet om å akseptere det bisarre og spesielle som normalt, ligger en form for tvang. Spørsmål: 'Hvordan kan seksuell orientering bekrefte egen kjønnsidentitet, som skulle sitte i hodet, om den retter seg mot ulike kjønn?'

Spørsmål i den sammenheng: Kan man snakke om 'respekt og likeverd' i forhold til noen man pisker eller slår (uansett 'samtykke')?

Bildet i neste kolonne: Tungvint måte å gå i sirkel på?

Utvalgt og kommentert av Asbjørn E. Lund