B. Frukt av identitets-politikken: kansellering og fengsling.
(fra kap 8 i 'Kristen tro og politisk tenkning, formidlet med tillatelse av forfatter).

Det synes å ta tid for opptil flere, også av kristne, å innse at frukten av identitetspolitikk med kritisk teori som sitt redskap, er årsaken til den kansellerings-kulturen som er i ferd med å bre seg.


Britiske Christine Higgs mistet jobben på en skole, fordi hun dristet seg til å kritisere læremidler fulle av LHBTIQ-propaganda. Hun uttalte seg på FB og var bekymret for den obligatoriske seksual undervisningen sønnen måtte gjennom av det slaget. Hun hevdet foreldreretten til å undervise sine barn for å beskytte dem mot skadelig ideologi. Kristne måtte kunne dele sine meninger og tro, uten frykt for å miste jobben, mente hun. Men nå har engelsk arbeidsrett stadfestet at oppsigelsen er saklig. Christines kommentar var at denne dommen burde berøre alle som bryr seg om friheten til å være en kristen i Storbrittania.

BIlde 1. Päivi Räsänen


Paivi RaesanenFra Finland er saken mot tidligere innenriksminister Päivi Räsänen, som ble tiltalt for tre tilfeller av hets mot en folkegrruppe. Selv om språkbruken kan virke unødig hard og sårende, ble hennes meninger grunngitt ut fra det som står i Rom 1,24-27. Her står det bl.a: Rom 1,26-27 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.


Påtalemakten mente at uttalelsene krenket menneskeverd og overskred grensene for ytringsfriheten. Hver av tiltalepunktene hadde en strafferamme på to år. Nå ble hun nylig frikjent -lenke. Dommen ankes antagelig, men Räsänen har sagt seg villig til å bære kostnadene ved å ta saken til topps i rettssystemet, og evt. til den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Det er imidlertid begrenset hvor mange andre mennesker som har tid og ressurser til å bære belastningen ved en langvarig rettssak.

Bilde 2. Såkalt mangfold i Pride-parader


Pride-inneholdI England har presten Bernard Randall, ordinert i Church oF England, opplevd å få sparken og bli vurdert som en mulig kilde til ekstremisme, pga. forkynnelse ved skolen der han jobbet. Han jobbet fram til 2019 som kapellan ved Trent College i Nottingham, som er en kristens skole. Randall var ansatt for å ta seg av elevenes åndelige behov. Etter at skolen startet å samarbeide med en LBHTIQ-organisasjon, og fremmet klassiske lHBT-ideer, var det noen elever som var bekymret for hva de lærte. Randall, som selv hadde reagert på temaene, ble spurt om han kunne snakke om flytende kjønnsideologi. Det var en lære han mente var i strid med kristen tro. I sin preken hevdet han at ingen skulle tvinges til å akseptere ett bestemt syn på radikal kjønnsteori, like lite som bare ett syn på Brexit var tillatt. Men Randall ble nesten umiddelbart suspendert, og deretter avskjediget. Ikke bare det, men han ble også meldt inn til organisasjonen Prevent, en organisasjon som hører under politiets antiterror arbeid. Han ble fortalt at hans syn på radikal kjønnsteori ikke hørte hjemme i det britiske samfunnet.


I Sverige mistet Selma Gamaleldin jobben som lærer våren 2021, fordi hun nektet å tiltale en elev med noe annet enn elevens biologiske kjønn. Selv mener hun at det er ett overgrep å kalle noen for hen, med tanke på hva et kjønnsskifte kan innebære av kirurgi og hormonbehandlinger. Gamaleldin ville ikke være med på det, av hensyn til egen samvittighet. I følge henne er dette en løgn, som hun så ikke var av det gode. Det svenske helsevesenet har samtidig gått inn for å avskaffe tradisjonelle kjønnskarakteristikker. Derfor skal ikke lenger graviditet forbindes med kvinner, eller prostata med menn. I Norge har vi tilsvarende i forslag til ny barnelov, at mor er fjernet og at det står 'den som føder barnet', slik at loven kan inkludere juridiske menn som føder barn. Statens reaksjon dreier seg både om strafferettslige reaksjoner og motstand mot radikal kjønnsteori, som en saklig grunnlag til å miste jobben.

Bilde 3. Boka stoffet er hentet fra


Ny bok Vi har de samme lovforbudene i Norge som i Finland, Sverige og Storbrittania. Og i det øyeblikk en person gir uttrykk for noe av det samme som f.eks. Päivi Räsänen vil det være opp til statsadvokaten å vurdere om utsagnene rammes av straffeloven. P.t. etterforskes kvinnesaksaktivist Christina Ellingsen for hatefulle ytringer – Det finnes verken papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn blir hunkjønn, er kjernen i det Ellingsen har sagt. Dessverre er dette fremført lite aktiverdig, over tid mot en transperson, som hevder seg mobbet av Ellingsen. Grov personsjikane bør påtales og dømmes, uansett hva som er bakgrunnen. Men en prinsipiell avgjørelse som kunne avklare hva som er straffbart og ikke, er hva tidligere justisminister Per Willy Amundsen har etterlyst, og er villig til å bli anmeldt for. Han hevder det samme, at "Biologiske menn aldri kan bli kvinner".


Det ligger en motsetning i kravene fra LHBTIQ-bevegelsen og tradisjonelle menneskeretter som tros- og ytrings-frihet. Men, som påpekt vil kristne få problemer med å leve ut de praktiske konsekvensene av en kristen virkelighetsforståelse. En slik virkelighetsforståelse, vil i lovens forstand kunne oppfattes som krenkende og hatefull av noen som hevder det rammer deres identitet. Kristen virkelighetsforståelse, som aksepterer ett allment/ objektivt sannhetskriterium, står i diametral motsetning til postmodernismens relativistiske forståelse, der ingen absolutte sannheter finnes (med unntak for sistnevnte 'sannhet' da -ironisk av undertegnede.) Situasjonen er ikke så ulik den for 50 år siden, bare at det nå er en annen form for handlinger, og nå ytringer, som risikerer fengsel. Vi har i overført forstand fått en 'blasfemi-paragraf' fra det verdslige regimet, paragraf 185 i straffeloven.


Asbjørn E. Lund