Jesus- sann Gud:

(DNB: 2005 Bokmål)

Matt 11,27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Far; og ingen kjenner Far, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Matt 16,16 Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."

Matt 17,5 .. en røst lød fra skyen: "Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!"

Matt 27,43 Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: `Jeg er Guds Sønn.`"

Mark 8,29 "Og dere," spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Peter: "Du er Messias."

Luk 10,22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Far, og ingen vet hvem Far er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for."

Luk 22,70 Da spurte de alle: "Du er altså Guds Sønn?" Han svarte: "Dere sier selv at jeg er det."

Joh. 1,1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh. 1,34 Jeg (Johannes) har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn."

Joh. 5,23 for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far som har sendt ham.

Joh. 5,26 For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv.

Joh. 8,24 Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er Han, skal dere dø i deres synder."

Joh. 8,28 Da sa Jesus til dem: "Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er Han, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.

Joh. 8,42 Jesus svarte: "Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.

Joh. 10,30 Jeg og Far er ett.

Joh. 10,36 Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: `Du spotter Gud`, når han sier: `Jeg er Guds Sønn`?

Joh. 13,19 Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er Han.

Joh. 14,9 Jesus svarer: "Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: `Vis oss Far`?

Joh. 14,11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 

Joh. 16,15 Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Hebr. 1,8 Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferdighetens septer er ditt kongelige septer.

1 Joh. 2,22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Far og Sønnen.

2 Joh. 1,9. Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Far.

Rom 8,3. Det som var umulig for loven, fordi den sto maktesløs på grunn av vårt kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, (forts under)..

Jesus sant menneske:

Rom 8,3(forts): ..i samme kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss.

Matt. 11,19: Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!

Matt 21,18 Da han tidlig neste morgen var på vei inn til byen, ble han sulten.

Luk 19,41 Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den

Joh. 1,14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Joh. 4,7 Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»

Joh. 11,35 Jesus gråt (ved Lasarus sin grav)

Joh. 12,27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme.

Gal 4,4: Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.

Fil 2,7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske..

Hebr. 2,11 Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den éne. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken.

Hebr. 2,14 Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen..

Hebr. 2,18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

Hebr. 5,7 Da Jesus levde som menneske, ba han i nød, med høye rop og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig.

Jesus- vår frelser og forsoner:

Matt 9,6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder" - og nå vender han seg til den lamme: "Stå opp, ta båren din og gå hjem!"

Luk.19,10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem."

Mark. 10,45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange."

Joh. 1,29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: "Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Joh. 3,16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Joh. 3,36 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham."

Joh. 5,24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

Joh. 6,47 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.

Joh. 10,28 Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

Apg 15,11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de."

Ef. 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

1 Tim. 2,6 han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne..

2 Tim. 1,9 Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..

1 Joh. 5,11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

1 Joh. 5,13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Jud. 1,21 Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.

Hebr. 7,27 Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv.

Hebr. 9,14 Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud.

Hebr. 10,10 I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle.

1 Pet 1,18-19 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod..