W.Paley, Natural Theology, gjentrykk av 1802-utg. (Houston, TX, St.Thomas Press, 1972), s.1