Sammendrag:


Design er et uttrykk for hensiktsmessig sammensetning av deler og deres funksjoner. Intelligent Design er en vitenskap om tegn på intelligens, og sier ikke noe om naturen til denne intelligente årsak. Intelligent Design hevder at det finnes klart definerte metoder som kan skjelne mellom intelligente og ikke-intelligente årsaker. F.eks at man kan utelukke tilfeldighet, Dembski-praktisk muligmutasjoner og naturlige årsaker, samt en kombinasjon av disse faktorene. En går på en måte etter eliminasjonsmetoden.
Forbehold: Intelligent Design trenger ikke forklare alle prosesser i kroppen. En rekke andre faktorer som: Naturlig seleksjon, populasjons-størrelse, ernærings-og miljø-forhold etc. En kan imidlertid ikke utelukke intelligens som årsak i biologien, siden andre vitenskaper ikke har problem med å innse betydningen av både intelligens og design.

DNA er imidlertid kompleks og spesifikk informasjon. Det har aldri vært vist at liv kan oppstå som resultat av naturlover, selvorganisering og tilfeldighet. . Beregninger (Dembski) viser at det er praktisk umulig i vårt univers sin levetid. Hvis ikke livet har oppstått av seg selv, og heller ikke informasjonsbæreren DNA, rakner hele læren om naturalistisk evolusjon. Alt liv er algoritmisk, -følger en biologisk oppskrift Alle livets prosesser og blir iverksatt og gjennomført av biologiske algoritmer. 1. lede: oppskrift på fremgangsmåte for å danne et protein. Siste ledd er selve dannelsen av proteinet. I mellom ligger en spesifikk handlingsplan for å utføre dette.


Gud skaperProblemet er bl.a:
Evolusjonsteorien går ut fra at materie og energi (grunnstoffer+vann+sollys) alene kan skape liv, uten å trekke inn informasjon. Det gjør den både som naturvitenskap og fordi det passer med naturalisters virkelighetssyn, for å utelukke intelligens, som en faktor for dannelse av livsformene.
Intelligent Design regner med informasjon som en av byggestene til liv i tillegg til materie og energi (grunnstoffer+vann+sollys), og dermed også intelligens som en mulighet og ser etter spor av den.

Informasjon som er kompleks og spesifisert vitner alltid om en intelligent årsak. Selv i de enkleste livsformer er det et miniatyrmaskineri av DNA, RNA og proteinsyntese (fabrikasjon). Det er så mye aktiviteter og mye nøye utviklet finmekanikk at det også peker hen på en designer.
SETI ble dannet for å undersøke om signaler i verdensrommet kan tyde på at det finnes intelligente skapninger der ute. Da de så etter slike signaler, så de etter et bestemt mønster og om signalene var komplekse og spesifiserte, for å påvise om de var designet. Hvorfor skal det være annerledes når en gransker cellemolekyler for å se om det er intelligens bak dem (sjekk eks. her og her?

Konklusjon: Informasjon om så krevende forhold som livsprosessene, må stamme fra en Intelligens. Den kan ikke oppstå ved en tilfeldighet.

Kristendommen er den religion der Gud tar initiativet til å vinne tilbake det skapte. Han viser personlig interesse og kjærlighet i verden og menneskene.
Vi ønsker deg lykke til med det valg du selv tar når det gjelder livssyn.