Er 1.Mosebok historie?
av Luke Nix
Oversatt herfra.

Introduksjon

For noen år siden ble dokumentarfilmen 'Is Genesis History?' utgitt. Denne dokumentaren tar sikte på å forsvare sannheten om det kristne verdenssyn ved å forsvare historien fra de tidlige kapitlene i Bibelen, ut fra et vitenskapelig perspektiv. Dokumentarfilmen forsøker å oppnå dette ved å demonstrere bevis til støtte for intelligent design og en ung (~ 6000 år gammel) skapelse. Som de som følger denne bloggen kjenner til, holder ikke jeg(Luke Nix) på synspunktet om at universet er 6000 år gammelt, slik Del Tackett og de andre bidragsyterne til 'Er Genesis History' gjør, men jeg bekrefter historisiteten og den vitenskapelige nøyaktigheten ved 1.Moseboks beretninger om opprinnelsen.

Fordi mange mennesker (inkludert dem i denne dokumentaren) tror at historien til disse tidlige kapitlene i 1.Mosebok, og en ung jord fortolkning av dem ikke kan skilles, har en venn bedt meg om å gi noen kommentarer for å klargjøre denne vanlige misforståelsen og noen andre bekymringer i filmen. Det er mye unødvendig forvirring og følelser i kirken i debatten om opprinnelsen, så jeg håper å gi en generøs kritikk i kontekst av kristen enhet og kjærlighet.


Områder av enighet
Siden dette innlegget først og fremst vil fokusere på noen punkter av uenighet, vil jeg begynne med det jeg er enig i, som ble presentert i dokumentarfilmen. Først, selvfølgelig, er vi enige om at det kristne verdenssyn beskriver virkeligheten nøyaktig (er sant). Det alene betyr at enigheten vår dramatisk overskrider våre uenigheter; Vi er brødre og søstre i Kristus, en del av en hans legeme, verken større eller mindre i kongeriket eller mer eller mindre nyttige i riket (1.Kor 12,12-27).
For det andre er det faktisk mange områder, spesielt relatert til opprinnelse, som vi er enige om. For et par år siden skrev jeg et innlegg som viser 40 av disse punktene om enighet angående opprinnelsen: Om hva ung-jords og gammel-jords kreasjonister er enige om opprinnelsen -her. Det er viktig å holde disse punktene om enighet i tankene, slik at i det vantro ser vår oppførsel mot hverandre midt i uenighet, vil de se kjærlighet og forsoning modellert i Kristus. Som Dr. Hugh Ross sier i sin siste bok 'Always Be Ready: A Call to Adventurous Faith' -her.

For det tredje, vi er enige om Skriftens ufeilbarlighet. Den er Gud-innpustet (2 Timoteus 3,16); Derfor er den sann i alt det den bekrefter. Vi er også enige om Skriftens autoritet. Alle uenigheter handler ikke om hva Skriften er eller dens myndighet i våre liv, men heller om hva den betyr i de spesifikke områdene av uenighet (uenighet om mening på ett område nødvendiggjør ikke uenighet om mening i et annet).


For det fjerde var mange ting uttrykkelig sagt i hele Dokumentaren som jeg også er sterkt enig i. Disse enighetene spenner fra avtaler om feilene i kritikkens intensjon til fornektelse av felles opprinnelse. Da jeg tok notater mens jeg så på, laget jeg en punktliste over disse enighetene, og her er det (med lenker til mine vurderinger av bøker som dykker dypere inn i forsvaret til det aktuelle elementet):
*1.Mosebok er en nøyaktig historisk beretning ( Navigating Genesis -her) *Bokstavelige dager, historisk fortelling (Navigating Genesis)
*1.Mosebok er en lang historisk fortelling ( The Bible Among the Myths)
*Det historiske grunnlaget for kristendommen er imidlertid ikke tapt om 1.Mosebok ikke er historie (vi har evangeliene). (The Historical Jesus)
*Fossil registeret viser skapelse av organismer, stasis av den organismen, og organismenes forsvinning (ingen utvikling). (More Than A Theory)
*Fornekt blind tro - det er ingen konflikt mellom vitenskap og tro (Forensic Faith)
*Mikroevolusjonen er gyldig, mens makroevolusjon ikke er det (More Than A Theory)
*Dyr er like i genetikk og mønstre, men ikke i avstamning (More Than A Theory)
*Designet/konstruert økosystem (Improbable Planet)
*Jord-måne-systemet er dimensjonert for perfekte solformørkelser (Improbable Planet)
*Bokstavelig Adam og Eva (Who Was Adam)
*Høyere kritikk er feil (Navigating Genesis)

Til slutt, som data-tekniker, var jeg glad for å høre at Del Tacketts formelle opplæring var som datavitenskapsmann. Jeg håpet virkelig at han skulle bringe vårt felt inn i dokumentarfilmen til støtte for Gud som den intelligente skaperen (det er mange områder hvor datavitenskap kan appelleres for å argumentere for en skaper, en designer, agent-virksomhet og gyldigheten av kumulative tilfeller, bare for å nevne noen få). Dessverre gjorde han det ikke, men jeg håper at han gjør det i en fremtidig dokumentar. Sjekk ut "The Programming of Life" for et eksempel på ett av disse argumentene.


Nå, som jeg nevnte i innledningen, er det flere områder angående opprinnelse hvor jeg tror 'Is Genesis History' ble feil. Jeg skal forsøke å holde mine forklaringer korte i dette innlegget fordi det er ganske mange, så det tilfellet jeg presenterer for hver unøyaktighet, er ikke ment å være utfyllende, men er fortsatt ment å være korrekt. Jeg vil inkludere lenker til artikler og/eller bøker i det hele, for videre forskning. Jeg har kategorisert uenighetene i tre forskjellige kategorier for enkel plassering senere, hvis du vil referere til dette innlegget i fremtiden. La oss begynne med de filosofiske problemene.


Filosofiske problemer
Falsk dikotomi
I begynnelsen av dokumentarfilmen foreslås at det kun eksisterer to alternativer med hensyn til opprinnelsen: enten naturalisme eller 'en ung jords' kreasjonistisk syn. På grunn av det faktum at de har til hensikt å undersøke en viktig historisk begivenhet, er det viktig at de ikke utelukker noen muligheter før selve undersøkelsen begynner. Hvis en undersøkelse viser at ingen av alternativene er levedyktige, så hva skal den kristne å gjøre? På grunn av denne drastiske filosofiske feilen fra begynnelsen av filmen, hvis en kristen noensinne er overbevist om at universet er gammelt, er det underforstått (om ikke eksplisitt) at filmskaperne tror at den logisk konsekvente person må avvise Kristus også. Imidlertid finnes det andre synspunkter, så når en kristen ser det overbevisende beviset fra Guds skapelse der det vitner om et gammelt univers, er det ikke nødvendig å forspille Kristus eller til og med historien i de tidlige kapitlene i 1.Mosebok.


Gammel jord kreasjonisme som foreslått av Reasons to Believe, holder fast på evangelietes historisitet og historien til de tidlige kapitlene i 1.Mosebok, og faller ikke ved de fatale kritikkene mot verken naturalisme eller ung-jord kreasjonisme. I motsetning til hva som er underforstått i begynnelsen av "Is Genesis History", er det ikke logisk å hevde at avvisning av ung-jord kreasjonisme krever å forkaste historien om Jesu Kristi liv, død og kroppslige oppstandelse (se "Origin Science: A Proposal For The Creation/Evolution Controversy" og en avvisning av ung-jord kreasjonisme er ikke et virkelig kompromiss, men et skinn-kompromiss (meningen her uklar for oversetter), som nettopp er vårt mål - avvise falskhet og følge bevisene fra Guds skapelse nøyaktig dit de leder. Hvis du er interessert i bevis for en historisk lesning av 1.Mosebok og evangeliene, sjekk ut disse fantastiske bøkene:
The Bible Among The Myths
Cold Case Christianity
The Historical Jesus
The Risen Jesus and Future Hope

Logisk brist -hastig generalisering
I dokumentaren gjør Tackett og bidragsyterne den logiske feilen å argumentere for at siden hurtige prosesser skapte noen ting (noen geologiske formasjoner), at de skapte alle ting (alle geologiske formasjoner). Dette er problematisk av to grunner. For det første er det en logisk feil, så det ugyldiggjør deres konklusjon at Noahs flom er ansvarlig for dannelsen av Grand Canyon (og alle andre geologiske egenskaper). For det andre antar de i dette argumentet at gammel-jords kreasjonistiske modeller bare tillater sakte prosesser, når de faktisk tillater både sakte og raske prosesser. Hvis den unge jord kreasjonisten finner solid bevis for en rask prosess, er beviset helt kompatibelt med en gammel jord. Oppgaven foran ung-jord kreasjonisten er å gi solid bevis for at de andre formasjonene også kom til grunn av en geografisk global flom. Faktisk, når bevisene for disse lange prosessene blir undersøkt i sammenheng med hverandre, ser vi kraftfulle bevis for et stort orkestrert prosjekt som kulminerer i et hjem for menneskeheten (se "Improbable Planet; How Earth Became Humanity's Home")


Logisk brist-sammenblanding
Kanskje det første problemet som er beskrevet ovenfor, er resultatet av forfall av forvirring. Naturalisme og et gammelt univers er ikke det samme. Naturalisme er en filosofisk posisjon som nekter eksistensen av noe utenfor dette universet. Et gammelt univers er rett og slett en måling av hvor lang tid det har gått siden skapelsesøyeblikket. Gjennom bruk av denne sammenblandingen, er argumentet at siden naturalismen er falsk, så må det også gjelde for noe som hevder at universet er gammelt. Fordi argumentet anvender bruk av en logisk brist, er dets konklusjon ugyldig. Naturalisme kan være falsk mens universet er gammelt, og det samme bevis som har tvunget forskere til å innrømme et begrenset (men gammelt) univers er det samme beviset som argumenterer kraftig for Gud som Skaperen og Designer. Se disse tre bøkene:
The Creator Revealed: A Physicist Examines the Big Bang and the Bible.
Creator and the Cosmos
Why The Universe Is The Way It Is


Vitenskapsfilosofi - Undersøkelse av fortiden
Det er ganske vanlig for ung-jord kreasjonister å hevde at fortiden ikke kan bli kjent med noe grad av sikkerhet, slik nåtiden kan være. Ifølge 'Is Genesis History' kan nåværende prosesser ikke brukes til å finne ut hva som skjedde i fortiden. Hvis de bekrefter Jer. 33,25-26, bekrefter de at fysikkens lover er like uforanderlige som Gud er. Dette er viktig fordi fortiden kan bli kjent ved å observere nåtiden og bruke 'prinsippet om uniformitet' (ikke uniformitarianisme - de er forskjellige), kan vi dedukt konkludere hva som har skjedd i fortiden. Ved å arbeide oss bakover i tid, ved å bruke Guds handlinger (nåværende observasjoner) og Guds ord (Jer. 33,25-26), oppdager vi at universet ikke når sitt opprinnelsessted for 6000 eller 10.000 år siden. Snarere går det helt tilbake til rundt 13,8 milliarder år siden. Guds skapelse vitner kraftig om sin skapelse ut av ingenting (bekrefter historien til 1. Mos 1,1 og resten av 1.Mosebok senere). Se disse artiklene og bestill mer om denne vitenskapsfilosofien:
Artikkel: Philosophy of Science, Circumstantial Evidence, and Creation
Artikkel: Historical Science, Deception, and Blind Faith
Bok: Origin Science: A Proposal for the Creation/Evolution Controversy


Vitenskapsfilosofi - Endrede fysikklover
I det ovennevnte avsnittet nevnte jeg at den uriktige vitenskapsfilosofien kan bli korrigert ved bare å bekrefte Jer. 33,25-26 (ikke-endringer i fysikklovene). Imidlertid, ble flere ganger i hele filmen, endring av fysikklover bekreftet (spesielt ved Adam og Eva). Dette er problematisk av mange teologiske og filosofiske grunner, hvorav det minste er det ukjente ved fortiden (dermed kan de ikke engang kritisere alternative synspunkter basert på bevis fra skapelsen) og muligens det verste, som fornekter Guds uforanderlige natur ettersom han eksplisitt sammenlignes med fysikkens lover (og i sin tur nekte læren om bibelsk ufeilbarlighet). For mer om detaljene i dette problemet, se boken "Peril in Paradise."

Siden det siste problemet omhandler både et filosofisk og et teologisk problem, gir det en god overgang til den andre problemkategorien.


Teologiske problemer
Naturen kan ikke tolke Skriften
Dette problemet kan også ses som både filosofisk og teologisk. Når det blir omarbeidet, blir de teologiske implikasjonene tydeligere: "Guds handlinger kan ikke brukes til å tolke Guds ord." Dette er et resultat av å nekte Jeremia 33: 25-26 (bekrefter endrede fysikklover). For endrede fysikklover betyr at skapelsen ikke gjenspeiler Guds handlinger. Men siden Gud har fortalt oss at dagens observasjoner av universet gjenspeiler hans opprinnelige skapelse (Jer. 33v25-26, Salme 19 og Romerne 1),
kan vi ikke nekte at Guds handlinger kan brukes til å tolke hans ord. Bekreft at Guds handlinger (skaperverket) kan brukes til å tolke Guds ord (Skriften) ikke handler om "menneskets feilaktige ideer i forhold til Guds ufeilbarlige ord", det er snarere et spørsmål om å bekrefte at Guds ufeilbarlige handlinger nødvendigvis er konsistente med Guds ufeilbarlig Ord. Og når Guds handlinger utvetydig avslører et gammelt univers, må vi forandre vår tolkning av hva Guds Ord i 1.Mosebok betyr, for å reflektere hans handlinger og ikke våre feilaktige ideer. Se de følgende tre artiklene som går dypere inn i forholdet mellom Guds Ord og Guds handlinger:
Artikkel: Man's Fallible Ideas vs. God's Infallible Word
Artikkel: Deconstructionism, The Constitution, and Biblical Interpretation
Artikkel: Are Nature And Scripture Compatible?
Bok: A Matter of Days: Resolved A Creation Controversy


Kristne som er uenige med ung-jord-kreasjonismen, benekter at 1.Mosebok er historisk.
Ved å bruke Guds skapelse for å hjelpe oss å tolke hans ord (dermed konkludere med et gammelt univers), benekter vi ikke historisiteten i 1.Mosebok beretningen; Vi bekrefter dens historiske og vitenskapelige nøyaktighet og vår egen feilbarhet i å tolke ord og handlinger fra en ufeilbarbar Gud. Faktisk, når 1. Mosebok 1 tolkes fra riktig perspektiv (planetens overflate, ifølge 1.Mos. 1,2), oppdager vi faktisk perfekt tilpasning mellom hendelsene beskrevet i 1. Mosebok 1 og hva forskere har oppdaget om historien til vår planet og våre liv. Dette er langt fra å fornekte historisk nøyaktighet; Dette gir solid vitenskapelig dokumentasjon av beretningens historiske nøyaktighet. For mer om dette, se disse bøkene:
The Creator Revealed: A Physicist Examines the Big Bang and the Bible
Improbable Planet: How Earth Became Humanity's Home
Navigating Genesis

En global oversvømmelse og syndens dom
I 'Is Genesis History' har bidragsyterne hevdet at den eneste måten for Guds dom (hele formålet med Noahs flom) er at den er global i omfang. Hensikten var å dømme menneskeheten for dens ondskap, så den geografiske utbredelsen behøver bare å være overalt hvor mennesker bodde. Debatten om den geografiske utbredelsen av flommen kommer ned til i hvilken grad menneskene har migrert rundt om i verden. Hvis de ikke hadde migrert langt fra stedet for Adams og Evas skapelse, kunne Gud fortsatt fullføre sin hensikt 100% ved å bare oversvømme det geografiske området. Gitt det sterke beviset for mangelen på migrasjon av tidlige mennesker (se 'Who Was Adam') og det faktum at det ikke finnes geologiske bevis for en verdensomspennende flom (se om hastig generalisering ovenfor), tolkningen av flommen som en universell begivenhet (påvirket hele menneskeheten, men ikke hele kloden) bekrefter både oversvømmelsens beretning (Guds ord) og nøyaktigheten av naturens beretning (Guds handlinger). Se 'Navigating Genesis' for mer om dette.


Vitenskapelige emner
Evolusjonen kan finne sted i milliarder av år
Det første vitenskapelige spørsmålet jeg vil beskrive er ideen om at naturalistisk evolusjon kan produsere opprinnelsen (og mangfoldet) av livet vi ser i dag på bare milliarder år. Etter hvert som flere og flere undersøkelser utføres i kosmiske, galaktiske, planetariske, geologiske og kjemiske forhold som kreves bare for for at livet skal oppstå, er 13,8 milliarder år faktisk mange størrelsesordener for ungrt! Dette er én av grunnene til at big bang (som fastslår at universet begynte for bare 14 milliarder år siden) ble så voldsomt motsagt. Siden bevisene er så sterke for universets begynnelse (ex nihilo) i den endelige fortiden (se 'Creator and the Cosmos'), har naturforskere forsøkt å øke sine kronologiske ressurser eksponentielt, ved å postulere et multivers -her (som inkluderer et nesten uendelig antall universer) for å imøtekomme nødvendigheten av mengder av tidsrekkefølger i størrelsesordener mer enn 13,8 milliarder år.

Ung jord-kreasjonister (inkludert dem i "Is Genesis History"anklager stadig forskere og andre kristne, som holder seg til et gammelt univers, for å behøve 13,8 milliarder år for å imøtekomme evolusjonære prosesser. Virkeligheten er at det er rett og slett ikke grunnen. Den evolusjonære prosessen er ganske enkelt ikke så effektiv ved mange størrelsesordener. Det er ikke mulig med noen strekk av fantasien! Den eneste grunnen til at naturalister har akseptert at universet bare er 13,8 milliarder år gammel, er at bevisene fra Guds skapelse (Romerne 1) er så sterke at de ikke lenger kan benekte det logisk eller vitenskapelig (igjen se "Creator and the Cosmos" ). . Hvis noen forteller deg at den gammel-jord kreasjonisten trenger eller forsøker å tvinge 13,8 milliarder år inn i Bibelen for å imøtekomme evolusjon, vennligst forstå at de egentlig ikke forstår hvor ineffektiv den evolusjonære prosessen er. Se "A Matter of Days: Resolving A Creation Controversy" for mer om denne kronologiske umuligheten for evolusjon.


Bekreftelse av makro-evolusjon
Et av de store problemene med den globale flomhypotesen er Noah som samler alle de forskjellige dyrene på arken. Mangfoldet vi ser i dag kunne ikke bli representert dersom det var én til én representasjon. Global flom talsmenn, inkludert i 'Is Genesis History', har lagt til at alle dyrene stammer fra en samling av 'grunntyper' som var på arken. De tror at denne prosessen var enten helt naturalistisk eller kunne vært teistisk (forhåndslastet i gener ved opprinnelig skapelse). Flere problemer eksisterer.
For det første kan 'grunntype' stort sett sammenlignes med enten 'slekt' eller 'familie'. Mens kreasjonister (gammel-jord og ung-jord) tror at mikroevolusjon (tilpasning innen en art) skjer og spesiering (evolusjon fra en art til en annen) er mulig, tror de at evolusjon utover dette nivået krysser inn i makroevolusjonen (evolusjon fra slekt til slekt eller familie til familie), enten ikke skjer eller er umulig. Ung jord kreasjonister (inkludert dem i 'Is Genesis History') er ganske kritiske til både naturalistiske og teistiske makro-evolusjonære modeller av mange grunner. Disse samme grunner tjener til å falsifisere deres bekreftelse av makro-evolusjon (sjekk artikkelen).


For det andre, kan selv naturalister og teistiske evolusjonister forstå at den makro-evolusjonære prosessen ville skje sakte, og ikke så raskt som den globale flom-talsmenn skulle trenge for å forklare dagens observerte mangfold. Den globale flom talsmannen må gi, ikke bare en mekanisme som de allerede hevder å ha forfalsket, men en som jobber størrelsesordener raskere. Hvis en prosess ikke er mulig, gjør det ikke at den er mer mulig ved å øke hastigheten. Det ville også være knyttet til abrupt-likevekts modellen - en av de evolusjonære svarene på plutselig opptreden av dyr i Kambrium- og Avalon-eksplosjonene. Den foreslåtte løsningen på mangfoldighets problemet vil ikke fungere etter noen standard. Se 'Navigating Genesis' og 'Peril in Paradise' for mer om dette problemet ved nødvendigheten for globale flom talsmenn har for å bekrefte makro-evolusjon.

Dinosaur bløtvev bekrefter en ung jord
I 'Is Genesis History' er en av de foreslåtte bevisene for å beseire et gammelt univers og jord (og tvil om andre daterings metoder) funnet av dinosaur-bløtvev. Dette er en veldig kul oppdagelse som har vært i nyheten i noen år nå, og har avstedkommet mye mer vitenskapelig forskning. Tanken bak dette beviset er at ved nåværende forståelser av mykvevs-forringelse, burde dinosaurenes myke vev ha forfalt for lenge siden, hvis de hadde vært døde i 60+ millioner år. Oppdagelsen av dinosaurbløtvev legger til et stort spørsmålstegn bak to overbevisninger: Datoen for dinosaurernes død og den nåværende forståelsen av prosesser med mykt vev. I 'Is Genesis History', sier de at den nåværende forståelsen av bløt-vevs forråtnelses-prosesser er fullført, og at forskere snarere bør tvile på den gamle dateringen for dinosaurenes død (og bekrefte en ung jord).


Problemet er at dette bare er étt bevis som synes å være uforenlig med næværende aldersfastsettelse (blant mange beviser som falsifiserer en ung jord skapelse), slik at forskere har åpnet mer forskning i forfallsprosesser for bløtvev. Disse har vært ganske fruktbare i å produsere funn av flere forhold som ville resultere i lengre forråtnelsestider. Som biokjemiker Fazale Rana beskriver i sin bok 'Dinosaur Blood and the Age of the Earth', velter disse nyoppdagede forholdene påstanden om at mykt vev er uforenlig med en gammel dato for dinosaurenes død. Så, dette beviset, i motsetning til hva som står i 'Is Genesis History', gir ikke bevis mot et gammelt univers eller jord. Men igjen, som beskrevet ovenfor, betyr dette ikke at 1.Mosebok ikke er historie; det betyr bare at den unge jord fortolkningen ikke er nøyaktig.


Konklusjon
Så er 1.Mosebok historie? Ja! Men historien som er registrert i 1.Mosebok, lærer ikke at universet bare er 6000 år gammelt. Mens svaret på dokumentarens tittelspørsmål er bekreftende, må man ikke akseptere de vitenskapelige, bibelske, teologiske og filosofiske unøyaktighetene i dokumentaren 'Is Genesis History', for å tro at 1.Mosebok er historie. Faktisk, når det undersøkes, finner vi at historisk registrering i 1.Mosebok er perfekt kompatibel med moderne vitenskapelige funn av Guds skapelse. Det som verdslige forskere oppdager om Guds handlinger er avslørende flere detaljer om de generelle hendelsene som Moses skrev om for tusenvis av år siden.

Moses hadde ingen måte å vite slike ting (spesielt siden han var midt i en gammel nær-østlig-kultur som holdt på universets evige fortid og mangel på design og formål (se 'The Bible Among The Myths'). Dette gir kraftige bevis på at Bibelen ble inspirert av universets Skaper, og følgelig peker slike bevis direkte på sannheten om bibelske påstander om vår synd og behov for en Frelser. Virkeligheten av alderen til universet (og big bang kosmologi, riktig forstått) undergraver ikke kristendommen; Det gir solid bevis, fra Guds egne handlinger (skapelse) for sannheten i Bibelen, som ingen kristne burde frykte eller være motvillige i å bekrefte.


Hvis du er klar til å utforske Guds skaperverk og se hvordan, slik Rom. 1,20 forkynner, er Guds egenskaper så tydelige i hans gjerninger at skeptiske forskere ikke kan unnslippe offentlig anerkjennelse av dem. Få absolutt tak i noen av de mange bøkene som dette innlegget er linket til, eller sjekk ut disse gode tjenestene:
*Reasons to Believe *Michael G. Strauss *Reasonable Faith *God and Science


Luke Nix har en bachelorgrad i datavitenskap og jobber som en desktop support manager for et lokalt edelt metall utvekslingsselskap i Oklahoma.

Original Blog Source: http://bit.ly/2DTwnfz


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund