TRO i

PRAKSIS-gjennom synoptikerne

Skrevet ned fra 'Bibelen Guds Ord' (Studieutgaven)

BILDER:

1. Troens vandring: Jesus motiverer disiplene sine til å leve rettferdig gjennom å understreke at et slikt liv styres fra hjerte gjennom tro, kjærlighet og tillit, men enn ved å følge ytre, etiske regler.

Dermed vil visdommen i NT avsløre forskjellen mellom korrekt oppførsel som bare er basert på loven, og rettferdige handlinger som kommer fra hjertet i et nytt liv gjenfødt i Kristus.

Matt7v13-14; Følg Jesus, for i Ham er veien til frelse. Luk13v23-24; Matt.7v15-20: Forstå at menneskelige handlinger kan være en bedre indikator på personlige motiver enn det man sier eller gir uttrykk for; Luk.6v43-45; Matt.7v21-23:

Husk at ordene og handlingene dine strømmer ut fra et kjærlighetsforhold til Jesus. Undervurder aldri lydighet; Luk.6v46; Luk13v24-30; Matt.15v10-20: Forstå at ond oppførsel har sitt utgangspunkt i hjertet; Mark.7v14-23; Matt.20v20-28:

Forstå at Guds rikes autoritet og verdenssystemets autoritet ofte er motsetninger; Luk.22v24;

Luk.16v14-15: Ta deg i vare for å dømme deg selv og din fremgang etter menneskelig standard. Husk at popularitet og menneskelig gunst ikke nødvendigvis betyr at Gud anerkjenner en situasjon.

2. Veien til lydighet: Det å lyde sin Far, var det viktigste for Jesus. Lydighet er troens svar på enhver befaling fra Gud. Jesus lærte at sann tro alltid manifesteres i lydighet mot Guds åpenbarte vilje.

Et framgangsrikt kristenliv er et resultat av at man søker og kjenner Guds vilje, og så følger denne i tro.

Matt.6v22-23: Vær full av livets lys, så det ikke er noe mørke i deg. Sørg for å utvikle en personlig innvielse til Herren og Hans vilje.

Matt13v1-23: Vær oppmerksom på at hvis Guds Ord skal bære frukt i livet ditt, er det avhengig av din mottakelighet og evne til å lære. Bestem deg for å lyde Guds Ord.

Matt26v39: Foretrekk Guds vilje framfor din egen.

Luk.1v38: Anta Marias holdning. Overlat planer og framtid til Guds vilje.

3. Veien til gudsfrykt: I NT får et gudfryktig liv en ny dimensjon. Jesus har kommet og har understreket nødvendigheten av personlig gudsfrykt, og gitt den Hellige Ånd for å leve dette livet gjennom oss. Derfor kan vi ha håp om å oppleve Guds eget liv. Jesu liv og lære viste oss hvordan vi skal leve et gudfryktig liv.

Selv om gudsfrykten aldri gjør oss fortjent til adgang til himmelen, vil vi gjennom et gudfryktig liv oppdage Himmelens velsignelser på jorden.

Matt.5v17-20: Forstå at Jesu gjerning oppfylte Loven, ikke opphevet den.

Matt.10v32-33: Bekjenn frimodig Jesus overfor andre, og tro at han vil vedkjenne seg deg overfor sin Far.

Matt.15v1-9: Ta deg i vare for faren ved å erstatte Guds Ord med religiøse tradisjoner.

Luk.12v47-48: Vit at de som har størst kunnskap om sannheten, vil bli holdt ansvarlige for om de har forvaltet denne kunnskapen på en klok måte.

Luk.18v9-14: Vær oppmerksom på og bekjenn enhver synd i livet ditt for Gud. Søk ikke å rettferdiggjøre deg selv ved å sammenligne deg med andre.

4. Veien til disippelskap: Hos Jesus består ikke lenger rettferdighet i å følge en ytre lovtekst. Han sammenligner det med et disippelskap der han selv er mester og lærer ved Den Hellige Ånd. Jesus har selv oppfylt Loven og blitt vår rettferdighet.

Som et gjensvar på det, skal vi vandre som innvidde disipler, være trofaste mot Ham og lydige mot hans bud.

Matt.10v17-20: Stol på at Jesus vil gi deg den visdom og de ordene du trenger, når du møter motstand mot evangeliet.

Matt.10v34-36: Erkjenn og regn med at personlig disippelskap og overgivelse til Jesus kan føre til splid og avvisning.

Matt.10v37-39: Vær klar over at Jesus kaller oss til å være mer lojale overfor Ham, enn overfor noe menneske. Forstå at disippelskap betyr at man følger Guds vilje og ikke sin egen.

Matt.16v24-26: Forstå og aksepter at disippelskap betyr at man forsaker alle selviske, personlige ambisjoner. Vit at enhver sann disippel må ta opp sitt kors. ( Samme sak i Mark.8v34-36 og Luk. 9v23-25)

Matt.28v18-20: Vær klar over at Jesus kaller disiplene sine til å gå til alle folk og lære dem hvordan de skal lære Ham å kjenne og leve for Ham.

5. Veien til hengivelse: I NT presenterer Jesus hengivelse som noe som hører hjertet til. Han viser kontrasten mellom oppriktig innvielse av hjertet og den ytre, hyklerske påståtte fromhet blant fariseerne.

Innvielse vil si å utvikle et intimt forhold til den levende Gud og erfare varmen i et liv som lever nær Hans farshjerte.

Matt.6v5-8: Be alltid på en ærlig og oppriktig måte Sørg for faste tider med bønn i enerom. Unngå religiøse handlinger som bare gjøres for å oppnå menneskers anerkjennelse.

Matt.6v9-13: Benytt 'Herrens bønn' ofte som en modell for personlig tilbedelse, forbønn, bønnebegjær, åndelig krigføring og lovprisning.

Matt.22v34-40: Vit at bare total kjærlighet til Gud kan utruste deg til å elske deg selv og din neste.

Matt.26v26-29: Ta del i Herrens nattverd med tro og ta imot det liv og den legedom den har å gi.

6. Veien til hellighet: GT kalte Israel til å skille seg fra andre folk ved hellighet, men de fokuserte først og fremst på de ytre tingene i Loven. Jesus kaller sitt folk til en en hellighet som kommer fra hjertet.

Hellighet er nå et resultat av personlig lojalitet overfor Gud, og at man ser mulighet for å oppleve det meningsfulle og livgivende livet som opprinnelig var ment for alle.

Matt.5v13-16: Innse at livet ditt enten har en positiv eller negativ virkning. Lev ansvarlig, så du ærer Gud.

Matt.6v24: Vær lojal mot Gud. Fly enhver ambisjon som fører til et kompromiss med innvielse til Gud.

Matt.10v28: Erkjenn at bare Gud har makt over død og helvete. Ha ærefrykt for Ham.

Matt.22v15-22: Skill mellom det som 'keiseren har krav på og det Gud skal ha. Ær Herren som den høyeste autoritet.

 

Skrevet ned av Asbjørn E. Lund