TRO I PRAKSIS -i Johannes evangeliet

(ut fra Bibelen Guds Ord: Johannes evangeliet)

TRO

PRAKSIS

ILLUSTRASJON:

Veien til gudsfrykt:

For NT-disippelen innebærer gudsfrykt at en lever i, for og gjennom Kristus. Gudsfrykt omfatter: kjærlighet, lydighet og enhet. Ved å leve gudfryktig, lærer vi å se forholdene slik Gud gjør, og å ha hans Ord som eneste målestokk.

7v24 Døm ikke etter ytre ting, men rettferdig;


8v28:Gud sendte sin egen Sønn til å dø for våre synder;


15v9-14
: Om vi holder Jesu bud, blir vi i hans kjærlighet;


17v20-23: Jesu vilje er at kristne skal være ett;


18v36: Jesu rike er ikke av denne verden

Å være nyttige for Ham:

Åndens komme vil gi troende å stadig hente liv fra Jesus. Det skjer i nært fellesskap med hverandre, og med Jesus selv -i nattverden.

4v21-24: Gud er ånd, og må tilbes i ånd og sannhet;


6v53-58: Åndelig liv og fellesskap utgår fra Jesus;


12v2-8: La ikke din tjeneste for Jesus, distrahere deg fra å tjene Ham;


15v1-8: Vær alltid avhengig av Jesus, og legg vinn på et stadig dypere forhold til ham.

Veien til hellighet:

Lydighet mot Jesu ord, er bevis på at vi elsker Ham.

Den Hellige Ånd underviser og lærer oss å forstå Skriftene. Han lar oss forstå hva det vil si å lyde ham.

2v5: Å tro innebærer å legge sine behov fram for Jesus.

3v3og5: For å vokse videre, trenger en å være født..


5v16-23: Jesus gjorde alltid det han så sin Far gjøre- vi skal følge hans eksempel;

Joh6v63: Jesu ord er ånd og liv.


7v17-18; Vi kan erfare at Jesu ord er sant, og om vi søker hans ære -bekrefter vi vår rettferdighet.


14v15-24: Om vi elsker Jesus, holder vi fast ved hans Ord og vice versa.

14v26: Ånden skal undervise og minne oss om hva Jesu vilje var.

Troens vandring:

Jesus er selv troens utgangspunkt og fullender. Det er i og gjenom avhengighet til Ham at vi kan utrette noe som helst. Vi oppfordres til å be om forvente store ting.

10v37-38: Jesu gjerninger er tegn på at Gud virker i og gjennom Ham;
11v40: Forstå at Guds herlighet blir åpenbart gjennom den som tror;
14v6-7: Jesus kommer ikke bare med en lære, som peker på en sannhet som leder til frelse. Nei, han formidler selv frelsen gjennom sitt liv og stedfortredende lidelse og død. Slik gir han evig liv til alle -liksom han i skapelsen ga fysisk og åndelig liv: Joh1v3-4;


14v12-14: Be om og forvent store ting gjennom din tjeneste for Ham;
16v24: Jesus ønsker vår avhengighet og at vi skal være glade i Ham.

Å leve Kristus-livet:

De 7 ''Jeg er" utsagn om Jesus i Johannes, er rammen i Johannes evangeliet. Vår tro og vårt liv avhenger av at vi kjenner sannheten bak og personen Jesus Kristus. Troen er ikke statisk, men en dynamisk relasjon.

6v5-13 og 35: Jesus er selv den åndelige næring vi behøver. Han stiller vår åndelige sult og tørst.


6v48-51: Jesu legeme er liv, som gis for verden; I Ham er det vi kan ha evig liv.
8v12: Å følge Jesus gir mening, retning og hensikt for livet.


9v1-7: Det gjelder å følge lyset, så lenge en har det. Mørket kan snart komme.
10v7-18: Den som går inn gjennom Jesu frelsesverk, for menneskets synd, skal bli frelst;
11v1-44: Jesus er oppstandelsen og livet;


14v6: Det finnes ingen annen vei å komme til Gud på;
15v1-8: Om vi blir i Jesus og hans Ord, vil vi bære mye frukt.
Joh17v3: Å kjenne Gud og Jesus er å ha det evige liv.

Åndelig vekst

Ånden som Jesus sender skal lære, undervise, overbevise og rettlede oss. Han vil gjøre Jesus større og oss selv mindre -i egne øyne.

3v30: Jesus skal vokse og vi avta.

14v25-26: Den Hellige Ånd skal undervise oss.

16v8-11: Den Hellige Ånd kan overbevise våre hjerter -og andres.

16v12-15: Den Hellige Ånd skal vise oss mer av Jesus, og lære oss alt.

 

Preparert for .htm-format av Asbjørn E. Lund