TRO I PRAKSIS

Gjennom Johannes Åpenbaring

La Den Hellige Ånd gjøre troen levede i deg

TRO

Henvisning

PRAKSIS

Bilder

1. Veien til gudsfrykt

De troende må hele tiden være rede til å omvende seg fra sin synd, og gjøre rett igjen der man har feilet. Ytre gjerninger er ikke alltid bevis for at hjertet er rett, men en rett innstilling i hjertet fører til gode gjerninger.

Kap.3v1-5

La deg ikke lulle inn i åndelig søvn på grunn av et godt rykte. Lev I Jesus hele tiden. Sørg for å praktisere det du har motatt. Lyd Guds Ord til deg.

2. Veien til hengivelse

Jesus kaller oss til helhjertet overgivelse. Vær brennende for Herren. Underlegg deg villig Jesu tukt, for den viser at Han elsker deg.

2v4

3v15

3v19

Gi kjærligheten til Gud, førsteplassen i livet. Overgi deg både følelsesmessig og mentalt til Ham.

Unngå lunkhet. Oppildne din iver for Herren.

Omvend deg raskt når Ånden overbeviser deg om en synd.

3. Veien til hellighet

Jesus kaller sitt folk til å atskille seg fra verdens verdisystem og til full overgivelse til Ham. Vi har vår åndelige kraftkilde i Ham, og ikke i mystikk eller visdom. Troende må måle suksess med Guds, ikke etter verdens, målestokk. Når en kristen forstår hvordan Gud ser på tingene, fra evighetens synsvinkel, vil det liv man nå lever komme i rett perspektiv.

3v17

3v18

13v16

 

Bruk ikke verdslig suksess som verdimåler. Stol ikke på verdslig rikdom. Omvend deg hvis du har gjort dette. Erkjenn at verdslige goder ikke har noen åndelig eller himmelsk verdi!

Omvend deg til et åndelig verdisystem, om du har vendt deg bort fra dette.

Følg ikke verdens tankegang eller dens verdinormer

4. Troens vandring

Tro er basert på kunnskap om Gud, at man stoler på Ham, at Han gir forstand og visdom midt i forfølgelser. Troens overgivelse til seier, basert på Jesu blod, behøver ikke frykte, -ikke engang for døden.

1v3

2v10-11

2v13

13v10

14v12

Stol på at Gud hjelper deg å forstå når du leser Åpenbaringen

Vær trofast mot Jesus når du møter forfølgelse og død

Fornekt aldri troen på Jesus

Forstå at Herren kaller sitt folk til trofasthet og utholdenhet. Gi aldri opp!

5. Veien til visdom

En vis troende tar seg tid til å lytte med sitt åndelige øre til det Ånden har å si til menigheten. Dette er like nødvendig i dag som i det 1. århundret. Den som hører og følger Åndens røst, trenger ikke å frykte for forførelse som leder til frafall. Han vil i stedet vandre dit Jesus ber ham om å gå, og vokse i det Guds Hellige Ånd lærer ham. Det fører til sunne, levende og åndsfylte menigheter som vil være i stand til å forkynne evangeliet til hele verden.

2v7,11,17,29 ;3v6,13,22

 

2v9-10

Utvikle ditt åndelig øre. Lytt til det Ånden sier til menigheten. Når du tvinges til å velge, så lyd Gud, ikke mennesker!

 

Forstå at man kan være rik i Ånden, men fattig i verdens øyne. Vær trofast og ta imot livets krone.

6. Veien til seier

Åndelig seier er noe vi går inn i. Jesus Kristus har allered vunnet seier ved sin død, begravelse og oppstandelse.

12v11

Utkjemp en åndelig krig på grunnlag av Jesu blod på korset, og ved å erklære at Han døde for dine synder, og oppsto til din rettferdiggjørelse. Elsk Herren høyere enn selve livet.