TRO I PRAKSIS -HEBREERBREVET

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

Et gudfryktig liv krever stor utholdenhet, spesielt i tider med forfølgelse. Til alle tider, men spesielt i tider med forfølgelse, skal de troende styrke og oppmuntre hverandre. Det er avgjørende å vokse i modenhet ved å kjenne Skriften og ved å praktisere den. Ledere trenger forbønn og samarbeidsvilje.

Vi må ikke falle i loviskhet for å oppnå Guds velvilje eller frihet fra lidelse. Vi har velvilje fra Gud og kan gå inn til hans hvile fra gjerninger, bare på grunn av den nåde som finnes i Jesus. Søk med utholdenhet å vokse i gudsfrykt og modenhet, og sett ditt håp til Jesus Kristus og hans gjenkomst.

 

 

2v9: Se på Jesus, som har smakt døden og nå er herliggjort.

4v1-10: Hvil fra alle forsøk på å oppnå frelse gjennom gjerninger. Ta i mot hvilen i Jesu navn, som har frelst oss gjennom nåde, gjennom troen ikke av gjerninger.

5v12-14: Søk å vokse til modenhet i tro. Studer Bibelen så du både forstår og lever etter den i hverdagen.

10v32-39: Hold ut i lidelser og forbli tro mot Gud. Hold fast ved Guds frelsesløfte, se med håp fram mot Jesu gjenkomst og fortsett å leve i gudsfrykt.

12v12-17: Styrk svake eller motløse troende. Vær på vakt så du ikke blir fristet til ikke lenger å følge Jesus på grunn av forbigående lidelser. Forbli overgitt til Herren.

13v17-18: Be for ledere. Søk å samarbeide med dem og vær en glede for dem.

2. Troens vandring

Troens vandring er en fantastisk prosess, der du blir stadig mer fri i Kristus.

Gjennom troen på Kristus som vår øversteprest, vet vi at vi har en som forstår våre fristelser og kan tilgi oss og sette oss fri.

Fortsett å sette din lit til Jesus hver dag. Vit at du helt og fullt kan stole på Ham, som er den samme i går og i dag, og til evig tid.

 

 

2v14-15: Forstå at Jesus har beseiret dødens makt og frigjort deg fra dødsfryktens trelldom.

2v16-18: Gå til Jesus når du blir fristet. Bli styrket og trøstet ved at du vet at Han forstår hvordan det er å bli fristet og at Han er i stand til å hjelpe deg.

4v12-13: La den Hellige Ånd få overbevise deg gjennom Guds Ord. Forstå at overbevisning om synd er uttrykk for Guds barmhjertighet. Det førert til tilgivelse, som igjen fører til frihet.

4v14-16: Kom frimodig til Guds nådetrone. Snakk åpent med Ham. Tro at Jesus forstår deg og er der for deg.

11v1-3: Lær om tro av livshistorien til troens helter i dette kap. Forstå at tro er tillitsfull forvissning om det vi håper og visshet om det vi ikke ser.

13v8: Tro at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

3. Veien til hellighet

Vi er i stand til å søke hellighet i hverdagen, fordi vi er gjort hellige gjennom Jesu fullkomne offer på korset. Han ga seg selv en gang for alle, for å gi tilgivelse fra synd. Han ga seg selv en gang for alle, for å tilgivelse fra synd. Hans offer var endegyldig, det trengs ikke mer enn det for å få tilgivelse.

Jesu offer åpnet veien for alle som er helliggjort av Ham, så de kan gå inn i vår hellige Guds nærhet. Vi er fri fra syndens og dødens makt og kan begynne å leve av bare nåde. Vi er fri til å leve som Jesus, la hans offer frigjøre deg fra synd så du kan leve ditt liv i hans nærhet og ære Ham i alt du gjør ved hans uendelige store nåde.

 

9v26-28: Ta i mot Jesu offer som for alltid sikret en personlig og fortrolig adgang til Gud (10v22). Vent ivrig på hans seierrike komme.

10v8-10: Bli helliggjort, atskilt, gjort hellig gjennom Jesus. Han som fullførte Guds vilje ved å ofre sin kropp som det endelige, fullkomne offer for synd. Forstå at det aldri vil bli behov for noe annet syndoffer.

10v14: Forstå at vi er fullstendig helliggjort samtidig som vi blir helliggjort. Gud virker fram i våre liv den helligheten som Han allerede har fullført gjennom Jesu fullbragte verk.

12v1-2: Se på Jesus og ingenting annet. Han som begynte og skal fullføre livsløpet ditt. Ta imot Guds formaning og vit at den fører til fred og rettferdighet.

13v19-22: Vær forsiktig så du ikke lar deg forstyrre av kristne trender eller 'nye lærer', som kan føre til loviskhet. Vi må leve hellige liv, men ut fra et trosfylt hjerte fullt av nåde. Hold Jesu død på korset -for dine synder - i fokus.

4. Veien til hengivelse

Les og tilbe Gud for alt han har gjort, og for Hans personlige storhet og overlegenhet. Les brevhenvisninger mens du ber den Hellige Ånd vise deg Jesu herlighet og majestetiske storhet.

La sannheten i dette brevet føre til at du retter blikket mot Jesus, og uten å nøle kommer fram for Guds ansikt med frimodighet. Gi Ham ære og hengi deg til Ham på nytt av hele ditt hjerte.

1v1-4: Tilbe Jesus: Han er overlegen alt annet på alle måter. Grunn på disse versene. Be den Hellige Ånd åpenbare Jesus for deg.

9v11-15: Konsentrer din tilbedelse om Jesus, han som med sitt blod renser din samvittighet så du kan hengi deg til å tjene Gud.

10v19-22: Gå med frimodighet inn i Guds nærvær. Forstå at Jesus, øverstepresten, er den levende veien du kan nærme deg Gud gjennom uten å nøle. Du er velkommen i Hans nærvær.

10v24-25: Kom ofte sammen med Guds folk.

11v6: Vær viss på at Gud lønner dem som flittig søker ham

13v15-16: Det offer vi skal bære fram for Ham, er tilbedelse, lovprisning og takk til Herren.

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund