TRO I PRAKSIS -2.TIMOTEUSBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

 

Å leve i gudsfrykt, vil si å forsøke leve slik Gud har bedt oss om å leve, hvilket innebærer å studere og leve etter Skriftene. Den som gjør dette, vil bli levende korrektiver for dem som ikke gjør det, og må derfor ofte regne med forfølgelse.

1v3: Legg vinn på å ha ren samvittighet overfor Gud og mennesker

1v7: Husk at det ikke er Gud som ønsker at vi skal være motløse

2v15:Gi deg tid til å studere bibelen. Bli en bevisst fortolker av skriften.

3v12: Forstå at et gudfryktig liv ofte vil føre med seg forfølgelse.

2. Veien til hengivelse

Hengivelsen til Gud vokser, når du lærer å være avhengig av Den Hellige Ånds liv i deg gjennom Hans iboende nærvær og de åndelige gavene han har gitt deg.

 

1v6: Vær trofast i bruken av gavene Den Hellige Ånd har gitt deg. Disipliner deg selv til stadig å bruke dem med frimodighet og kjærlighet.

2v1: Vær sterk i nåden, ta i mot Guds kraft til å gjøre Hans vilje gjennom deg.

2v22: Hold deg unna enhver kjødelig utskeielse. Hengi det gil et åndfylt liv i en åndsfylt tjeneste og bær Åndens frukt.

3. Veien til hellighet

Den som jager etter hellighet, må gjøre det med åndelig visdom, åndelig innsikt og et klokt verdisyn, og være klar over at en teologisk diskusjon for diskusjonens egen skyld ikke har noen hensikt.

Unngå dermed dette. Oppmuntre i stedet andre til å leve gudfryktig, så de ikke så lett lar seg lure av falsk gudsfrykt.

 

2v1: Bli styrket av Guds nåde

2v14: Vær oppmerksom på at tomme teologiske diskusjoner kan være ødeleggende og sjelden er til hjelp

2v24-26: Unngå å bli trukket inn i diskusjoner eller krangler. Lær å oppmuntre andre til å tro på og praktisere sannhet, men gjør det på en mild og vennlig måte.

3v5: Ikke bli forført av sjargong eller religiøsitet. Se etter ekte åndelighet og gudsfrykt hos andre.

 

 

4. Troens vandring

Troen er absolutt sikker på Skriftens guddommelige inspirasjon. Derfor setter den troende Bibelen høyt, og står frimodig fast på dens lære når den blir motsagt.

Vær klar over menneskenes tendens til å gli unna kravene sannheten stiller og i stedet høre på det de liker å høre.

 

2v9: Guds ord er ikke bundet

3v16: Gi akt på Guds ord, så du setter det høyt. Anerkjenn den guddommelige inspirasjonskilden. Underlegg deg den, helt og fullt.

4v5: Bli ikke frustrert over motstand, men stå fast. Vær utholdende og trofast i det Gud har betrodd deg.

 

5. Bli motivert til tjeneste

En evangeliets tjener er først og fremst en tjener av Guds Ord, og en som frimodig og sterk deler budskapet med andre. Verdsett Guds ord, forsvar det med utrettelig iver og formidle sannheten slik den står skrevet.

Dette er ingen enkel oppgave, ettersom Guds Ord møter voldsom motstand. Derfor må den som tjener, tjene som Guds ord, lære seg at tålmodighet og utholdenhet, samt hardt arbeid må til for å lykkes.

 

1v8: Forkynn evangeliet frimodig og uten frykt!

1v9: Gud har frelst oss og kalt oss med et hellig kall.

1v13-14: Anerkjenn at Guds ord er en skatt av uvurderlig verdi. Vokt den omhyggelig og hold fast på sannheten som du har motatt. Ikke la fienden forpurre den.

2v2: Formidle sannheten med nøyaktighet og renhet. Finn og tren andre til å gjøre det samme.

2v3-7: Lær av eksemplene til 1) soldater som tåler overlast 2) idrettsfolk i hardtrening og 3) hardt arbeidende og tålmodige bønder, hva det vil si å tjene

4v2: Bli en hengitt tjener av Guds Ord. Vær beredt bestandig, enten det er beleielig eller ikke, til å legge det fram og tålmodig undervise det.

 

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund