TRO I PRAKSIS -2. TESSALONIKERBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

Jesus advarte oss og sa at vi ville bli forfulgt i denne verden (Joh16v33)

Apostelen Paulus ber oss utholde disse prøvelsene med tro og tålmodighet, i det vi først og fremst lider for Guds Rike. Vi bes også gå i forbønn for andre troende og se med forventning mot Jesu Kristi gjenkomst.

 

 

1v4-8: Overlat straffen til Gud -Han er rettferdig

1v11-12: Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning

3v3: Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

2. Veien til hengivelse

Midt i lidelse og forfølgelse er det viktig at vår hengivenhet til Jesus er sterk, at vi vokser i troen og er trygt rotfestet i Gud, vår Fars kjærlighet. Søk å kjenne Gud.

Lev i et stadig dypere forhold til Kristus, slik at du er i stand til å stø støtt når du møter motstand.

 

 

 

1v3: La troen vokse seg stadig rikere, og kjærligheten .. bli større

2v16: Gud, vår Far, har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp

2Tess3v5: Be Herren lede vårt hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!

3. Veien til hellighet

I vår jag etter hellighet er det to mål vi skal strebe mot: Den Hellige Ånd og kjennskap til Bibelen, sannhetens ord.

Bruk daglig tid til Bibelen.

Ta imot i lydighet det du leser.

Ønsk den Hellige Ånds gjerning i deg velkommen.

 

 

2v13: Vi er utvalgt, helliget og trodde sannheten ved Ånden

3v3 og 16: Be om fred fra Herren

 

 

4. Troens vandring

 

En vandring i tro innebærer at man elsker og holder fast på sannheten i Bibelen.

Når vi tror på sannheten og lærer av Den Hellige Ånd å skjelne mellom hva som er rett og galt, blir vi i stand til å se Guds sanne gjerninger.

 

 

 

 

2v9-10: Ta imot kjærlighet til sannheten, så dere dere kan bli frelst

2v15: Stå derfor fast, søsken, og ta vare på overleveringene dere har motatt

3v1-2: Be at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, .. Og be om at vi må bli reddet fra dårlige og onde mennesker¬†

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund