TRO I PRAKSIS -1. TESSALONIKERBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

Et gudfryktig liv karakteriseres ved at man lever for å behage Gud. Ved Jesu offer har vi allerede fått nåde hos Gud. Derfor må vi leve et liv som reflekterer denne nåden. I likhet med Jesus, må det vi gjør være frukter av tro og kjærlighet, og ved at Gud æres i alt det vi gjør.

Når ikke-troende ser oss, skal de kunne se og gjenkjenne Gud som er kilden til vår gudsfrykt. Å leve i kjærlighet, ære og bønn -ved den Hellige Ånd er noe av det Tessalonikerbrevene oppfordrer oss til.

 

1Tess1v3-4: Vær virksomme i tro, arbeid i kjærlighet og hold ut i håp til vår Herre Jesus Kristus

1Tess3v9-10: Lev til glede for dem som har med dere å gjøre

1Tess4v1: Det er potensiale for vekst..

1Tess4v9-12: Sett deres ære i å føre et stillferdig liv, pass deres egne plikter og arbeid med hendene

1Tess5v12-22: Vis andre kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. Lev i fred med hverandre!

2. Veien til hengivelse

Jesus, vår Herre, som kommer igjen -står i sentrum for den troendes innvielse og håp. Vår tilbedelse av Jesus omfatter også det som skal skje ved Hans gjenkomst.

La håpet om Hans komme styrke og trøste deg, når du innvier deg til den Herre Jesus Kristus.

 

 

1Tess1v10: Vent på hans Sønn fra himmelen

1Tess4v13-18: Jesu gjenkomst gir en helt ny situasjon

1Tess5v1-11: Jesus døde for oss for at vi skal leve sammen med ham

2Tess3v5: Be Herren lede vårt hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!

3. Veien til hellighet

Det er sant at vi er helt igjennom helliggjort i Kristus.

Det er like sant at Gud kaller oss til å arbeide på vår helliggjørelse. Det vil i praksis si at vi lever etter det Gud allerede har virket i oss.

I dette brevet beyr jag etter hellighet, at du lever ett liv som er Gud verdig ved den Hellige Ånds kraft, og alltid husker at du er kalt til Hans rike og herlighet.

 

 

1Tess4v3-6: Guds vilje er at vi skal være hellige

1Tess4v7-8: Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv

1Tess5v21: Hold fast på det gode

1Tess5v23-24: Be fredens Gud, hellige oss helt igjennom

 

4. Troens vandring:

Troens vandring er preget av forventning og håp. I tro ber vi og forventer å se at Gud virker gjennom sin menighet i dag med tegn og under.

I tro tar vi imot Bibelsk forkynnelse med håp om at Gud, ved sitt Ord, mer og mer vil forvandle oss til sitt bilde. I tro venter vi og ser fram til Herren Jesu gjenkomst.

I Ham har vi alt vår håp.

 

 

 

1Tess1v5: Tro må vise seg i innvolvering og identifikasjon, og skapes av Den Hellige Ånd

1Tess2v13: Guds ord er virksomt i oss som tror.

1Tess4v16-18: Håpet om Jesu gjenkomst skal gi trøst og mot

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund