TRO I PRAKSIS -1.PETERSBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Troens vandring

Troens mål er frelse. Derfor er troen mer dyrebar enn gull. Når vi går gjennom prøvelser og lidelser, renser Gud troen vår. Gull renses ved ild, når temperaturen blir høy nok, kommer slagget til syne på overflaten-og kan fjernes.

Det gjelder også vår tro. Når vi gjennom prøvelser, ser troens urenhet komme til overflaten, ber vi om tilgivelse, så vi kan bli rene. Ta imot Guds rensende verk i livet ditt. Det er et uttrykk for Guds nåde mot deg, og vil gi ham pris og ære.

 

1v3-5: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, 5 dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.

1v6-7: 1 Pet 1,6-7 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

1v9: for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.

3v3-4: Kvinner: La ikke ytre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine klær, være det som pryder dere, 4 men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud.

3v7: På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er en svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret.

5v5-7: Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 6 Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. 7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

 

2. Veien til gudsfrykt

Vi oppfordres til å leve gudfryktig, også under prøvelser, lidelser og forfølgelse. Omstendighetene innvirker ikke på gudfryktige prinsipper for livsførsel. Enten vi er elsket eller hatet, skal vi velsigne andre.

Enten vi blir godtatt eller forfulgt, skal vårt liv og vitnesbyrd handle om frelseshåpet i Kristus. Fasthet i et gudfryktig liv, uansett ytre omstendigheter, er den sanne testen på vekst i gudsfrykt.

 

2v11-12: Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. 12 Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer.

2v21-24: Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. 23 Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. 24 På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.

3v15: men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.

4v9-10: Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. 10 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.

1 Pet 5v6-8: Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. 7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.

3. Veien til hellighet

Vi er renset i Jesu Kristi blod, som gjør oss hellige. Den Hellige Ånd setter oss til side, for at vi skal lyde og leve et hellig liv. Lev i hellighet og ær Herren, for du vet at din frelse ble kjøpt med den høye prisen som var Hans eget liv.

Innvi deg som respons på det Herren har gjort for deg, til å gjøre Hans vilje resten av ditt liv.

 

 

1v2: de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!

1v14-15: Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. 15 Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd.

1v17-19: Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i gudsfrykt den tiden dere ennå er her som fremmede. 18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.

1v23: For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir.

2v1-2: Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, 2 og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse.

4v2: Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen å leve i kroppen.

 

4. Veien til hengivelse

Overgi deg til å elske Jesus Kristus, selv om du ikke ser Ham. Ved å elske Ham og tro på Ham, forløses en ufattelig glede og herlighet. Ta tid til å studere GT-profetiene om Jesus og deres oppfyllelse i NT.

Vit at engler lengter etter å få se dette og at bibelstudier er et privilegium. Tilbe Jesus, pris og ær Ham. Opphøy Herren trofast, også når du vet at de vil føre til forfølgelse, og husk at Guds herlighet og Ånd vil hvile over deg midt i lidelsen.

 

 

1v8: Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord,

2v4-6: Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, 5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. 6 For det heter i Skriften: Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

2v9: Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

4v12-19: Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. 13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. 14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 15 La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. 16 Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. 17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 18 Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund