TRO I PRAKSIS -KOLOSSERBREVET

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven)

TRO:
PRAKSIS: Bilde

1. Veien til Gudsfrykt:

Ofte prøves vår gudsfrykt i vårt forhold til andre. Kolosserbrevet utfordrer oss til å føre med oss Kristi liv og karakter, inn i måten vi forholder oss til andre på.

Vi skal hente vår styrke fra kraften og maktern i hans herlighet, og vi må kvitte oss med den gamle levemåten.

Gud har gjort oss til nye skapninger i Kristus. La oss leve i stadig fornyelse, og elske hverandre på en måte som er verdig Ham.

 

1v10-11: Hans herlighet skal gi dere styrke

3v5-10: Legg av det onde og ifør dere det nye

3v12-14: Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige

3v15: La Kristi fred råde i hjertet

2. Veien til hengivelse

Forholdet til Gud styrkes, og vår hengivelse og tilbedelse av Ham blir dypere, når vi bruker tid på å be og studere Bibelen.

Det er viktig at Ordet og bønnen blir ett med oss, slik at det blir del av vårt 'åndelige DNA', og styrer og påvirker alle deler av livet.

Husk at bønn er dynamisk, samtidig som den er stille og reflekterende. Bestem deg i dag for å investere tid til å snakke med Gud, og lære Ham og hans veier å kjenne i Ordet. Dette er en livsviktig nøkkel til en åndsfylt, åndsdannet og åndskraftig hengivelse.

 

 

1v25-29: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! 

3v16-17: La Kristi ord få rikelig rom hos dere! 

4v2: Vær utholdende i bønn

3. Veien til hellighet

Jesus har sikret oss en fullkommen frelse.

I Ham mangler vi ikke noe. Vi lever ikke hellige liv for å oppnå rettferdighet, det har vi allerede. Vi gjør det fordi vi allerede er rettferdiggjort.

La oss derfor vende oss fra loviskhet, som bare virker som visdom, -ettersom vi vet at den i virkeligheten er maktesløs. Den kan ikke legge noe til Kristi fullkomne frelsesverk.

 

 

1v13-14: I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene

1v21-23: Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige

2v16-23: Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd.

3v1-4: Søk Kristus og det som hører Ham til

4. Troens vandring:

 

Kolosserbrevet tegner et tydelig bilde av Jesus, som den som er over alt og alle.

 

La troen vokse når du ser hvor stor Jesus er, og alt Han har utrettet for vår skyld.

(Du vil også finne mange andre vers om han i dette brevet.)

 

 

 

1v15: Kristus er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

1v16-17: I ham er alt blitt skapt

1v18: Han er hodet for sitt legeme.. kirken.

1v19-23: Ved ham ville Gud forsone alt med seg selv

2v9: i hans kropp bor hele guddomsfylden

2v11-15: Han gjorde oss levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, .. ,han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund