TRO I PRAKSIS -FILIPPERBREVET

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven)

TRO
Praksis Bilde

1. Veien til Gudsfrykt:

Jesus er vår mentor og vår rollemodell. Han valgte å uttømme seg selv, og frasi seg sitt omdømme og sine rettigheter. Ved å ta på seg menneskelig skikkelse, valgte Han ikke rikdom og makt, men kom som en tjener og døde en forbryters død. Jesus ydmyket seg i alt, derfor har Gud høyt opphøyet ham.

Kall til Gudsfrykt, er kall til disippelskap. Som Jesu disipler er vi kalt til å oppgi våre rettigheter, og bruke våre liv til å tjene andre for evangeliets skyld, og til ære for Gud.

2v1-4: Sett andre høyere enn deg selv

2v5-11: Ha samme sinnelag som Kristus, som ga avkall på sitt eget

2v20-21: Vær opptatt av Jesu Kristi sak, ikke din egen

4v8-9: Legg vinn på alt som er positivt

2. Veien til hengivelse

Søk å være en mann eller kvinne "etter Guds eget hjerte". Hengi deg til å strebe etter et mer inderlig fellesskap med Gud. Be Ånden skape en dyp hunger og lengsel i dag etter å se mer av Jesus.

 

Søk Ham av hele ditt hjerte og hele din sjel, glem det som var, og fokuser på det beste, som er Kristus og hans vilje for oss i evigheten. Vandre i tro, og fest blikket på Kristus inntil du ser Ham ansikt til ansikt.

 

 

3v7-11: Å være på lag med Kristus, er å være på det seirende laget. Alt annet holder ikke mål

3v12-14: Lev ikke i fortiden, men bli motivert av Kristus i nåtiden til å strekke deg etter evigheten

3v15: Søk Guds rettledning til åndelig modenhet

4v6-7: Vær ikke bekymret for noe, men legg alt fram for Gud i bønn

3. Veien til hellighet

Filipperbrevet lærer at rettferdighet, hellighet og enhver form for renhet bare kan oppnås ved tro på Jesus Kristus. Alle troende har del i denne nåde.

Når vi i tro fokuserer på Jesus, og ikke på omstendigheter,
gir det oss seier i Ham.

 

 

1v7: Følg Paulus' eksempel og vær opptatt av andre troendes ve og vel

2v12-13: Vær ikke øyentjenere, men søk Gud -som er den som virker i oss

3v9: Det er i troen på Kristus vi blir erklært rettferdige, ikke av egen fortjeneste

4v4: Gleden i Herren skal være deres styrke

4. Troens vandring:

Når vi vandrer i tro, må vi lære å se våre nåværende omstendigheter i lys av Guds vilje og planer for framtiden. Gud gjør sin gjerninge i oss nå, og vi kan utholde lidelser -for vi vet at belønningen er så mye større.

Vi kan være tilfreds under alle forhold nå, for vi vet at vi skal få all Guds rikdom i herlighet.

 

 

1v6: Sett din lit til Guds makt og trofasthet

1v21-24: Grunnen til at Gud ikke tar oss rett hjem, er at vi skal tjene andre. Vi har det beste igjen

1v29-30: Ingen etterfølger av Kristus er unntatt lidelse

4v11-12: Vi skal tjene Gud under alle forhold

4v13: Gud vil gi oss styrke til dette

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund