TRO I PRAKSIS -1 JOHANNES BREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven)

TRO
Praksis Bilde

1. Troens vandring

Det sterkeste uttrykket for tro, er å tro at Jesus er Herre og Frelser, og at man tar imot det evige livs dyrebare gave. I vårt trossliv må vi åpne oss og ta i mot det den Hellige Ånd overbeviser oss om, slik at hjertene kan renses og være fri fra fordømmelse.

Vi må prøve åndene mot sannheten om Kristus, slik vi finner dem i Bibelen. Alt som fornekter Jesu herredømme og inkarnasjon, er ikke fra Gud og skal forkastes. Vår tro kan være uten frykt, for vi vet at Guds fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

2v25: Og dette er det han har lovet oss: det evige liv.

3v1: Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham.

3v21-24: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss.

4v1-6: Prøv åndene, om de bekjenner Kristus!

4v17-18: Guds fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

5v4: For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.

 

2. Veien til Gudsfrykt

Johannes lærer at vår kunnskap om Gud og vår kjærlighet til Ham, vil komme til uttrykk i vår lydighet mot Hans ord og vår kjærlighet til våre søsken i Kristus. Vi må ikke bare snakke om kjærlighet, men vise kjærlighet i praksis, ved å vise omsorg for den som er i nød.

For å si det enkelt: Hvis vi kjenner og elsker Jesus, lever og elsker vi som Ham Dette er likefullt et ideal, som ikke noe menneske har oppnådd; i så fall ville ikke Jesus ha behøvd å komme som vår Frelser.

Vi oppfordres like fullt til å leve med håpet og troen grunnfestet i Jesus Kristus og Hans verk.

2v3-6: Om vi kjenner Ham, viser seg i om vi holder hans bud

2v29: Når dere vet at han er rettferdig, skjønner dere at den som gjør det som er rett, er født av ham.

3v4-9: Den som er født av Gud lever ikke i synd

3v10-15: Vi skal elske hverandre, ikke hate våre søsken

3v16-18: Vår kjærlighet må vise seg i handling, ikke bare i ord

4v7-10: La oss elske hverandre med guddommelig agape-kjærlighet

5v14-15: Gud hører og svarer oss når vi ber om noe etter hans vilje

3. Veien til hengivelse

Lær den Hellige Ånd å kjenne: Når du leser Skriften skal du be at Han gir deg innsikt og forståelse. Da blir du grunnfestet i Ordet, og i stand til å skjelne mellom sann og falsk lære.

Be Den Hellige Ånd om å gjøre deg i stand til å kjenne Gud bedre, til å lære deg å be og elske Herren dypere. Ånden kommer for å åpenbare Jesus for oss.

2v26-27: Bli i Kristus, slik Ånden lærer dere

4v13-16: Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.

4v19: Vi elsker fordi han elsket oss først.

5v11-13: Gud vil at de som tror på Guds Sønn skal vite at de har evig liv

4. Veien til hellighet

I Johannes skrifter blir vi bedt om å leve et hellig liv. Ettersom Gud er kjærlighet, kaller han oss til å uttrykke denne kjærligheten i vårt forhold til andre. Derfor må vi ikke hate våre brødre og søstre i Kristus.

Tilgi fornærmelser raskt, så ikke sårbarheten og sinnet blir til bitterhet og hat. Ikke tro på løgneren som verden tilbyr. Den tilbyr bare begjær og stolthet. Skill deg fra avgudsdyrkelse. Vær ren og hellig i din kjærlighet til Gud.

2v9-11: Vi skal elske våre søsken og ikke føre noen til fall.

2v15-17: Det som er under den ondes domene i verden, bryter bare ned. Kjærlighet til Gud bygger opp

5v20-21: Vi har fått forstand, så vi kjenner den Sanne, men skal vokte oss for avgudene!

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund