Syner om dom, redning og resultat (Dan.7)

(fra 'Against the Stream' av J.C. Lennox Ch. 16, tilgj. som Kindle bok)

Resten av Daniels bok består av 4 syner Daniel selv hadde. To fra den babylonske perioden, og to fra den Medisk-Persiske. De to første synene skjedde i regjeringstiden til kong Beltsasar og skjer kronologisk forut for begivenhetene i Dan.6. De to siste visjonene hadde Daniel etter disse begivenhetene. (Dan 7 synes å henge naturlig sammen med Dan 8, og kap 9 med avslutningen av boka i kap.10-12. Den første visjonen dateres til det første året kong Beltsasar regjerte, så det inntraff omkring ti år før det som berettes i kap.5) Havet som gir grunnlag for det som skjer, brukes av og til om urolige og omskiftelige folkehav. I motsetning til det som skjedde ved skapelse da Guds ånd lå over havet, med liv i form av planter, dyr og mennesker som resultat, kommer det nå fire dyr opp fra havet som vil fortære liv hos millioner av mennesker.

Bilde 1.Dan.2: Nebukanesar hode av gull

Neb-statue

Synene, som Gud bruker for å gi Daniel innsikt i det som skal skje, inneholder en zoologisk hage av merkelige og skremmende dyr. Det første av synene i kap 7, er av 4 ville dyr, som avbilder 4 riker. Det danner en slående parallell med synet av statuen i kap. 2. Begge visjoner konsentrerer om det 4. riket og dets endelige ødeleggelse. Det synes ikke ufornuftig å formode at disse to synene representerer to ulike måter å se på de samme fire rikene. I kap 2 identifiseres 2 av rikene: hodet av gull er riket til kong Nebukanesar (2v38) og etter ham (2v39) refererer til det medisk-persiske riket. Bildet av dyrene benyttes for å fortelle oss mer om hvordan rikene var. Vi setter opp flg. sammenligning:

 

Kap. 2

Kap. 7

En gjennomgang av hele forløpet av hedenske riker

En gjennomgang av hele forløpet av hedenske riker

Fire riker i skikkelse av en mann (statue)

Fire riker i skikkelse av ville dyr

Den fatale svakheten i en usammenhengende blanding av jern og leire i føttene

Den skjulte styrken, en skremmende blanding av dyrisk styrke med menneskelig intelligens

Hele statuen ødelagt av en stein, dannet av guddommelig kraft. Det universelle Messianske-riket skissert.

Det siste dyret ødelagt og universell makt gitt til Menneskesønnen

Kap 7. deles naturlig i 4 deler, hver innledet med uttrykket: Jeg så /deretter så jeg.. v2ff: tre dyr introduseres v7ff: Det fjerde beistet og dets dom og ødeleggelse v13ff: Menneskesønnens komme og hans overtakelse av kongemakten v15ff: Forklaring av synene-spesielt det fjerde dyret og dets endelikt.

4 dyrDe 4 dyrene

Det første dyret i Daniels zologiske hage er et merkelig hybrid-dyr av løve og ørn. Det er arkeologisk bevis med at en løve benyttes til å representere Babylon. I profeten Jeremia, finner vi samme type billedspråk (4v7 og 50v17). Han beskriver spesifikt Nebukanesar som en ørn (48v40; 49v22). Det andre dyret er en bjørn, som symboliserer det medisk-persiske riket. Leoparden med vinger, som det tredje dyret kommuniserer forestillingen om stor hastighet. Det passer godt som et symbol for det greske riket, som under Alexander den store erobret landområder med legendarisk hurtighet. Dens fire hoder passer med at riket etter hans død ble delt i fire deler. Etter synet av disse tre dyrene, kommer en pause.

Bilde 2. Dyr er bilde på 4 konger

I det fjerde synet blir Daniels udelte oppmerksomhet fokusert på et skremmende beist, (7v7): " Deretter så jeg i nattsynene, og se! - et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn." Daniel så mens et annet lite horn grodde opp, blant de ti hornene, og erstattet tre av dem. Ved å se nøyere etter, kunne Daniel se at det merkelige hornet hadde menneskelige øyne, og en munn som talte store ord (7v8). Det virket helt surrealistisk.

Et glimt av himmelen

Mens han så endret scenen seg. Han så plutselig inn i en annen verden: inn i selve himmelen, universets troe. Det var et skrekkinnjagende, svimlende syn. Han så den opphøyde figuren til den gamle av dager som tok sin plass på tronen, som lignet en flammende ild. Tronen hadde ild-hjul og en elv av flammende ild fløt ut fra den. Guds hellighet er absolutt. Han er en fortærende ild. Om den gamle av dager hører vi bare at han tok plass på tronen, og at klærne var hvite som ull og håret på hans hode som ren ull (7v9). Et bilde av flekkfri renhet og visdom av dommeren som sitter prektig på tronen framfor en skare på 100 millioner! En visjon av universets høyesterett. Selv mens domsbøker ble åpnet fortsatte det 4.beistet å tale store ord, i det det ble drept. Det kommer en ny pause, inntil Daniel ser et skjellsettende syn for hele den bibelske åpenbaring. Daniel ble dypt uroet av disse synene, og ønsket å vite hva de innebar. Daniel spurte en av dem som sto der og bad om forklaring, som han fikk.

Gud utfrir ikke alltid

Bilde 3: Det 4. dyret i Daniels syn

4-dyrDaniel var spesielt opptatt av de 4.beistet, og han fikk en forklaring på at dyrets makt skulle overvinne de hellige. Så langt hadde Gud intervenert overfor Daniel og hans venner, men i forhold til det 4.beistet gjorde han det ikke. Hornet på det 4.dyret representerer en fryktelig fiende for Guds folk, som vil krige mot og beseire dem. Øynene på det 4.dyret symboliserer menneskelig innsikt og intelligens, altså koblet sammen med brutal dyrisk makt og styrke. Mange av verdens barbariske regimer, har vært styrt av høyst intelligente mennesker som skaffer til veie politisk makt. Ett av hovedmålene til en slik makt, nazi-Tyskland, var nettopp det folk Daniel tilhørte, jødene. Det 20.århundre med sine diktatoriske, barbariske regimer, var det blodigste i historien, med hundrevis av millioner som måtte dø for maktlysten i diktaturer både på høyre- og venstre-siden. I hendene på slike beist måtte mange millioner dø, både kristne, jøder og andre.

Dette reiser det ondes problem: Hva skal vi tenke og tro når vi betrakter de mange trofaste troende, som har blitt og blir offer for alle typer av skjult tortur og vold som mektige, hjerteløse menneskelige beist kan utvise. Daniel tar opp problemet flere ganger. Problemet med det moralsk onde er ufrakommelig: hvorfor forhindrer ikke Gud lidelse, om han kan det? Svaret som visjonene gir, er tredelt:

1. Det skal komme en dom-der rettferdighet inntreffer. 2. Menneskesønnen vil komme og dømme menneskene. 3. De hellige skal motta kongedømmet fra Menneskesønnens hånd.

1. Det skal komme en (rettferdig) dom

dommenOm det kan være vanskelig å tyde detaljene, er hovedlinjen klar: Verden skal ikke fortsettes å bli underkuet av brutale, amoralske regimer for alltid. Det vil komme en dag da Gud vil sette en stopper for det onde. Det vil komme en dom over alt det onde. {Dessverre har det moralsk onde fått innpass i alle mennesker (sml. ugresset i hveten), ellers hadde det vært mulig å rydde det onde vekk, uten å sette en stopper for verden. Om ikke Gud hadde vært så opptatt av at mennesker kan få anledning til å vende om, som også skjer i større tall nå enn noensinne, så hadde det også kunnet skje tidligere. (2.Pet3v9)-oversetters kommentar.} Det er noen som mener at jo mindre en sier om en kommende dom, desto bedre. Gud er jo kjærlighet, og snakket om dom virker avskyelig og middelaldersk. Vi skal prøve å vise at de har feil. Salmister i GT hadde lenge før Daniel sett fram til en rettferdig dom fra Guds side.

Bilde 4. Dommen

Om man lider under diskriminering, urett, trakassering eller regelrett forfølgelse, så er den mest framtredende tanke: 'Hvor lenge skal dette vare?' og 'Vil noe noensinne bli gjort med dette?' Menneskelige vesener lengter etter rettferdighet, likevel erfarer mange det ikke i dette liv. Det Daniel sier er at dette ikke er enden på visa. En dag vil ultimat rettferdighet bli utmålt. Det er holdt regnskap og alt det skrekkelige og onde mennesker har gjort, skal få sine rettferdige dommer. Her i kap. 7 ødelegges det forferdelige 4. dyret, og en lik en menneskesønn tar over makten for alltid. (7v13-14). Beskjeden er sterk: Samme hvor sterkt, eller uovervinnelig onde makter noen tider virker, så vil de ikke regjere for alltid.

Menneskesønnen2. Menneskesønnen vil komme

I Nebukanesars syn i kap.2 ble den ustabile statue-kolossen ødelagt av overnaturlig stein, som til sist fylte hele jorda. Det ustabile og midlertidige ble fjernet av noe stabilt og permanent. Her i kap. 7 ble et utrolig mektig dyr ødelagt, og e Menneskesønnen, et menneskelig vesen, tar over kongemakten for alltid. (7v13-14) Synet inneholder et kraftfullt budskap. Maktpolitikkens despoter, samme hvor uovervinnelige de synes, vil ikke alltid regjere. Et perfekt menneske, Menneskesønnen, vil komme med makt til å ta over fra dyrene og regjere i perfekt rettferd. Jungelens lov vil for alltid opphøre. Dette holder fram et strålende håp til en fortvilet samfunn.

Bilde 5. Menneskesønnen

Videre lever vi i en privilegert tid, da vi kjenner hvem Menneskesønnen er. Lenge etter Daniels tid kom han, Jesus Kristus, til jorda og fremmet Guds program på kraftfullt vis. Han brukte tittelen Menneskesønnen som en unik beskrivelse av seg selv. Daniel forteller ikke eksplisitt at Menneskesønnen er den endelige dommer, selv om det rimelig kan formodes ut fra det han sier. Herren Jesus uttaler denne rollen eksplisitt.

Guds rettferd vil formes ut fra likeverd (by peer). Det er mennesker som har syndet, det vil være et perfekt menneske som bringer rettferd og holder dom. Ikke lenge etter Jesus hadde sagt ordene ovenfor, ble han arrestert og stilt for retten av det høye råd. Det avgjørende punkt i kryssforhøret kom da øverstepresten, som agerte som dommer, stilte ham dette spørsmålet. Medlemmene i det høye råd visste alle at Jesus hevdet å være den som deres profet Daniel hadde sett i sine syner. Han var "Den høyestes hellige, som skulle "motta kongeriket og beholde det til evig tid, i evigheters evighet" ("Dan 7v18) Jesus hevdet å være den som ble overgitt " Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen" på sitt folks vegne. Tittelen menneskesønn i konteksten hos Daniel innebærer en som kom "med himmelens skyer". Det innebærer en guddommelig person, ikke bare menneskelig. Da lederne i det høye råd hørte Jesu påstand, ble de ville av raseri. De brøt ytterligere flere av de restriksjonene som lå på utøvelsen av jødisk rettspraksis (Lenke).

For Daniel og vennene hans, grep Gud inn og reddet dem. Men som Daniels venner hadde sagt, var det ikke sikkert han kom til å gjøre det. Slik ble det for Guds sønn, Jesus Kristus, som det ikke fantes synd i. Han er den som er verdig å ta over all makt og verdighet, til denne lidende verdens store lettelse. Dette er den store historien, som alene får historien til å bli meningsfull. Seks hundre år etter Daniel sa Jesus at de Menneskesønnen ved Guds høyre hånd, skulle komme med himmelens skyer. Dette skal bli en realitet, og den første kristne martyr, Stefanus, bekreftet dette via et syn han hadde rett før han døde. Igjen produserte dette utsagnet samme resultat: de gikk inn i et dyrisk, morderisk raseri, og steinet Stefanus til døde.

Det faktum at Jesus er Menneskesønnen har gitt styrke til Daniel, Stefanus og talløse andre i historiens løp til å møte den slags vilt raseri. Det eneste som kan stabilisere sinn og stålsette hjertet til troende, er en stødig visjon av Ham som er gitt all makt i himmel og på jord, og som en dag vil komme i himmelens skyer, slik som han forlot jorden sist gang.

3. De hellige vil motta kongedømmet.

Bilde 6. Den store flokk i himmelen

den store hvite flokkOrdet hellig betyr en som er 'satt til side' og atskilt fra synd. For vanlige mennesker, kan dette bare skje i samband med Menneskesønnen, som ble dømt i den saken vi alle fortjente å bli dømt i. Det er disse som endelig vil få del i Kristi rike. I tråd med dette uttalte Menneskesønnen til sine disipler at de til slutt ville få del i hans kongerike på en meget spesiell måte: Matt 19v28: Jesus sa til dem: "Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. På samme måte minner Paulus sin multikulturelle menighet i Korint: 1 Kor 6v2a: Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?

Men hvordan er det mulig for mennesker som er døde for to tusen år siden? Om døden er det siste, vil de hellige aldri motta Riket. Vi har av og til problemer med å vite hva vi skal si til mennesker som har blitt agnostikere eller ateister, kanskje ut fra det ondes problem. Men det er også viktig å si at ateismen ikke har noe svar i forhold til det onde. De fleste mennesker får ikke oppleve rettferdighet i dette livet, og om det ikke er noe mer etter døden, vil rettferdighet aldri inntreffe. Men ateismen har ikke rett i at døden er det siste. Mot slutten av Daniels bok, ser vi at en oppstandelse skal komme (Dan 12,2-3 Mange av dem som sover i jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky. 3 De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid.) I kap. 7 er det ingen spesifikk omtale av en oppstandelse, men synet av 100 millioner mennesker foran tronen, fører til det åpenbare spørsmål: 'Hvordan kom de dit'? Det bibelske svaret på dette kommer først i Joh.Åp.baring. Johannes forteller hvem de er.

Scenen i Joh. Åpenbaring forklarer det Daniel så i sine syner, om dommen av et beist som har eliminert millioner av mennesker. De mennesker som ble offer for uretten, er blitt vakt til live og ser til at rettferdighet inntreffer. De er blitt vakt til live for å stå for Guds trone, og det er Gud som tørker deres tårer. Det forteller oss at Gud er sensitiv til skriket fra hjertet til oppsamlet sorg i vår erfaring. Gud vil til slutt tørke bort sår og smerte og erstatte det moe noe usigbart vidunderlig. Apostelen Paulus bekrefter dette håpet. Han erfarte overnaturlig utfrielse ved flere anledninger, men slik Daniels venner sa er det ikke sikkert vi blir utfridd. Paulus ble ikke spart, men led martyrdøden under 'beistet' som var Nero. Før det skjedde skrev han i et brev fra fengselet i hovedstaden til 'riket av jern' for å oppmuntre sine medtroende. Paulus ber oss holde ut. Gud elsker oss virkelig og bil føre oss til vår bestemmelse, selv om vi kanskje må forlate verden med mange uløste spørsmål og uvissheter.

Profetisk visjonEn visjon for framtiden.

Daniel ville vite mer om det 4.dyret/riket: 'Hva betød de ti hornene, og det lille hornet med øyne som uttalte store ord og drev krig mot de hellige og vant over dem'?

Bilde 7. Profetisk visjon

Vi kommer nå til spørsmål som det er ulike meninger om. Det er rett å holde fast på at det er de generelle prinsippene som er de viktigste. Fortolkninger er befengt med vanskeligheter og kan ofte føre til upassende dogmatisme og ukristelig småkrangel. Vi har allerede sett at det skjer forferdelig forfølgelse av kristne av hjerteløse regimer/grupper. Det som Daniel beskrev har pågått i århundrer. Vi kan merke oss at forutsigelsene synes å bli mer og klare, desto nærmer vi kommer deres oppfyllelse. {I tillegg har vi at profetiske vyer gjerne kan innbefatte flere nivåer og dimensjoner. En kan se fjelltopper langt unna og tolke dem som like nære mye tidligere begivenheter etc. -oversetters merknad.} Når det er sagt, kan vi angi en vanlig tolkning, uten å påstå at det er den fullstendige eller endelige.

La oss først se om det er andre steder i bibelen vi finner en beretning lik synet Daniel hadde i kap. 7. Da finner vi et meget likt syn. Vi noterer oss felles trekk med synet Daniel hadde i kap.7:

horn-munn

Dyret hadde 10 horn, som ble sagt å være 10 konger

Dan. 7v24 sml. Åp.bar.17v12

Dyret ytrer hatske ord

 

Det går til krig mot de hellige og seirer

 

Dets makt er begrenset:

Dan: tre og en halv tid Åp.bar: 42 mnd.

Dyret i Åp.bar. kombinerer trekk til de første tre dyrene i Daniels visjon:

som en leopard, føtter som en bjørn, og munn som en løves

Bilde 8. Det 4.dyret med munn og øyne

Dyret i Daniel kap.7 blir dømt i kontekst av Menneskesønnens komme på himmelens skyer, dyret i Åp.bar. blir ødelagt ved at rytteren på den hvite hesten ankommer -han som er Guds Ord, kongers konge og herrers Herre. Daniel 7 og Åp.bar. 17 beskriver tydelig samme begivenhet, på meget likt, symbolsk billedspråk. Spørsmålet blir: 'Hvem er dyret i synet et symbol for?' La oss igjen se om det finnes beretninger lik denne, der Skriften omtaler i ikke-symbolsk språkdrakt. Passasjen som umiddelbart kommer en i hu, er 2.Tess.2 der Paulus skriver om Kristi gjenkomst.

Ikke underlig har det vært mye tale om hva som omtales her. I hver generasjon har det vært folk som hevder de har identifisert dyret. 2.Tess. omtaler lovløshetens hemmelighet. Åp.bar.17 omtaler et tall knyttet ti dyret, det velkjente 666 (Åp.bar.13v18). Koden er antagelig et gematria, som ofte kan sjekkes relativt enkelt opp mot aktuelle kandidater.. Dyrets tall er også et menneskes tall, og det er kanskje det mest fryktelige ved det. Statens makt vil sikres ved at et menneske, som sammenliknes med et dyr, setter seg opp mot Gud. Det å spille Gud har alltid vært en fristelse for mektige mennesker. Paulus peker på at i hans tid, var lovløshetens hemmelighet allerede i virksomhet. Paulus siktet til åndelig lovløshet: den motstand mot Gud som karakteriserte romerske keisere, og mange før dem, som tenkte på seg selv som guder, og krevde at de skulle tilbes.

Daniel opplevde forbud mot å tilbe Gud i én måned (kap.6). Under det 4.dyret vil forbudet vare lenger, vanligvis forstått 3 1/2 år. Dyret ønsker å endre tider for jødiske fester og høytider, som bringes opp i Daniels neste syn. Således kan dyret sees som en endelig manifestasjon av menneskelig opprør mot Gud. Både 2.Tess. og Åp.bar. påpeker at menneske-dyret får energi fra Satan og er en mester i bedrageri og fordreininger. Åp.bar. er mer detaljert enn Daniel: det forteller at dyret har 7 hoder, og introduserer en annet dyr, som utøver all autoritet til det første i sitt nærvær, og får jorden og innbyggerne der til å tilbe det første dyret, ved å bedra og villede dem som bor på jorden. Der fortelles vi flg. Desto nærmere fullførelsen vi kommer, desto mer detaljer får vi. Et bilde dukker opp der 10 ledere overgir sin makt til en leder av umåtelig styrke og autoritet, lovløshetens menneske. Siden vedkommende har verdensherredømme.

Ett fremtidig verdensherredømme?

Little HornUndertrykkelsen til det 4.dyret likner mye på 'frihetens gravsted'. Det synes som om Daniel 7 sier at det endelige styresett, vil være en form for verdensherredømme, at umåtelig styrke, og åpent og maksimalt fiendtlig mot Gud. Her prøves ikke å identifisere den framtidige verdensstaten eller dens leder. Når tiden kommer, vil det ikke være noen grunn til å spekulere, det vil være alt for tydelig. Vi vet ikke når det vil inntreffe, eller om det vil være aktuelt for oss. Likevel fant Paulus det nødvendig for 20 århundrer siden å advare mot 'lovløshetens menneske', siden det allerede virket i det skjulte. (2.Tess.2v7) Den slags makt som ble forespeilet var allerede virksom i det som hendte i det romeske samfunnet. Det var en økende motstand mot dem som i tro på Gud nektet å ofre til romerske keisere og tilbe dem.

Bilde 9. Det lille hornets 'meritter'

Paulus advarer oss, og ber oss være oppmerksom på slike tendenser i historien. De er ikke uskyldige, men vil lede til de største stats-fiendtlige holdning mot Gud, som verden har sett. 1.Mos. 3 forteller oss at krigen mot Gud startet for lenge siden, ved starten av menneskets historie. Da startet motstanden mot Gud i form av et dyrs skikkelse. Siden det har vi sett en oppblomstring av åpen fiendtlighet, ikke bare mot Gud men mot offentlig utrykk for tro på Gud. En hovedsakelig negativ side ved Opplysningstiden var idéen om at all sann kunnskap var objektiv, faktabasert og fri for verdier. Verdier holdes i så måte som en form for subjektive holdninger. Så vokste overbevisningen at religiøs tro hørte til den private sfære, heller enn offenlige faktabasert kunnskap. Om en linker det med den økende forestillingen at mennesker er autonome og frigjorte, og en har en tydelig oppskrift for å bannlyse Gud. I våre dager annonser de nye ateister at vitenskapen med sin avhengighet av fornuft og bevis, ikke gir rom for tro på Gud, siden de feilaktig antar at tro på Ham ikke har noen bevis-grunn.

Verden-synker-Jesus-redningMed klanderverdig kortsiktighet, bringer de fram fiendtlighet ved å beskylde kristendommen for grusomhet og vold. Ved å komme med slike beskyldninger, overser de at Jesus selv forbød vold i hans navn, og at de verste voldeligheter i historien synes å være massemyrderier fremmet av ateistiske voldsregimer i det 20. århundre (se bok av J.C. Lennox: 'Gunning for God') Forfatteren refererer en russisk intellektuell som i 1990-årene sa: "Vi trodde vi kunne bli kvitt Gud, og beholde verdien til mennesket, men fant at det var umulig." Dette er store emner, som tydelig angår det offentlig domene. Daniel viser hva forsøket på å eliminere Gud vil munne ut i: ikke frihet, men uberegnelig undertrykkelse. I følge Nietzche ville 'Guds død' lede til nihilisme, herunder tapet av mening. Slike emner trenger å bli bragt inn i offentlig diskusjon igjen.

Bilde 10. Virkelig situasjon

De av oss som mener å følge Kristus trenger å vite hva som skje om vi beholder roen og fastholder offentlig bekjennelse av vår tro. Som vi har sett med Daniel: Om vi begynner å lure om vi har mistet veien og undrer hvor vi skal gå, er det meget nyttig med et kart som viser at vi må forvente at det vil bli en vanskelig ferd. Vi trenger Bibelen og å følge dens retningslinjer for å manøvrere gjennom røffe tider i historien, så vel som rolige. Det hevdes av noen at Guds rike vil frambringes ved at kristen lære gjennomtrenger samfunnet, slik at verden og dens myndigheter blir kristne. Men det bibelske kart vi her refererer til hevder heller det motsatte: Guds rikes komme i dets utvendige form, vil skje ved Kristi overnaturlig komme for å motsette seg dyret og dets rike.

Forberedelse for framtiden

Daniel-forsegletNoen vil sikkert si at vi kan forberede oss på denne type ting uten alle detaljer om horn og hoder. Det leder til den andre grunn for slike forutsigelser i Skriften: Apostelen Johannes refererer hvordan Jesus drev pengevekslerne ut av tempelet under påskehøytiden i Jerusalem: Jesu disipler forsto ikke denne forutsigelsen inntil den faktiske begivenheten faktisk inntraff. Da husket de den, og den stimulerte deres tro på Ham. Like før sin korsfestelse, fortalte Jesus disiplene at han skulle dra avsted, og fortalte dem hvorfor. Dette er to spesifikke forutsigelser av framtidige begivenheter, og forutsigelsene ble ikke forstått før selve begivenhetene inntraff. Daniel uttrykker at noe av profetien vil være forseglet. Dermed kan, eller må, vi ikke vente å forstå alle detaljene, dermed bør vi tilstrebe en balanse mellom å få hovedtrekkene riktig og det å få alle detaljer korrekt forstått.

Bilde 11. Segl på kunnskapen

Gjennom tidene har dette kapitlet i Daniel vært en kilde til reelt håp for millioner av mennesker, som har erfart forfølgelse og lidelse for sin tros på Gud. Samme hvor mektige beistene er, når de har gjort sitt verste så kan de drepe kroppen, men ikke personen vi er. Enden på visa hos Daniel og Bibelen generelt er at etter de hellige har holdt ut vansker og lidelser, vå vil det endelige, ville uttrykket av fiendskap mot Gud og hans folk bli ødelagt, og de hellige som har holdt fast på troen, tross overveldende odds, til og med martyrier, vil motta riket av Herren og hans salvede.

Vi skulle lære av Daniels reaksjon i dette synet, og bevare saken i våre sinn. Vi vil også ristes, av å tenke på slike forhold, vi er bare mennesker alle sammen. {Det gjelder bare ikke å la seg bli helt slått ut -oversetters kommentar} Det kan være greit nok å synge hymner i kirka, men P-Timhva når vi er i minoritet, kanskje alene, og møter brutal motstand på grunn av vår tro på Gud? La oss høre på råd fra en mann som nettopp opplevde det. Paulus skrev et brev til sin unge venn Timoteus, for å stålsette ham for kampen. Husk på Jesus Kristus, oppstått fra de døde... Dette er nøkkelen til håp. Døden er ikke slutten. Det er et historisk faktum at Jesus har stått opp, og for alltid vil leve. Paulus hadde tidligere fortalt atenske filosofer at Jesu oppstandelse var det endelige bevis på at han ville være dommeren i den kommende avslutningen.

Bilde 12. Paulus og Timoteus

Det er fastsatt en tid for dom. Bevisene for det er der slik at alle kan vurdere dem. Jesu oppstandelse og Åndens komme i Pinsen, var det som forårsaket kirkens vekst i urkirken. Paulus var selv trygg på dette, der han forberedte seg på den siste kamp med sin tids jern-imperium. Hvordan skal vi forholde oss til de fakta synet i Dan. 7 formidler til oss. Det har vært troende gjennom historien som har ment at eneste måte å reagere overfor statlig ondskap på, er å trekke seg inn i en privat ghetto eller kloster.

2 og 7Daniel reagerte ikke slik. Selv om han var dypt preget av de forferdelige konsekvenser av synet, fortsatte Daniel å tjene kongen i Babylon, og overlevde for å tjene på topp-nivå i det persisk-mediske riket. Kanskje en grunn til det er at synene i kap.2 og kap.7 balanserer hverandre til en viss grad. Synet i kap.2 er mer positivt, mens det i kap. 7 er mer negativt, selv om det trekker fram noen få positive aspekter. Paulus har noe av den samme balansen. Mens han skrev dette samtidig med Nero, sier han likevel at myndighetene er innsatt av Gud, og at vi skulle lyde dem. {Likevel stiller han som forutsetning at de er til skrekk for onde, og ikke gode handlinger. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. -oversetters kommentar.}

Bilde 13. Sml. Dan. 2 og Dan. 7

Kunnskap øker rasktMen vi har også sett at Paulus sier at lovløshetens hemmelighet allerede er virksomt til stede. Paulus er meget realistisk når det gjelder ondskapen til de styrende, likevel ber han ikke unge troende om å trekke seg tilbake, men oppmuntrer dem til å leve produktive liv i samfunnet, som modell for kristne borgere. Det er selvsagt tider da denne balansen er vanskelig å komme til rette med. Daniel og apostlene var forberedt på sivil ulydighet som tilranet seg Guds plass. Vi trenger all visdom som Gud kan gi oss, for å fullbyrde faktumet at vi er lys og salt i denne verden. Noe av denne visdommen er å finne i Daniels bok.

 

Bilde 14. Kunnskapen vil øke raskt

 

Oversatt og omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund