Paulus og hans brev

(Referat skrevet på stikkordform etter foredrag fra Kurt Hjemdal; Folkehøgskolen Sørlandet 27.02.2016)

Jesu død ca. år 30: Jesus dør før Herodes dør; Paulus omvendt ca. år 33
De første brevene fra ca. år 50, -15 år før evangeliene. Alle Paulus-brev før evangeliene.

Paulus var apostel: Gal 1v15-16 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds.
1 Kor 15v8-10 Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. 9 For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. 10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
Sml. Jer1v5 "Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg."
De er åpenbaringsbærere- bærere av Guds åpenbaring: Apostel er en ambassadør: En utsending med fullmakt.


På det hviler alt han skriver! Apostelrollen parallell til profetrollen i GT: Dermed blir det ikke "bare Paulus". Det har autoritet:
1 Kor 6v9-11 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Likevel var Paulus opptatt av de 'nære ting': og det han skriver er farget av det. Vi må kjenne situasjonen han skriver inn i, for å skjønne hva han mener. "Det kan bety noe annet da enn nå". Eks. om kvinner hadde kort hår på den tiden, var det tegn på at det var en hore. Dermed kan det ikke overføres automatisk til våre dager.


Typer av brev: Offentlige menighetsbrev; Personlige brev; Hovedbrev(Ro, Kor, Gal), Fangenskapsbrev (Kol, Fil, Ef, Filemon -skrevet i Roma). Pastoralbrev (Titus, Timoteusbrev-også personlig).

Viktigste: Romerbrevet. Dogmatisk hovedbrev; Etisk hovedbrev: Kor- brev. De har blitt til omtrent samtidig!Paulus sin bakgrunn: Apg22v3 "Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag.
Av Benjamins stamme; for å begynne i tempelet måtte de vite det. Ut fra Juda stamme skulle Messias komme..
Dersom Jødene innrettet seg etter Guds lov en dag, så ville Messias komme i følge de ivrigste fariseerne.
Paulus var fariseer: "Jeg er omskåret på den åttende dagen, jeg er av Israels folk og Benjamins stamme, hebreer av hebreere, lovlydig fariseer.." (Fil3v5)
Fariseerne: Dersom man vil, så kan man.. Jesus: Nei, nåden er det som frelser mennesker.

Paulus som person:
Av Benjamins stamme, fariseer Fil.3v5
En leder A.8v1 og 9v1:
Møtte Jesus Ap.gj. 9. Virket øst for Damaskus en 3 års tid (Gal.br1v17)
Paulus -navnet betyr den lille: flyktet fra Damaskus, firt ned i en kurv.
Barnabas henter Paulus til Antiokia: Senere reiste han med gave til Jerusalem A.11v30; 12v25

14 år etter sin omvendelse: Gal2v1 Fjorten år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg.
1.misjonsreise: Profeti om å dra ut til tjenesten Gud har kalt dem til.
Opprør i Antiokia førte til apostelmøtet i Jer. År 48/49. Jøder holder renhetsforskrifter som jøder, ikke-jøder trengte ikke holde dem. Markus er søskenbarn til Barnabas. De ble godvenner til sist (ta Markus med deg-til hjelp..)
2.misj. reise: Filippi -fangevokter. Tessalonika: forfølgelse, Berøa-jaget; Athen, Korint (ca. år 50)
Problemer i Tessalonika: førte til at Paulus skrev sitt 1.brev ca år. 50.

Brevstil: brevene begynner med presentasjon av avsender så adressat -så hilsen: Paulus kristnet den til en 'nåde hilsen'.
Nåden og freden er i Jesus Kristus -Ta det til deg.

Misjonsreiser:

1.misjonsreise år 45-48: Antiokia-var utg.pkt og retur: reisen gikk i Lilleasia.
2.reise: år 51-52: Gjentok 1. reise --så kalt til Hellas. Reiste via Efesos --menigheten (Jerusalem)- Antiokia: Om han kommer på kant med Jerusalem-menigheten, så kan han få problemer med anerkjennelse.
3.reise: 53-57 --den lengste. Blir i Efesos i 3 år: Misjonsstrategi- storbyen Efesos-alle kommer innom. (1Kor16v9: For her er det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstanderne er mange.)

 

Fange i Roma: skrev brev til Filippi (tok mot gaver fra dem).
1.Tessaloniker brev:

Det eldste brev: Tess-brev- et eskjatologisk brev -om endetiden. Menigheten i Tessaloniki grunnlagt ca. 50 -Tess.brev skrevet år 51 fra Korint.
Døde skal først oppstå, så bortrykkelsen: Forfølgelse, medarbeidere ble igjen. Timoteus sendt dit:
1 Tess3v6 Men nå er Timoteus nettopp kommet tilbake fra dere med godt nytt om deres tro og kjærlighet. Han forteller at dere stadig husker på oss med glede og lengter etter å se oss, akkurat som vi lengter etter dere. Paulus hindret av forfølgelse --og Åndens ledelse..
Belæring: Lev ikke i hor, men i renhet: 1 Tess4,7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.
4v1-12: Formaninger; Eskjatologi: Slutten av kap. 4. Formaninger igjen: Kap5.
2. Tess: År 51 "Kristus er kommet igjen" Noen har sagt at gjenkomsten har funnet sted..
Før Herren kommer igjen, må den Lovløse framstå: "Ikke la dere forvirre". Noen ville ikke arbeide..
Anti-Krist- sml. Åp.bar.13; Ødeleggelsens vederstyggelighet i tempelet: Matt.24;

Hovedbrev: Romerbrevet, Galater, Korinter-brevene:

Brevene til Korintermenigheten:
Får dårlige nyheter fra Korint: 1 Kor1v11 For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. 1 Kor6,20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!
Korint lå øde i 100 år (jordskjelv), gjenreist år 46 e.Kr: dommer avviser sak mot Paulus.
Korint: "Å leve på Korintisk" å leve som utsvevende sjøfolk.
Menigheten skal prøve å overleve: 2.reise A.18: Paulus får nattlig englebesøk: Du skal ikke tie..
Spesielt oppmuntringsbesøk: + løfte om overlevelse.
Paulus var redd og skjelvende: Korintbrev Paulus sitt etiske hovedbrev: Hva lå under splittelsen: Man var i ferd med å trekke seg tilbake, å tilpasse seg den filosofiske form i Korint. Den filosofiske måte; Paulus ville ikke vite av noe annet enn en korsfestet Kristus: Ikke tøm evangeliet for det som gir det kraft! Mennesker ønsker ikke å støte, men være til behag: "Pakke det inn, ikke være anstøtelig"
IKKE RØR GRUNNVOLLEN!
Stemor -stesønn: Dere må ikke akseptere dette! Det dreier seg ikke bare om ham: Tidligere liv: dette har ikke noe i en kristen forsamling å gjøre! Dere må heller prøve å lide urett; Konkret veiledning: Ekteskapet: dere tilhører hverandre; ..
Konkret veiledning: Kan ikke tiltvinge seg noen, skilsmisse på trosgrunnlag -der den ene vil gå; Der skal vedkommende få lov.
Mange regner at Paulus var ugift som ungdom; Men på dette tidspunkt var han ugift. Tilbakeholdende p.g.a. Herrens gjenkomst
Laugene hadde sine guder: Hva kunne kristne gjøre?
De skulle ikke delta, kunne spise -om ikke noen var uenige -og kunne la seg påvirke.
Frihet i samvittigheten: Hold den for seg selv!
Eks: Avholdenhet? 'Kvinnefrigjøring': Kvinner med kort hår: tegn på at en var skjøge!
Luther: I vår situasjon har vi ikke samme skikker i forhold til frisyre:
Kjærlighetsmåltider: Stor forskjell på rike og fattige.
"Ikke drikke seg til doms:" Ikke grådig spise , uten å dele(?) Forskjell på Jesu legeme og annen mat.
Tungetale: Press på dem som ikke gjør det. Oppstandelse -den 2. har ikke funnet sted.

2.Kor: Vranglære -baktalte Paulus: utga seg som apostler, prøvde sverte Paulus:
'Han endrer planer, tar ikke i mot gaver': Vranglærere tok i mot hvor mye gaver som helst.
Titus sendt dit: 2 Kor 7,6-7 Men Gud, som trøster de ydmyke, ga oss nytt mot da Titus kom. 7 Ikke bare ved at han kom, men også fordi han selv hadde fått nytt mot hos dere. Han fortalte hvordan dere lengtet og var bedrøvet, og med hvor stor iver dere nå støtter meg. Dette gledet meg enda mer.
Han begrunner sine valg: 'Ikke ja og nei': 2 Kor1,20 For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2.Kor det mest personlige Paulus brev! Skrevet fra Makedonia år 57.
2v14-7v4: Største parentes. Han taler om sin tjeneste, og om seg selv -som en del av forsvaret.
I Kristus -en ny skapning!
2Kor8-9: Tar imot penger til menigheten (Jerusalem): Paulus lever i en virkelighet, der noen må ha noe å gi:
2 Kor8v13 Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være likhet.
Kamp mot vranglære: 2Kor11: 2 Kor 11,24-29 Av jødene har jeg fem ganger fått de førti slagene på ett nær. 25 Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. 26 Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken, 27 i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. 28 I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. 29 Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg?
2 Kor12v9 men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
Apostolisk bekjennelse: 2 Kor13,13 Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!

Galaterbrevet:

A) Sør-Galatiske keltere (fra England): Romersk provins:
Sør-Galatia: Grekere bor der -besøkt av Paulus. Diskusjon: skrevet til galatere eller menigheter i Sør-Galatia: Engelsk år 49.
Paulus: "dere galatere: Hvem har forhekset dere" -ca samtidig med 2.Kor og Romerbrevet 56-57.
Nord-Galatiske hypotese: Paulus besøkte dem på 2.misjonsreise: Judaister hadde besøkt dem.
Selv om det omskjæring ble avklart på apostelmøtet, holdt ikke alle fast på det!
Paulus takker ikke for galaterne: ana-tema(?) forbannet være han..
Galaterne blander lov og evangelium: Det må mer enn evangeliet til for å bli frelst,
Paulus: Dersom dere forlater evangeliet, om menneskelige gjerninger dras inn, så er det ikke mer nåde!
Begrunner sitt apostelkall: Gal.1v10-2v10: Guds apostel som taler. Gal2v8 For han som gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningfolkene.
Bare rettferdighet vet troen: Gal2v11-21:
Lovgjerninger eller evangeliet: Gal.3v1-4v7: Loven tuktemester til evangeliet.
Dens oppgave å drive meg til Kristus!
Skriver som en hjelpeløs far/mor: Gal 4v12-20 Jeg ber dere, søsken: Bli som jeg, for jeg er blitt som dere! Dere har ikke gjort urett mot meg. 13 Dere vet jo at det var på grunn av en sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. 14 Likevel fristet ikke dette dere til å forakte eller avsky meg; nei, dere tok imot meg som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv. 15 Hvor er jubelen deres nå blitt av? Jeg kan bevitne at dere den gang ville ha revet ut øynene deres og gitt dem til meg, om det var mulig. 16 Er jeg nå blitt en fiende fordi jeg sier dere sannheten? 17 Den iver disse andre viser for dere, er ikke til det gode: De vil bare skille dere fra oss for å vinne dere som ivrige tilhengere. 18 Det er godt at noen er ivrige alltid og ikke bare når jeg er hos dere. Men det må være en iver til det gode. 19 Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere 20 - jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere. Gal 2,21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.
Gal. Det kristne Frihetsbrev!
Gal 4v6-7 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" 7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

Romerbrevet: Det dogmatiske hovedbrev (-det eneste til en menighet han ikke kjenner til).
Kolossæ: Han kjente menigheten, selv om han ikke hadde besøkt den.
Rom 7v24-25 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.
Paulus: er opptatt av lovgjerninger vs. evangeliets tro for å bli frelst.
Jakob-brevet: er opptatt av at troen ytrer seg i form av gjerninger (levende og død tro)!
Vil menigheten (Jerusalem): ta imot gaven og bekrefte enheten!
Rom 15,22-28 Det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere. 23 Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere 24 og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit, når jeg først har fått glede meg over å være sammen med dere en stund. 25 Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. 26 For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. 27 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. 28 Når jeg har avsluttet dette og fruktene av innsamlingen er vel forvart hos dem, reiser jeg til Spania og legger veien om dere.
Misjonsprinsipp: Forkynne evangeliet der det ikke var forkynt!
Vranglæren kom fra Jerusalem, det var noen som knapt aksepterte tap-ville ha omkamp!
Judaister: byen vil være negativ til Ham, hvordan stiller menigheten seg til ham?
Rom 3: Hva er da jødens fortrinn. Kap.11: Jødenes plass i Guds frelsesplan!
Paulus trenger menigheten i ryggen: Godkjenner de gaven og ham, så er det OK.

Lærende hoveddel: Forkynner evangeliet.
Formanende hoveddel: Rom.12
Innledning: 1v1-17: Apostel og evangeliet i kortform
Menneskets stilling uten evangeliet: 1v18-3v20: Fortapt -uten håp.
Rettferdighet i Kristus: 3v21-5v21: Jesus er alt du trenger!
Helliggjørelsen: 6v1-8v39: Loven er god, men er uten kraft (energi)
Loven kan avsløre meg som synder: menn. Natur er forvendt!
Fra lovsang og glede til smerte: Jødene Rom.9v1-11v36:
Erstatningsteologi: Alle Guds løfter er overlatt til kirken: Er Paulus uenig?
Paulus: "jødene er Guds utvalgte folk, men uten evangeliet er de fortapt! Jødene frelses lik hedningers.
Menneske-menneske (etisk del): Rom.12v1-Rom15
Avslutning: 15v24-Rom16.

Luther oppdaget at Guds rettferdighet er: Gud som skjenker sin rettferdighet til fortapte!
John Wesley skjønte hva evangeliet dreiet seg om, da han leste Luthers evangelium.
Augustin "Ta og les"
Oppløp i Efesos: Stor er efesernes Artemis: sølvsmeden Demetrius..
Skilt på mur: "Ikke jøder som beveger seg innfor muren, er dødsens.."
Romersk høvedsmann: Er det tillatt å piske en romersk borger..
Paulus "splittet og hersket jødene". Ble ført som fange til Cecarea Filippi:
Romersk havn (Pontius Pilatus). Herodes borg: fengsel 57-59.
Sjøreise til Roma: Paulus sin bønn ble hørt, og alle ble berget..
Fange i Rom 60-62: mildt fengsel (leid rom under vakthold).


Fangenskapsbrevene:

Fangenskapsbrevene: Kolosserbrevet: Misjonsstrategi for Paulus.
I Hierapolis- var det varme kilder, som førte til lunkent vann- i Laodikea: drakk lunkent vann hver dag ( lå vest for Kolossæ). Sml. Åpb.3v14-17.
Tykikos syntes å være postbud, for Efesos+Kollosserbrevet:


Kolosserbrevet:

Oppstått ut fra menighet i Efesos: Ved Epafras: Kol1v7: Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere.
Gode nyheter derfra, men vranglærere var også kommet inn.
Kol2v8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.
Selvlaget religiøsitet for det gamle mennesket, er ikke kristendom:
Kol 2v16-23 La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. 17 Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. 18 La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse, røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker, 19 og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. 20 Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som 21 "ta ikke", "smak ikke", "rør ikke"? 22 De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. 23 Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds.
Kol2v9 For i hans kropp bor hele guddomsfylden,
Kristi omskjærelse: Kol 2v11-13 I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. 12 For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger.
Kol 4v7-9 Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Han er en kjær bror og trofast tjener og medarbeider i Herren. 8 Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere trøst i hjertet. 9 Sammen med ham sender jeg Onesimos, vår trofaste og kjære bror, som er en av deres egne. Disse to vil fortelle dere alt herfra.


Efeserbrevet:
Ef 6v21-22 Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren. 22 Jeg sender ham jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet.
Onesimus (den nyttige): går til Filemon-sin herre: med brevet fra Paulus.
Rangerer på linje med Filemon: "Du skylder meg ditt eget liv.."
Rom9,8 Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt.
Brevet til Efesos: et område ingen hilsener til Efesos..
Fra Roma: år 62 -Vi har ikke noe brev til Laodikea, men kan det være Efesos-brevet:
Kol4v16 Når dette brevet er lest opp hos dere, så sørg for at det også blir lest opp i menigheten i Laodikea, og at brevet fra Laodikea også blir lest opp hos dere.
Ef.1v1-3: Hilsen v4-14: Den lovprisende hoveddel. Det bobler over.. En laaang setning i kap 2...
4-6: en formanende hoveddel.
Velsignet med all Ånden velsignelse i Kristus: Pass at ikke verdens herlighet tar deg.
Menigheten den 2.Eva: Kristus er den 2.Adam.
VI har allerede fått himmeladressen 1v3. Jøder og ikke-jøder er blitt ett!
Guds tempel er under bygging: Ef.2v11-3v21.
Hver enkelt er utrustet som medarbeidere til felles beste: 3v22-4v16
Guds fulle rustning: ønsker ikke at Guds tempel skal bli ferdig, men Satan er ferdig!

Filipperbrevet --et fangenskapsbrev, sendt for seg selv (Grunnlagt 2.misjonsreise): En romersk koloni.
Vi er en himmelsk koloni! Romerske soldater fikk bo der med fulle borgerrettigheter.
Vi har vårt borgerskap i himmelen! Den 1. menighet i Filippi. De har fått støtte ham!
"Alt" livets omstendigheter: mat og drikke. Paulus usikker på om han overlever!
Epafroditus: kom til Paulus med gaven. Han ble syk: ble sendt tilbake til Filippi med brevet til dem!
Timoteus: "Jeg har ingen som ham.." Fil2,20 Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere.
Paulus har forkynt for hele keisergarden..
Kristushymnen: Fil2v5-11: Fil 2v6-8 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, 7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
En av de eldste (oldkirkelige) salmer, sammen med Ef1v3-14?
Fil4v3: Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.

Pastoralbrevene: Tim og Titus: Ser ut som Paulus er blitt frigitt: 1 Tim1,3 Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesos så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære
Timoteus: Veilede om livet i menigheten!
Hvor mye er ment å skulle gjelde?
Han forklarer rett bruk av loven: 1v3-11
Forskrifter gudstjeneste. 2v1-311
Menn-kvinner: 1.Tim5v1-6v2: "Ikke tale hardt til en gammel mann"
Titus -sendt til Korint- kom tilbake med gode nyheter (greker).
Hvem kan være leder; Falske lærere; Hvordan møter vi ulike grupper i menigheten?
Våre folk skal gjøre gode gjerninger!
Skrevet fra Makedonia: 63-64.

Siste brev: 2.Tim --Timoteus har møtt veggen! Oppgaven er blitt for stor..
Slik kan skje: Paulus venter på henrettelse. 2 Tim4,8 Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.
2.Tim. brev: Eks. på god sjelesorg!
Bli sterk ved nåden min sønn! Kom.. (igjen): Paulus oppmuntrer: 2 Tim1,7 For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
Han våger å stille med den han er!
"Vend ryggen til vranglærere.." Menneskene skal bli...: Men du, bli i Ordet!


Våg å hold deg til Ordet; Paulus er mye mer verdt enn noen biskop og prest!
Avslutning: Nesten alene - 2 Tim4,11 Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer, han er til stor hjelp for meg i tjenesten.
Gud sørget for en lege, som kunne trøste. 2 Tim4,11 Bare Lukas er hos meg.


Paulus-Peter døde martyrdøden ca. år 64-67.
Paulus får en enklere død- som romersk borger. Peter korsfestet..
I Neros forfølgelse!
Dårlig omtale, negativ kritikk: Filippi: Pisket til rød rygg!
Kirken alltid truet innenfra og utenfra!
Brorsons salme: vær alltid vel til mode, ..du kristne sjel!

Paulus et levende menneske: far/mor, lukk opp hjertet for meg også!
Et ydmykt og myndig menneske! Gal.1. Et kjempende menneske: 1Kor9v24-27; 2Kor12v7-10.
Paulus vet hva det dreier seg om: En satans engel, som slo ham!
Et Kristus-menneske: "Ville ikke vite av noe annet enn Kristus og ham korsfestet."

 

 

 

 

Samlet og tilpasset .htm-format ved Asbjørn E. Lund