HVA ER DINE NÅDEGAVER?

(Bruk gjerne dette som en veiledning og med takk til Gud for de gaver Han gir. Sigbjørn Jakobsen.)

"Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem." 1. Kor 12, 1.
Åndens gaver eller nådegaver er Kristus-evner og Kristus-krefter som han gir til menigheten som er hans legeme. Se spesielt:Rom 12, 4-8, 1 Kor 12,1- 13,1 + 14, 1-19, Ef 4, 7 + 11-16, 1. Pet 4,10-11.

Nådegaver inkluderer utrustning og tjeneste. Dette fungerer i samspill med hverandre for å nå et felles mål som er Jesu navns forherligelse, menighetens og den enkeltes oppbyggelse og for å hjelpe andre til tro på Jesus og til nytt liv og fellesskap. Naturlige gaver og talenter kan bli "omformet" til åndelige gaver, utrustning og tjenester og nye gaver bli gitt. En person har ofte flere nådegaver og disse kan overlappe hverandre.

En bearbeidet (alfabetisk) liste over nådegaver hentet ut fra forskjellige steder i Bibelen, og formuleringer delvis fra andre bøker og skrifter:


- Apostelgaven innebærer at man på en naturlig måte har autoritet i åndelige spørsmål og får aksept til å ut- øve et overordnet lederskap for flere menigheter. Apg 1, 15-23.

- Barmhjertighet er evnen til ekte medfølelse med mennesker som har det vanskelig og kan omsette medfølelse i arbeid som letter lidelsen. Rom 12, 8.
Rom 12,8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

- Diakoni er å identifisere og dekke ulike behov (omsorg, hjelp osv.). Rom 12, 7.
Rom 12,7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise

- Eksorsisme gjelder utdrivelse av onde ånder. Mark 3, 14-15.
Mark 3,14-15 Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne 15 og ha makt til å drive ut de onde åndene.

- Evangelistgave innebærer en spesiell evne til å dele evangeliet med ikketroende slik at de vender om og blir ansvarlige lemmer i menigheten. 2. Tim 4, 5.
2 Tim 4,5 Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

- Forbønnsgave er lang tids forbønn for andre. - Filem 1, 22.
Filem 1,22 Og én ting til: Gjør et gjesterom klart for meg. For jeg håper Gud vil høre deres bønn og la meg komme til dere.
- Formaning er evnen til å tjene med ord til ransakelse, veiledning, styrke, oppmuntring og trøst. Apg 13, 15.
Apg 13,15 Etter tekstlesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud ned til dem: "Brødre, har dere et ord til oppbyggelse for folket, så tal!"

- Frivillig fattigdom er å avstå fra materiell velvære for å tjene Gud mer.
Matt 19,21 Jesus sa til ham: "Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!"

- Gave til å helbrede kan gjøre mennesker friske for en stund eller permanent. Matt 10, 8.
Matt 10,8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.
- Givertjeneste er å bidra med raushet og glede av sine materielle ressurser til Herrens gjerning.Luk 8,3, Apg 4,37
Luk 8,3 Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.
Apg 4,37: Han (Barnabas) solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter.
- Gjestfrihet er å sørge for et åpent hus og varm velkomst til dem som trenger det. 1. Pet. 4,9-10.
1 Pet 4,9-10 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. 10 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.

- Hjelpetjeneste er å bruke sine gaver for andre kristne slik at det øker effektiviteten i deres tjeneste og hjelpe ikkekristne som et vitnesbyrd. 1. Kor 12, 28.
1 Kor 12,28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Noen har fått gaven å gjøre mektige gjerninger, andre har fått nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.
- Hyrdegave (pastor) er å ta et langsiktig ansvar for den åndelige tilstanden for en menighet eller gruppe troende. Joh 21, 16.
Joh 21,16 Igjen, for annen gang, sier han: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?" "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær," svarte Peter. Jesus sier: "Vær gjeter for sauene mine!"

- Humorgaven er å hjelpe andre til å ta i bruk også denne delen av menneskelivet og kunne hjelpe til å åpne for Guds ord. Luk 6, 21; Apg 13,52
Luk 6,21 Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le.
Apg 13,52 Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige Ånd.

- Kjærlighetens nådegave preges av "agapekjærligheten" med utslag i handlinger som er utholdende og "tåler alt" uten å kreve noe tilbake. Fil 1, 16.
Fil 1,16 De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet.

- Konfliktløsergave kjennetegnes av en kombinasjon av diplomati og fasthet som gir gode resultater. Fil 4,3.
Fil 4,3 Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos(medarbeider), om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.
- Kraftige undergjerninger er en gave som på en synlig og gagnlig måte kan føre til at andre blir berørt på en ekstraordinær måte. 1. Kor 12, 6.
1 Kor 12,6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.

- Kunnskapsord er ord i en bestemt situasjon som Gud bruker til å løse problemer. 1. Kor 12, 8.
1 Kor 12,8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,

- Kunstnerisk gave (bilde, sang m.m.) er gjennom dette å kunne formidle det Gud vil. 2. Mos 28, 3.
2 Mos 28,3 Si til alle som skjønner seg på kunst, alle som jeg har fylt med kunstnerånd, at de skal lage de klær som Aron skal bære når han blir viet til å være prest for meg.
- Lederskap er å lede i overensstemmelse med Guds hensikt og kommunisere disse målene til andre på en slik måte at de frivillig og samstemmig arbeider for å nå disse målene. 1. Tim 3, 5.
1 Tim 3,5 Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?

- Lærergave er å gi undervisning som er nyttig for andre. 1. Kor 12, 28.
1 Kor 12,28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Noen har fått gaven å gjøre mektige gjerninger, andre har fått nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.

- Lydighetsgave er å handle i lydighet til Gud. - Rom 16, 19.
Rom 16,19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde.

- Lyttenådegave er å lytte mer enn å snakke. 1. Pet 1, 2.
1 Pet 1,2 de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!

- Martyrium er å lide for troen, om nødvendig like til døden, og hele tiden vise en glad og seirende holdning.
Kol 1,24: Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken.
- Misjonærgave er å tjene Gud i en annen kultur med de gavene en ellers har. Ef. 3,7-9.
Ef 3,7-9 Jeg ble en tjener for dette evangelium da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. 8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne evangeliet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene 9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.

- Profeti er å ta imot og gi videre guddommelig inspirerte budskap fra Gud. Rom 12, 6.
Rom 12,6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen

- Prøving av ånder er å dømme om en ånd er menneskelig, demonisk eller guddommelig. 1. Kor 12, 10.
1 Kor 12,10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.

- Styringsgave er å sette ut i livet planer i tråd med langsiktige mål. 1. Kor 12, 28.
1 Kor 12,28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Noen har fått gaven å gjøre mektige gjerninger, andre har fått nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.
- Sølibat er å leve enslig for å kunne bruke sin tid i tjenesten for Gud. 1. Kor. 7, 1-7.
- Trosgave medfører at det kan oppstå visshet om utfallet i en bestemt situasjon. 1. Kor 12, 9.
1 Kor 12,9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede
Trøste-gave: å kunne tale til veiledning, formaning og trøst for andre.
Apg 4,36: Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr trøstens/formaningens(1930-DNB) sønn.

- Tungetale gir seg uttrykk i et "språk" som en selv og andre normalt ikke kan oversette direkte, som bønn i tunger, tale i tunger i grupper eller større forsamlinger og sang i tunger. 1. Kor 12, 28.
1 Kor 12,28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Noen har fått gaven å gjøre mektige gjerninger, andre har fått nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.

- Tyding av tungetale er en forståelig gjengivelse av innholdet/budskapet i tungetalen uten å være en direkte oversettelse ord for ord. 1. Kor 12, 10.
1 Kor 12,10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.

- Visdomsord er ord som avdekker Guds visdom i en bestemt situasjon. Apg 6, 3
Apg 6,3 Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven.