Kommentar fra slutten av Joh. Åp.bar kap.12-22:

(fra møte på Lillesand Bedehus 6.des. 2016, ved Kurt Hjemdal)

Det som er: Kap.1-3; Det som kommer: Kap.4-5; De 7 segl: Kap.6-11;

Den store trengsel i kap. 11-19:


Inntil kap.13 har Djevelen kun vist seg kun ut fra røk i avgrunnen: Åp9v2: Og den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor ovn, og solen og luften blev formørket av røken fra brønnen. . Men så i kap. 13 blir satan desperat: Han vil ikke gå tilintetgjørelsen i møte -alene.. Hav er billedlig å forstå som kaosmakter: Dyret steg opp av folkehavet. Har sitt forbilde i 4 dyr fra Dan. 7. Også der kom Menneskesønnen som redning fra dyr og ødeleggende makter. Mens de onde ånder/dyret ofrer dem som har tjent dem: Hitler: 30-50 mill. (I Der Untergang sies det at det tyske folk fortjener å gå til grunne-fordi det ikke var sterkt nok...)Stalin: lot 50-70 mill. menn. gå under og Mao: 60-80 mill.. Men menneskesønnen lar seg selv bli ofret.


Dyrets tall peker på det dyriske i mennesket-at det får fritt spillerom. Det raser mot den kristne kirken, og forsøker å forføre/forfølge den. En må ikke la seg binde/blinde av av de kristne tilsynelatende' tapte i krig: Kan sammenlignes med når Israel går gjennom Sivhavet. Tilsynelatende går de under. Men i Joh. Åp. bar. står de på Glasshavet. Vi må bære vårt kors i tiden -og så seire for alltid i evigheten. I verden i dag forfølges 200 mill. kristne, samtidig ser vi en fremgangstid for evangeliet som aldri før i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Lammet med de 144 tusen: symbol på at alle kristne er kommet med. Menneskelig talt gikk de forfulgte under jorden, men i evighetens perspektiv står de sammen med Lammet på glasshavet. Misjonær Asbjørn Aavik: Guds trapper går ned, men en havner høyere oppe. Sml. træl som bygges opp til en perle.


Bibelen snakker om 2 folk: 1 folk som er merket av Jesus og 1 folk som har sin glede i det som skjer nå-og så utspiller sin rolle. Tallet 666: 6 er mindre enn 7. Dyrets tall (6) innebærer at en apekatt aldri kan bli noen Gud. Plagene -7 Vredesskåler. I de første plager ble 1/3 part av jorda rammet. Nå er det hele jorda og alle mennesker. I Kap. 17-18 rammes Guds fiender: De som før så seg tjent med Romerrikets keisermakt, vender seg mot den og legger byen øde. Synd bærer dommen i seg. Dyret vender seg mot dem som har dyrket det, og ødelegger det. Sml. hvordan despoter frykter for makten og dreper egne undersåtter/tilhengere.


Bruden: Åp 19v6-7: Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte: "Halleluja! For Herren vår Gud, Den allmektige, er blitt konge! 7 La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, Åp19v8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin." Linet er de helliges rettferdige gjerninger. Det avgjørende er hvilken ånd vi lar få innpass over oss. Tusenårsriket: Står kun 3 vers om det-mye er sagt. Sml. med Rom11: Hele Israel skal frelses før Jesu gjenkomst. Så er det skjedd: Åp21v5: Han som sitter på tronen, sa: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord."
De som har del i den 1. oppstandelse blir Guds og Kristi prester, og hersker med Ham i tusen år: Åp 20v5-6: Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. 6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år. Ny himmel og ny jord: Åp 21v1-2: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.


Linet- de helliges gjerninger: er frukt av livsfellesskapet med Kristus. Alt vi har, har vi i Ham: 1 Kor1v30: Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Ef2v10: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Der Jesus er, er også syndenes tilgivelse. Alt som er noe verdt, virket gjennom oss, er av Ham. Tilsynelatende fromme gjerninger, gjort av oss selv, vil bli regnet av skyldighet. Jakob ser på gode gjerninger som en naturlig frukt av en levende tro. Paulus setter opp motsetning mellom døde lovgjerninger- som ikke kan frelse mennesker vs. en levende tro -som har løfte om Guds rettferdighet.


Rytteren på den hvite hesten -følges av mange- Dyret er virkelig i ferd med å destrueres, skjebnen har vært klar lenge; nå virkeliggjøres den. De 144 tusen symboliserer at alt Guds folk er kommet med i fullt tall. Den siste misjonstid er desto viktigere for kirken å holde på. To hovedsyn på 1000-års riket: A. Kirkens tid: Et Guds Ord kan ham binde B) Et fremtidig rike. Ildsjøen er beredt spesielt for disse: Åp20,10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.


Nær sammenheng mellom Bibelens begynnelse og avslutning: Den eneste verden uten synd: 1.Mos.1-2: Før mennesket falt i synd og Joh.Åpbar20-21: Etter at den onde åndsmakten er beseiret og isolert. Ja den nye himmel og jord blir enda herligere enn den første jorda. Der gjelder Kristi forsoning -HELE skaperverket -ikke NOE ondt! Uten Joh. Åpenbaring ville ikke Bibelen hatt en skikkelig avslutning. De to første (1.Mos1-2) og de to siste (Joh.Åpb.21-22) kapitlene utgjør på en måte brokarene for den himmelske bro-fortellingen: {-som er fortellingen om kampen mellom kvinnens ætt og slangens avkom-1Mos3v3v15 -avskriverens kommentar.} I det nye Jerusalem, vil det nye 'Livets Tre' være midt i byen. Det vil ikke være noe som hindrer oss i å spise av det.

Bruden er både de kristne og det nye Jerusalem: Det er mer en organisme enn en organisasjon -som på Bedehus. I Esekiel 40-41 måles Jerusalem opp: 'Det aller helligste' måles todimensjonalt til 20*20 (alen); Esek41v4. I det nye Jerusalem måles byen tredimensjonalt, til å være like høy som bred og lang. Den byen har ikke noe tempel, for Lammet skal selv være tempel for dem. Det er eks. på evangeliets hemmelighet: 1 Kor2v9. Kan vi si som sangteksten sier: 'Jeg ønsker å se Jesus først av alt'?

 


Avslutning: Åp 22v20-21: Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!

 

I dette lys kan vi kanskje være i stand til å tåle vår nåværende trengsel?

 

 

 

Utvalgt og nedskrevet av Asbjørn E. Lund