Guds to store bud

BønnFra kapitlet: 'Det brennende hjertes brorskap' fra boka 'Vokse i bønn' av Mike Bickle

Bønn burde ikke betraktes som en plikt, noe man er nødt til å gjøre, men som et privilegium å glede seg over, en enestående fryd som alltid åpenbarer noe nytt og vakkert (1) E.M.Bounds

Stikk i strid med hva noen tror, er frelse noe mye mer enn et middel til å unnslippe helvete. I 1.Korinterbrev ser vi at frelse er en invitasjon til fellesskap med Gud: 1 Kor 1v9: Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Apostelen Johannes sier det samme i sitt 1.brev: 1 Joh 1v3: Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. Dette er en sannhet med mye større rekkevidde enn vi kanskje tenker over i 1.omgang.

Brennende hjerteFrelse er også noe mye mer enn et middel til å oppnå jordisk lykke, ved å sikre seg Guds velsignelse under våre omstendigheter. De som ser frelse på denne måten, ber mest om det som kan gjøre livet lettere for dem, bedre økonomi, bedre relasjoner, bedre helse, sterkere tjeneste, men det er ikke dette som er den egentlige hensikt med frelse. En bedre måte å se frelse på, er som 'det brennende hjertes brorskap'. Det er Gud, som gjennom sin Sønn, har åpnet veien inn i dette brorskapet for oss. Gud er ute etter hjertet vår, han ser etter kjærligheten vår. Han leter etter dem som vil gå inn og ta del i den kjærligheten som finnes innad i Treenigheten. Det er dette som kan vente de som sier ja til hans frelse.

Johannes kriver i sitt evangelium at essensen i det evige liv er å kjenne Gud, og ha selvopplevd kjennskap til ham. Joh 17v3: Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Dette er noe mye mer enn å ha teoretisk kunnskap om Gud, hans veier og planer. Han ønsker at vi skal komme nær og bli personlig kjent med ham gjennom å snakke med ham og oppleve hans kjærlighet, både i denne tiden og i den kommende.

Da Jesus ble menneske for å dø på korset for oss, var det med en mye større hensikt enn å gjøre livet lett og komfortabelt for oss. Han har noe mye større på gang enn det. Han program strekker seg mye lenger enn vår kortvarige jordiske lykke. Vi er tilbudt det store privilegium å kjenne Gud, og kallet til å vokse i bønn er er kall til å ta del i hans brennende hjertes brorskap, selve familiedynamikken innad i guddommen.

Brennende hjerteFem uttrykk for Guds kjærlighet

Etterhver som vi vokser i bønn, opplever vi mer av den kjærlighet som har brent i Gud fra evighet av.Gudsrikets sterkeste realitet er den brennende kjærlighet som har eksistert mellom de tre personene i Treenigheten fra før verden ble skapt.

Gud er kjærlighet. Selve hans vesen er helhjertet kjærlighet (1Joh4v16). Det vil si at essensen i hvordan Gud tenker og føler, strømmer fra hans hjerte av usvikelig, lidenskapelig, uendelig, helhjertet kjærlighet. Det er en uuttømmelig "vulkansk eksplosjon" av intens kjærlighet mellom de tre personer i Treenigheten. Fra evighet av har Far elsket Sønnen av hele sitt hjerte, hele sin sjel og all sin kraft, og like inderlig har Jesus elsket Far og Ånden. Hver person i Guddommen elsker de to andre med dyp, sterk og evig kjærlighet. Vi er skapt til å motta og uttrykke noe av denne altoppslukende kjærligheten som bor i Guds hjerte, og er selve kjernen i Guds Rike.

Fellesskapet innad i Treenigheten tilfredstiller Far, Sønn og Ånd fullt ut. Men gleden i kjærligheten dem i mellom fikk den treenige Gud til å skape vesener som kunne få del i denne kjærligheten. Kjærligheten trenger måter å uttrykke seg på. Det er derfor den må deles med stadig flere. Gud ønsker at flere skulle få oppleve gleden i Treenighetens fullkomne kjærlighet. Kjærligheten er grunnvollen i vårt forhold til Gud, kjernen i frelsen og nøkkelen til å forstå hvordan vi skal be. Kallet inn i det brennende hjertes brorskap, er det sentrale kallet til bønn. En grunnleggende sannhet i Skriften er at Gud elsker oss like inderlig som Gud elsker Gud. Hvor umulig det enn kan høres, for oss svake, syndige og dødelige, er det sant. Jesus forsikret disiplene Jesus elsker deg-verdifullsine, og dermed oss som følger ham i dag, at "som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!" (Joh.15v9) Senere ber Jesus at "verden skal skjønne at du har sendt meg." Jesus sier altså at han elsker oss like mye som han elsker sin Far, og at Far elsker oss like mye som han elsker Jesus.

Tenk over det et øyeblikk. Far elsker Jesus og oss like intenst. Det er vanskelig å fatte det når vi sammenligner oss med Jesus, han som var uten synd. Men forfatteren her (Mike Bickle) blir aldri lei av å grunne på det. Noen ganger lurer han på hva Jesus synes om det, er det vanskelig for ham å vite at Gud elsker oss like mye som han elsker Ham. Heldigvis vet han at Jesus bare gleder seg over det, for han elsker jo oss like høyt som sin Far.

Guds kjærlighet har minst fem ulike uttrykk. i) Gud elsker Gud. ii) Gud elsker sitt folk av hele sitt hjerte og av all sin kraft. iii) Vi elsker Gud, fordi han har lagt sin kjærlighet ned i oss. iv) Guds folk elsker seg selv, med Guds kjærlighet og for Guds skyld. v) Guds folk elsker hverandre med den kjærlighet vi mottar fra Gud. Disse fem sidene av kjærligheten utgjør det jeg kaller "det brennende hjertes brorskap". Vi er invitert til å ta del i den brennende kjærligheten som flyter i fellesskapet innad i Treenigheten. For et privilegium! Dette gir oss et helt annet perspektiv på livet, og hvordan vi forstår frelsen.

Guds kjærlighet til Gud

Det første uttrykket for Guds fullkomne kjærlighet, finner vi mellom personene i Treenigheten. Sønnen elsker Far (Joh.14v31), og Far elsker Sønnen (Joh.3v35; 5v20, 15v9,17v23) Hver person i Treenigheten elsker de to andre av hele sitt hjerte, hele sin sjel og all sin kraft. Den måten de tre elsker hverandre på innad i Treenigheten, er den samme, eneste, måte Gud elsker oss på. Han kan ikke elske delvis; han elsker alltid helhjertet og fullt ut. Hans kjærlighet verken vokser eller avtar, for den er ubegrenset i målestokk og Guds hjerteuendelig i varighet. Han elsker oss aldri med bare en del av sin kjærlighet, for ham ville det være å fornekte sin egen karakter.

Guds kjærlighet til sitt folk

Det gir oss all grunn til å glede oss: Guds kjærlighet slutter ikke med ham selv, men øses ut over oss mennesker og plantes i hjertet vårt. Jesus elsker de forløste med samme intense kjærlighet som Far elsker ham. Joh 15v9: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! At Far også elsker de forløste med den samme intense kjærligheten, ser vi av Jesu bønn til Ham: Joh 17v23: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.

Vår kjærlighet til Gud

Da Jesus ble spurt om hvilket bud som var det største i Loven, svarte han: "Matt 22v37-39 "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv." Han sier altså at helhjertet kjærlighet til Gud skal ha førsteprioritet i livene våre. Øverst på Den hellige Ånds agenda, for livet vårt står å få det øverste budet på førsteplass i oss, for det har høyest prioritet av alt det som skjer i hans rike. Å elske Gud er vårt første kall, og det gjelder alle troende.

Hjeret viktigere enn omstendighetrHerren elsker oss av hele sitt hjerte og han ønsker at vi skal besvare hans kjærlighet med å elske Ham helhjertet tilbake. han ønsker at vi skal gi Ham vårt "alt", ikke fordi han føler seg ensom og avvist, men fordi Han selv er helhjertet kjærlighet. Derfor er han verdt helhjertet kjærlighet fra oss.

Han har rett til å motta kjærlighet fra oss. Legg merke til at budet om å elske Gud av hele vårt hjerte ikke begynner med oss. Vår kjærlighet til ham er ett av uttrykkene for det riket som eksisterte lenge før verden ble skapt, den gang Guds kjærlighet allerede brant innad i fellesskapet i Treenigheten. Vi må se det første og største budet i lys av kjærligheten i guddommen. Gud skapte ikke oss mennesker for at vi skulle være passive mottakere av hans hellige kjærlighet, men for at vi skulle være aktive deltakere og elske ham tilbake.

Vår kjærlighet til oss selv

De forløste skal elske seg selv med Guds kjærlighet og for Guds egen skyld. Vi elsker oss selv ved å se oss gjennom åpenbaringen av Jesus, hans kors og vår store verdi for ham. Da Jesus svarte på fariseernes spørsmål om hva som var det største budet, sa han at det andre budet var like viktig som det første. Matt 22v39: Men det andre er like stort: 'Du skal elske din neste som deg selv.' Skal vi oppfylle dette budet, må vi altså elske oss selv. Sannheten er at vi aldri kan elske andre mer enn vi ved Guds nåde elsker oss selv. Oppgaven blir enklere når vi klarer å se oss selv slik Gud ser oss.

Bevar hjertetVi er ufattelig verdifulle for Jesus. Han lengter så etter oss at han ga livet for oss, og han har kronet oss med herlighet og ære (Hebr2v6-7). Vi har fått Guds egen rettferdighet i gave (2Kor5v18-21). Når det går opp for oss hva det egentlig vil si, forandrer det alt vi føler overfor Gud, livet vårt og hverandre. Når vi ser oss selv og vår nye identitet, hensikt og verdi i lys av Guds kjærlighet, blir vi i stand til å elske oss selv i Gud.

Bibelen kaller oss både til å elske oss selv og sette Jesus høyere enn vårt eget liv. Det kan virke motsigende, men det innebærer at vi skal elske den som er i Kristus, vår nye identitet i Ham, og det vi gjør etter Guds vilje. Samtidig skal vi ikke verdsette den vi er utenfor Kristus og det vi gjør utenfor Guds vilje.

Bernard av Clairvaux (1090-1153) skrev om å elske oss selv for Guds skyld. (2) Det innebærer å gå inn for alt han har kalt oss til å være med liv og sjel. Jesus vil ikke at vi skal gå rundt med falsk ydmykhet og bagatellisere hvor hvor stor glede han har av å være elsket av ham. Når vi elsker oss selv i overensstemmelse med hans kjærlighet til oss, gjør vi Jesus stor og ærer den "investeringen" han har gjort i oss. Herren ønsker at vi skal ta inn over oss de dype følelsene han har for oss i Kristus.

Om vi ikke klarer å se hvem vi er i Kristus, kan vi komme til å forakte oss selv og skade vår evne til å gi og ta imot kjærlighet. Guds lengsel er å befri hjertet vårt fra selvhat. Han vet at når vi elsker oss selv, blir det slutt på at ønsket vi var en annen, og at vi blir oppriktig glade for at vi er det mennesket han har skapt oss til å være. Og vi ser det store i vårt eget personlige kall. Da blir vi i stand til å godta oss selv, som vi er i Kristus, nettopp fordi han i sin nåde godtar oss og elsker oss som vi er. Vi skal elske oss selv i Kristus og ikke forakte utseendet vårt, gavene våre eller oppgavene vi har fått. Vi skal takke Jesus både for den vi er i ham, og for de tingene som ikke kommer til å forandre seg (utenom alder): utseende, naturlig utrustning, personlighet, familie, foreldre, etnisk opprinnelse osv.

Om vi ønsker at vi var en annen, må vi be Gud om tilgivelse fordi vi har mislikt den personen Gud har skapt oss til å være. Når du sier ja til Guds vilje og hjerte, takker du ham for den han skapte deg til å være, og priser ham for at du er dyrebar og verdifull for ham akkurat slik han skapte deg og ser deg i Kristus. Da vil du etter hvert få ander følelser for deg selv Sannheten vil sette deg fri (Joh.8v32)

Vår kjærlighet til hverandre

Tar vi mot Guds kjærlighet og elsker ham tilbake, er det bare et tidsspørsmål før vi får større kjærlighet til andre mennesker. Den samme kjærligheten som brenner i fellesskapet innad i Treenigheten, kommer til å flyte fra oss og ut til andre. Guds egen kjærlighet flyter over, så vi kan elske andre. Jesus selv befalte oss å elske hverandre: Joh 15v12: Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. At vi elsker andre slik Jesus elsker oss, er et aktivt uttrykk for det brennende hjertets brorskap.

Herren ønsker at vi skal føle det han føler for andre, for han vet at vil endre måten vi betrakter og behandler mennesker på. Da kan vi til og med elske troende som oppfører seg dårlig over for oss, fordi vi vet at Jesus elsker dem like mye som han elsker oss.(Joh 15v9: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!) Og da elsker og gleder vi oss over hverandre på samme måte som Gud elsker oss og gleder seg over alle sine. Ja, kjærligheten kan strekke seg lengre enn til dem som er enige med oss, og de populære, de mektige, og de som kan heve vår egen status. Vi kommer til å elske alt Guds folk med hans kjærlighet. Forstår vi de fem uttrykkene for Guds kjærlighet, forandrer det vår oppfatning av Gud, oss selv og andre, og det hjelper oss å be mer effektivt. Dette er noe av målet for livet vårt, å be mer effektive bønner, som kan bringe Guds rike videre utover på jorda.

Bønn om kjenne GudBetydningen av å bli del av det brennende hjertets brorskap

Det å bli del av dette brorskapet har å gjøre med hvordan Gud har skapt oss. Han skapte oss slik at vi liker å la oss fascinere, fylles av undring og ærefrykt. Og knapt noe kan tilfredsstille denne lengelen mer enn å ane Guds skjønnhet og og herlighet. Kong David uttrykte det som målet for bønnelivet sitt. Bibelen omtaler David som en mann etter Guds hjerte, så vi gjør vel i å merke oss hva den sier om David og bønnelivet hans. Guds herlighet og skjønnhet er et stort emne, og sprenger emnet for denne artikkelen, men vi tar med noen få korte bemerkninger:

Jesus er full av kjærlighet, visdom, glede og absolutt godhet. Én ting vi kan gjøre for å se Guds skjønnhet, er å tenke mye på Jesu liv, tjeneste, død, oppstandelse, himmelfart og evige herredømme som kongenes konge over hele jorden. Vi kan fascineres av Jesus hele livet igjennom når vi grunner på de mange sannhetene om ham, og vårt eget forhold til ham. Når vi dyrker fellesskapet med Jesus, kobler vi oss på Ham som er bærer av Guds herlighet. Etter som vi vokser i bønn, vokser også evnen til å glede seg over Guds herlighet og skjønnhet. Når vi ser den i Jesu person, kan vi se mer av hans skjønnhet i skaperverket, i forsoningen og i hans rolle som historiens Herre. Det virker motsatt vei også: Ser vi mer av Jesu herrevelde og skjønnhet i naturen, i Skriften og hans suverene lederskap over kirken, skjønner vi mer om storheten i hans person.

Frimodig tillitDen beste boka forfatteren har lest om Guds herlighet og skjønnhet, er 'The Evidential Power of Beauty' av Thomas Dubay (3). Han lærer oss å fylle sinnet med Guds skjønnhet, slik vi ser den både i skapelsen og forløsningen. Han oppfordrer oss til å grunne på hvor fantastisk universet er, og studere skaperverket i detalj. En dråpe, en blomst, et atom, en fugl: alt er så vakkert. Men vi ser ikke skjønnheten i slikt, om vi bare kaster et flyktig blikk på det, eller tenker det er 'bare natur'. Det er ikke kjedelig å studere virkeligheten, kjedelig blir det bare om vi ser uten å la oss engasjere. Samhørigheten med Gud, eller mangelen på den, påvirker i høy grad hvilket syn vi har på livet. Bønn er å senke seg ned i skjønnheten, i Guds skjønnhet. Snakker vi med Ham rett som det er, vil vi snarere se Hans skjønnhet både her og der.

Dubay sier at bønn er den viktigste, gudgitte måten vi kan møte Jesus på. Han som selv er kjærlighet, virkelighet og skjønnhet. Jesus er alt for oss, (Joh.14v6). Han må være vårt altoppslukende mål, for noe mindre enn alt er for lite. De mange sidene ved Guds herlighet og skønnhet, oppsummeres i én realitet. Helhjertet kjærlighet. Vår livslange søken er i virkeligheten en søken etter en dyp relasjon, etter varig hensikt, glede og skjønnhet. Vår søken ender ikke i ting, men i en person, -i Guds nærvær. Den russiske forfatteren Dostojevski skrev at "å leve uten Gud er intet annet enn tortur." (4)

Hjertene våre tørster etter det evige, det oversanselige og det kan bare fylles gjennom å ta del i det brennende hjertets brorskap, sammen med Far, Sønnen og den Hellige Ånd. Mange forsøker å slukke den evige tørsten med kortvarige opplevelser, fornøyelser og prestasjoner. Men den observante oppdager før eller senere at alt som er "nytt og spennende", alltid etterlater et sug etter 'mer' (Fork 1v8b: Øyet blir ikke mett av å se, og øret får aldri nok av å høre. ) {havesyke oversettes nå gjerne 'ha-mer' syke-refererentens merknad}.

Vet hvem jeg tror påLivets verste tragedie er å leve i konstant kjedsomhet, uten kontakt med det guddommelige. Mennesker som kjeder seg, må søke etter diverse forlystelser for å fylle åndelig tomhet og ensomhet de bærer på. Vokser vi ikke i vår forståelse av Jesus og hans vilje, kommer vi gjerne til å bruke fritid og ledige ressurser til å søke berømmelse, velstand, underholdning og annerkjennelse. Ingen av disse tingene kan i lengden tilfredsstille oss. Når en ikke har et økende forhold til Gud, øker gjerne tomhetsfølelsen. Skjønnhet er et svar på problemet kjedsomhet. Våre egne prestasjoner, ferdigheter, velstand, berømmelse, fornøyelse eller eiendeler kommer aldri til å gjøre oss fullt tilfreds. Grunnen er at mennesket ble skapt slik at vi har behov for noe mer enn det naturlige. Det er kun den evige, overnaturlige Gud som kan fylle lengslene våre. Vi er skapt av Gud med behov for dyp samhørighet med ham, om våre dypeste lengsler skal bli møtt. St. Augustin ba: "Du har skapt oss til deg selv, Herre, og vårt hjerte er urolig inntil det finne sin hvile i deg.(5) Mennesket er den eneste skapningen i hele skaperverket, som trenger noe utenfor det naturlige for å bli tilfredsstilt. Vi er åndelige vesener som trenger noe mer enn det vi er skapt med. Dette "noe" finner vi i nærkontakt med Gud, han som er den ypperste av kjærlighet, herlighet og skjønnhet. Og nærkontakt med Ham, får vi gjennom bønn. Jo mer vi vokser i bønn, jo mer kan vi fryde oss over Guds skjønnhet. Det er det vi ble skapt til!

 

 

Nedskrevet og omsatt til .htm-format av Asbjørn E. Lund.