UNDERSØKELSE AV JESUS VED DEN HISTORISKE METODEN (DEL 6: ØYENVITNENES VITNESBYRD - SAKEN FOR EVANGELIENE)
Av Brian Chilton
Oversatt herfra.


I det vi har engasjert oss i vår vurdering av Jesus, i henhold til den historiske metoden, har mine tidligere artikler vist at den historiske Jesus 'passerer' den historiske metoden med god margin. Men vi må fortsette vår søken ved å spørre: "Har vi øyenvitne vitnesbyrd om Jesus av Nasaret?" Det betyr, har vi beretningen om Jesus fra dem som personlig kjente ham? Hvis noen undersøker en person eller en begivenhet i historie, vil etterforskeren ha vitnesbyrd fra de som faktisk kjente personen, eller opplevde hendelsen.
Det må sies, at dette studieområdet som angår den historiske Jesus er blant de mest kontroversielle. Mange fremtredende lærde fra det nye testamente holder fast at de beretningene vi har om Jesus kommer fra 2.hånds kilder, noe som ville eliminere enhver øyevitne beretning som man besitter om den historiske Jesus fra Nasaret.


Men hold igjen! Ikke så fort! Det er like mange lærde som holder fast at vitnesbyrdene i det nye testamente kommer fra øyenvitner. Denne artikkelen vil undersøke årsakene til å mene at evangelistene beretter øyenvitners vitnesbyrd. Den andre delen vil se på vekten av dette øyenvitne vitnesbyrdet i det det forteller oss hvem som gir vitnesbyrdet. For denne undersøkelsen vil vi undersøke de fire evangeliene. Siden minst 7 brev fra Paulus er ubestridte, og siden jeg tidligere har diskutert pre-NT-tradisjonene funnet i Pauls brev, vil vi ikke fokusere på å bevise øyevitne natur for hans materiale. [1]


Internt bevis i evangeliene
Innenfor evangeliene kan man finne grunner til å fastslå at vitnesbyrdet kommer fra øyenvitners vitnesbyrd.


Internt vitnesbyrd i Matteus
Matteus er tradisjonelt blitt tilskrevet disiplene Matteus som var en tidligere skatteinnsamler (toller). Det er merkelig at kirken ville tilskrive evangeliet til en som var en skatteinnsamler hvis det ikke var sant. Skatte innkrevere ble hatet i oldtiden. Internt finner man grunner til å holde Mattheus forfatterskap. Blomberg skriver,
" Denne forfatteren, i det minste av et originalt utkast til denne boken (eller en av sine store kilder), virker ganske sannsynlig at han har vært den omvendte tollinnkreveren, også kalt Levi, som ble en av Jesu tolv apostler (se 10: 3, 9: 9-13, Markus 2: 14-17). " [2] I tillegg legger Cabal til at " Evangeliet inneholder også klare tegn på at forfatteren innehadde en sterk beherskelse av både arameisk og gresk, noe som ville være en forutsetning for de fleste skattemyndighetene. Videre brukte forfatteren av Matteus det mer presise uttrykket nomisma for mynten som ble brukt i tvister over skatten (Mt 22:19) enn Markus og Lukas denarion (Mk 12:15, Lk 20:24). " [3]
Dette ville vært noe som en skatteinnkrever ville ha kjent.


Internt bevis hos Markus
Kirken er enstemmig enige om at Johannes Markus hadde skrevet ned øyevitne vitnesbyrdet til Simon Peter i det andre evangeliet. Markus evangeliums indre natur ser ut til å indikere at Johannes Markus virkelig var forfatteren. Grassmick bemerker det
"Flere funksjoner peker også på forfatterens forbindelse med Peter: (a) Fortellerens livlige og uvanlige detaljer, som tyder på at de er avledet fra påminnelsen om et apostolisk øyenvitne som Peter (s. 1:16) -20, 29-31, 35-38; 5: 21-24, 35-43; 6:39, 53-54; 9: 14-15; 10:32, 46; 14: 32-42); (b) forfatterens bruk av Peters ord og gjerninger (s. 8:29, 32-33; 9: 5-6; 10: 28-30; 14: 29-31, 66-72); (c) inkluderingen av ordene "og Peter" i 16: 7, som er unike for dette evangeliet; og (d) den slående likheten mellom dette evangeliets brede oversikt og Peters preken i Caesarea (se Apostlenes gjerninger 10: 34-43). " [4]
Tradisjonen som Markus registrerer Simon Peters vitnesbyrd er bekreftet av evangeliets indre natur, så vel som det eksterne vitnesbyrdet som vil bli gitt senere i artikkelen.


Internt bevis hos Lukas
Legen Lukas er normalt tilskrevet å ha vært forfatteren av det tredje evangeliet. Internt finner man bevis for denne foreningen. Mens Lukas ikke var et øyenvitne, erkjenner Lukas sin bruk av øyenvitne-materiale ved å si i Luk 1,2: "slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. " (Lukas 1: 2). [5] Således hevder Lukas aldri å være et øyenvitne, men bruker øyenvitners materiale.


Interne Bevis for Johannes
Det fjerde evangeliet tilskrives normalt apostelen Johannes. Johannes er det nesten universell enighet om har vært det sist skrevne evangeliet. Mens noen kan være uenige, peker episodene til "disippelen som Jesus elsket" (Johannes 13:23; 19:26; 20: 2; 21: 7, 20) i evangeliet til en indre sirkel disippel. Peter og Jakob er nevnt i slike episoder, men aldri Johannes. Evangeliet slutter med å si: "Det er denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant." (Johannes 21:24). I tillegg tilordnes "disippelen som Jesus elsket", av Jesus, omsorg for Jesu mor Maria (Johannes 19:27). Brevene til den tidlige kirkelederen Ignatius bekrefter denne rapporten. Dermed er det interne beviset klart. Johannes apostelen skrev det fjerde evangeliet enten selv, eller ved å dikterte informasjonen til en student.
Nå som vi har vurdert evangeliets vitnesbyrd om evangeliene, ved hjelp av det interne beviset, la oss se på øyenvitners vitnesbyrd om evangeliene gitt av eksterne vitnesbyrd.


Eksterne bevis på evangeliene
Den tidlige kirken var enstemmig i sin aksept av de fire kanoniske evangeliene. Tidlig , gir kirkefaren Papias et glimt på hvordan evangeliene ble skrevet.


Vitnesbyrd om Papias of Hierapolis (c. AD 95-130)
Papias har kanskje ikke personlig kjent Johannes apostelen, selv om han kanskje har hørt Johannes tale. [6] Papias kjente imidlertid Polykarp og andre som kjente Johannes godt. Papias skrev inn følgende om evangeliet om Markus og evangeliet om Matteus som han mottok fra presbyteren (antagelig Johannes, men kanskje Polykarp):
"Og den eldste sa dette. Markus ble tolk av Peter, og skrev nøyaktig ned hva han husket. Det var imidlertid ikke i eksakt rekkefølge at han relaterte Kristi ord eller gjerninger. For han verken hørte Herren eller fulgte Ham. Men etterpå, som jeg sa, fulgte han Peter, som tilpasset sine instruksjoner til sine tilhøreres behov, men uten hensikt om å gi en vanlig fortelling om Herrens uttalelser. Derfor gjorde Markus ingen feil ved å skrive noe som han husket dem. For det han brød seg spesielt om, ikke å utelate noe han hadde hørt, og ikke legge noe fiktivt inn i uttalelsene ... Matteus satte sammen lignelsene [til Herren] på hebraisk språk, og hver enkelt tolket dem som best kunne. " [7]
Det må huskes at vi ikke har alle Papias 'skrifter. Vi har imidlertid nytte av dokumentasjonen til dem som kjente Papias' skrifter godt.


IreneusVitnesbyrd fra Ireneus of Lyons (ca. 175 AD)
Ireneus of Lyons visste sikkert Papias velvære. Irenaeus beskriver skrivelsen av alle fire evangeliene ved å dokumentere følgende:
"Matteus ga også ut et skriftlig evangelium blant hebreerne på deres eget språk, mens Peter og Paulus forkynte i Roma og la grunnlaget for Kirken. Etter deres bortgang, ga Markus, disippel og tolk av Peter, også til oss skriftlig det som ble forkynt av Peter. Lukas også, Paulus følgesvenn, skrev i en bok evangeliet som ble forkynt av ham. Etterpå publiserte Johannes, disippelen til Herren, som også hadde lent seg til sin Herres bryst, sitt eget evangelium under sin bolig i Efesos i Asia. " [8]
Disse vitnesbyrdene vil finne ytterligere bekreftelse fra kirkehistorikeren Eusebius.


Vitnesbyrd fra Eusebius av Caesaria (c. AD 325)
Eusebius av Caesaria var en kirkehistoriker som skriver rundt 325. Han skriver følgende om å skrive evangeliene:
"Men Lukas, som var av antiokiske foreldre og en lege av yrke, og som var spesielt kjent med Paulus og godt kjent med resten av apostlene, har etterlatt oss i to inspirerte bøker bevis på den åndelige helbredende kunsten som han lærte fra dem. " [9]
"For Matteus, som først hadde forkynt for hebreerne, da han skulle gå til andre folk, forpliktet sitt evangelium til å skrive på sitt morsmål og kompenserte dermed dem som han var nødt til å forlate i tapet av hans nærvær.
Og da Markus og Lukas allerede hadde utgitt sine evangelier, sa de at Johannes, som hadde brukt hele sin tid til å forkynne evangeliet muntlig, endelig begynte å skrive av følgende grunn. De tre evangeliene som allerede nevnt å ha kommet i hendene til alle og til hans egne, sier de at han tok imot dem og vitnet om deres sannhet. Men at det manglet i dem en redegjørelse for gjerningene gjort av Kristus i begynnelsen av hans tjeneste. " [10]


Bevis fra datering
Vi nevnte i en tidligere artikkel at det er gode grunner til at de tre kanoniske evangeliene ble skrevet før år 64. Først ble det hevdet at Lukas ikke registrerte Paulus og Peters død, ganske rart, hvis beretningene ble skrevet etter Peter og Pauls henrettelse. Noen lærde holder at Peter og Paulus døde rundt 64 AD. Hvis dette er sant, må beretningene ha blitt skrevet før 64 e.Kr., tvinge Lukas-evangeliet og det lånte materialet fra evangeliene til Matteus og Markus før 60-årene. En tidlig datering gir godt grunnlag for å hevde at evangeliene innehar øyenvitne beretninger fordi tidsrammen legger skriften godt innenfor øyevitnenes tid.


Konklusjon
Selv om det er mange som nekter øyenvitners vitnesbyrd i de fire kanoniske evangeliene, føler jeg at bevisene sterkt støtter påstanden om at evangeliene er basert på øyenvitners vitnesbyrd. Hvis funnene i denne artikkelen er sanne, gir Matteus og Johannes førstehånds øyenvitne vitnesbyrd, mens Markus og Lukas gir dokumentasjon av øyenvitnebevisninger. I neste avsnitt i denne artikkelen som vil bli publisert i neste uke, ser vi på antall øyenvitner vi har i Det Nye Testamente alene. Den historiske Jesus fortsetter å passere den historisk metodologiske testen.


Bibliografi
Blomberg, Craig. Matteus . The New American Comment, Volume 22. Nashville: Broadman og Holman Publishers, 1992.
Cabal, Ted, et al. Apologetikkstudiet Bibelen: Reelle spørsmål, rette svar, sterkere tro. Nashville: Holman Bible Publishers, 2007.
Eusebius av Caesaria. "Eusebius kirkehistorie." I Eusebius: Kirkens historie, Konstantinens store liv og Oration i loven om Konstantin . Et utvalg av Nicene og Post-Nicene fedre fra den kristne kirke. Volum 1. Andre serie. Redigert av Philip Schaff og Henry Wace. Oversatt av Arthur Cushman McGiffert. New York: Christian Literature Company, 1890.
Grassmick, John D. "Mark." I Bibelen Kunnskap Kommentar: En utstilling av Skriftene . Redigert av JF Walvoord og RB Zuck. Wheaton: Victor Books, 1985.
Irenaeus of Lyons. "Irenæus mot heresier". I de apostolske fedrene med Justin Martyr og Irenaeus . Ante-Nicene Fathers. Volum 1. Redigert av Alexander Roberts, James Donaldson, og A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885.
Papias. "Fragmenter av Papias". I de apostolske fedrene med Justin Martyr og Irenaeus . Ante-Nicene Fathers. Volum 1. Redigert av Alexander Roberts, James Donaldson, og A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885.


Merknader
[1] In addition, we are looking for material for those who knew Jesus during his earthly ministry.
[2] Craig Blomberg, Matthew, vol. 22, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 44.
[3] Ted Cabal et al., The Apologetics Study Bible: Real Questions, Straight Answers, Stronger Faith(Nashville, TN: Holman Bible Publishers, 2007), 1402.
[4] John D. Grassmick, "Mark," in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 95–96.
[5] Unless otherwise noted, all Scripture comes from the English Standard Version (Wheaton: Crossway, 2001).
[6] This is an area of dispute. It depends on one's understanding of Papias' testimony.
[7] Papias, "Fragments of Papias," in The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, ed. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers (Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885), 154–155.
[8] Irenaeus of Lyons, "Irenæus against Heresies," in The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, ed. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers (Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885), 414.
[9] Eusebius of Caesaria, "The Church History of Eusebius," in Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of Constantine, ed. Philip Schaff and Henry Wace, trans. Arthur Cushman McGiffert, vol. 1, A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series (New York: Christian Literature Company, 1890), 136.
[10] Eusebius of Caesaria, "The Church History of Eusebius," in Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of Constantine, ed. Philip Schaff and Henry Wace, trans. Arthur Cushman McGiffert, vol. 1, A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series (New York: Christian Literature Company, 1890), 152–153.


Original Blog Source: http://bit.ly/2DSPk2A

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund