Et hellig liv

Av May-Britt F Tjomsås, Administrator i BibelFellesskapet, Facebook.
Deler noen tanker jeg har gått med lenge. Det handler om hellighet; i mitt eget liv og i Guds forsamling. Vi tjener en HELLIG Gud. Tenker vi over hva det betyr? Jeg har et savn etter mer fokus på hellighet blant Guds folk.


Hellighet beskriver Herrens renhet og moralske fullkommenhet. Guds hellighet betyr at han er fullkomment god og helt fri for alt ondt.
å være hellig = å være atskilt fra det som er urent - å være innviet for Gud. De hellige kar i det jødiske templet var kar som var atskilt fra andre kar - til bruk for Herren. Hellighet har også noe med gudsfrykt å gjøre.


Spurgeon sa: Hellighet er den kristnes krone og herlighet. En vanhellig kirke er ikke til nytte for verden. Proporsjonalt med menighetens grad av hellighet, vil kraften i hennes vitnesbyrd være. Jo mindre hellighet, jo mindre kraft. (Ingen renhet=ingen kraft).
En ond og fortapt verden vil vite at Gud er Gud når Han blir helliget gjennom oss.
Jo mer hellig man er, jo mer lengter man etter renhet og hellighet og jo mer tar man avstand fra synd.


Jo mer hellig man er, jo mer vil man kjenne seg som fremmed og utlending i denne verden, fordi vi tilhører et annet rike.
Det handler ikke om en utenpåklistret fromhet. Det handler ikke om å ta seg sammen, om å gå i kloster, leve som munk/nonne eller isolere seg i en hule langt borte fra alle andre. Det handler ikke om å bli amish og la være å koble seg på strømnettet for å unngå kontakt med "verden". Vi lever fortsatt I verden uten å være AV verden. Det handler om å ta andre valg, å stå for noe, ta avstand fra synd og umoral, tørre å være annerledes. Vi representerer et annet rike. Min bønn er at det må være synlig i mitt liv mens jeg lever mitt hverdagsliv I verden. Som Bibelen sier om de som prøver å være fromme ved å plage seg selv på ulikt vis:
"Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse, ydmykhet og mishandling av kroppen. Men de er ikke av noen verdi til å stå imot kjøttets lyster." Kol.2,23 BGO.

Hvordan kan vi oppnå sann hellighet, da? Svar: Ved vannbadet i ordet, ved å speile oss i det og ransake vår tilstand, ved å være lydige mot det ("Hvorfor sier dere til meg: Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier?") og la vårt sinn fornyes ved det:
"Hellige dem i Din sannhet! Ditt Ord er sannhet." Joh17,17 BGO

Dette sier Gud til Israel:
"For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt for at du skal være Hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate." 5.Mos7,6 BGO

"Hellige dere og vær hellige, for Jeg er Herren deres Gud." 3.Mos. 20,7 BGO

Dette sier Gud til menigheten (tilsvarer det Han sa til Israel):
"Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et HELLIG folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys." 1.Pet.2,9 BGO

"Men slik Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd, for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig." 1.Pet1,15-16 BGO

"Må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom! Og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst!"1.Tess.5,23 BGO

"Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere." 2.Kor 6,17

Er vi villige til å være annerledes enn resten av verden? Er vi villige til å skille oss ut og skille oss av med det som er urent?

Bilder og htm-tilpasning ved Asbjørn E. Lund